Ideologia gender już jest!

Dotychczas nie istniała żadna ideologia gender. Istniały i istnieją studia nad płcią kulturową (ang. „gender studies”; po polsku „socjologia płci”), istnieje feminizm jako nurt filozoficzny i polityczny, istnieje polityka równościowa państw demokratycznych. Nikt jednak nie głosi i nie propaguje żadnej spójnej wizji życia społecznego – a więc ideologii – opartej w jakiś szczególny sposób na socjologii płci. Taka wizja mogłaby się nazywać „ideologią gender”, tak jak wizja porządku społecznego, opartego na zasadach religii katolickiej i propagowana przez Kościół na uniwersytetach wyznaniowych nazywa się „katolicka nauka społeczna”.

Zainspirowani kościelną kampanią wymierzoną w nieistniejącą jeszcze „ideologię gender”, Twój Ruch postanowił ją stworzyć. Oto jej najważniejsze punkty:

 

  1. Kobiety i mężczyźni powinni mieć równie prawa i równe możliwości działania oraz równe szanse awansu w życiu zawodowym i w życiu społecznym.
  2. Państwo powinno wspierać za pomocą rozwiązań legislacyjnych, za pomocą polityk społecznych oraz edukacji równość kobiet i mężczyzn.
  3. Płeć jest zjawiskiem złożonym – posiada aspekty biologiczne, społeczne i kulturowe. Wzorce męskości i kobiecości też są zróżnicowane – odmienne w różnych kulturach i epokach, a także w obrębie tego samego społeczeństwa. Postrzeganie własnej płciowości i związane z tożsamością płciową role społeczne zmieniają się również w ciągu życia tej samej osoby, a także różnicują się ze względu na wiek i pozycję społeczną. Inny jest na przykład sposób przeżywania własnej tożsamości płciowej przez młodego żołnierza, inny zaś księdza w średnim wieku, jeszcze inny starszego wiekiem geja. Jeśli pewne funkcjonujące w obyczajowości danego społeczeństwa wzorce tożsamości płciowej oraz relacji między płciami usprawiedliwiają przemoc, wyzysk i inne formy podległości kobiet wobec mężczyzn, państwo ma prawo i obowiązek stosować odpowiednie polityki społeczne, inicjować programy edukacyjne oraz tworzyć przepisy, które zjawiska te ograniczają. Środki te należy podejmować z wielką roztropnością i szacunkiem dla tradycji obyczajowych, niemniej jednak na tyle stanowczo, aby takie zjawiska jak przemoc wobec kobiet bądź uniemożliwianie kobietom pracy zawodowej czy też dyskryminacja kobiet pod względem płac i możliwości awansu realnie zwalczać.
  4. Płeć człowieka zdeterminowana jest biologicznie; prawie wszyscy rodzimy się chłopcami bądź dziewczynkami i w ciągu pierwszych lat życia rozwijamy w sobie oraz przyswajamy dzięki wychowaniu pierwsze elementy osobistego poczucia płci, jak również role społeczne chłopca bądź dziewczynki. Bywa, że proces ten przebiega gładko i bezkonfliktowo, jednak czasem zdarza się, że jest trudny i burzliwy. Genom wyznacza pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe cechy płciowe organizmu oraz decyduje o tym, że najczęściej akceptujemy psychicznie własną płeć biologiczną. W ogromnej większości wypadków nie chcemy i nie możemy zmieniać swojej płci. Zdarza się jednak, że z powodów genetycznych płeć biologiczna danego człowieka jest niejednoznaczna bądź zdeterminowana nietypowo, a ponadto zdarza się, czasami również z powodów genetycznych, że poczucie własnej płci nie zgadza się z fizycznymi cechami płciowymi, którymi wykazuje się dana osoba. Państwo powinno z dużą wrażliwością odnosić się do problemów osób mających nietypowo skonstruowaną, labilną bądź konfliktową tożsamość płciową. W szczególny zaś sposób powinno pomagać osobom cierpiącym z powodu silnej rozbieżności pomiędzy płcią biologiczną a psychiczną samoidentyfikacją płciową.
  5. Istnieje bliski związek między tożsamością płciową danej osoby a jej seksualnością. Zarówno mężczyźni, jak kobiety mogą posiadać bardzo silną tożsamość płciową, czując się „w pełni” kobietami lub mężczyznami, a jednocześnie być osobami homoseksualnymi. Bywa i tak, że osoby heteroseksualne lub homoseksualne mają słabo zdeterminowaną bądź labilną psychiczną tożsamość płciową. Zdarza się również, że homoseksualność danej osoby powiązana jest z jej silnym identyfikowaniem się psychicznym z płcią przeciwną do tej, którą osoba ta wykazuje na poziomie fizycznym. Mądre państwo, rozumiejące złożoność psychiki człowieka i międzyludzkich relacji, musi przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i poniżenia osób charakteryzujących się bardziej skomplikowaną i nietypową tożsamością płciową oraz inaczej niż w przypadku większości ludzi ukształtowaną seksualnością. Niezbędna jest tu wrażliwość i empatia oraz aktywne zwalczanie krzywdzących przesądów odnośnie do osób, których tożsamość płciowa, czy to w sensie biologicznym, czy psychologicznym i społecznym, bądź też seksualizm ukształtowane są odmiennie niż u większości ludzi. Obowiązkiem państwa jest walka z dyskryminacją na tle tożsamości płciowej i seksualności.
  6. Rozmaitość tożsamości płciowych, społecznych wzorców ról płciowych oraz ukształtowań osobistej seksualności odzwierciedla się w wielości form relacji partnerskich i małżeńskich oraz wielości form życia rodzinnego. Występuje tu ogromna rozmaitość na przestrzeni wieków i kultur. Również w ramach jednego społeczeństwa mamy do czynienia z całą gamą wzorców i stylów pożycia. Obywatele wolnego kraju muszą mieć prawem gwarantowaną swobodę kształtowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, a państwo powinno wspierać ich w ich aspiracjach do szczęścia rodzinnego, tak jak oni sami je pojmują. Granicą tego wsparcia jest przemoc i ucisk kobiet przez mężczyzn, które jakkolwiek występują w uświęconej obyczajowości wielu społeczeństw, nie zasługują na respekt i powinny być przez państwo zwalczane.

 

Ideologia gender domaga się, abyśmy świadomie budowali społeczeństwo, w którym mężczyźni ani kobiety nie uważają się za lepszych czy lepsze od drugiej płci. W którym dla wszystkich jasne jest, że nasza godność i nasze prawa – w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, lecz także w życiu prywatnym – nie mogą być podważane i ograniczane ani ze względu na płeć, ani orientację seksualną. Ideologia gender nakazuje nam szanować się wzajemnie i szanować wzajemnie swoją wolność w kształtowaniu relacji z innymi ludźmi. Żyjcie po swojemu i dajcie żyć po swojemu innym!