Deklaracja obywatelska

Marzy mi się, aby światli Polacy zareagowali na wypowiedzenie lojalności państwu polskiemu przez grupę lekarzy, własną deklaracją lojalności wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Mogłoby to wyglądać tak, jak poniżej.

Sygnatariuszom osławionej „Deklaracji Jasnogórskiej” polecam wzięcie do lewej ręki swojej żałosnej fanatycznej elukubracji, rodem z czasów inkwizycji i stosów, a do prawej tego, co tu przedstawiam. Oto miara waszego zacofania i waszej zdrady wobec obywatelskiej powinności. Czytajcie i wstydźcie się. Może zobaczycie dziś albo jutro ten ocean (ocean krwi ofiar nietolerancji i prześladowań religijnych), który dzieli was, z waszą średniowieczną umysłowością moralną, od współczesnego stadium moralnego rozwoju cywilizowanej ludzkości. Wtedy może pomyślicie o nieszczęściach i cierpieniach, do których prowadzi czy to religijna egzaltacja, czy to bezprzykładny oportunizm lekarzy przedkładających posłuszeństwo wobec woli biskupów (na urągowisko ludziom wrażliwym nazywających to posłuszeństwo „sumieniem”) nad obowiązujące prawo, zdrowy rozsądek i zwykłe człowieczeństwo. Wy sobie sumieniem gąb nie wycierajcie, gdy każecie nosić aż po samoistny masywny krwotok ciąże pozamaciczne albo płody gwałtu na małych dziewczynkach! Jeśli Bóg istnieje, zapłacicie za swoje okrucieństwo!

Deklaracja obywatelska

funkcjonariuszy publicznych i innych osób

wykonujących zawody zaufania publicznego

My, niżej podpisani, obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, będący funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu prawa, bądź szerzej – wykonujący zawody zaufania publicznego, takie jak adwokat, lekarz, nauczyciel, pielęgniarka, prokurator, policjant, polityk, sędzia, urzędnik państwowy lub samorządowy, żołnierz – deklarujemy, co następuje:

  1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i wartości, na których opierają się zawarte w niej normy, jak również prawo RP i przepisy regulujące wykonywane przez nas zawody są podstawą naszej działalności zawodowej oraz etosu, który wypełnia tę działalność treścią moralną.
  2. Jako lojalni obywatele, wszędzie i zawsze przestrzegać będziemy polskiego prawa, kierując się zarówno jego duchem, jak literą. Zastrzegając sobie przysługujące każdemu obywatelowi demokratycznego państwa prawo do krytycyzmu wobec poszczególnych ustaw bądź przepisów, zobowiązujemy się dążyć do ich zmiany wyłącznie za pomocą środków legalnych, nie zaś poprzez nieposłuszeństwo prawu ani przedkładanie innych systemów normatywnych (np. prawa religijnego czy też prawa obcego państwa) ponad prawo polskie.
  3. Jesteśmy świadomi faktu, że życie moralne społeczeństwa opiera się na publicznie obowiązujących normach, których wyrazem jest między innymi prawo, nie zaś na najsilniej nawet ugruntowanych przekonaniach jednostek. Dlatego w przypadku, gdy w swej działalności zawodowej staniemy w obliczu konfliktu naszych najgłębszych przekonań moralnych, metafizycznych bądź religijnych z literą przepisu bądź z poleceniami naszych przełożonych, nie mogąc się do nich zastosować, będziemy to traktować jako sytuację nadzwyczajną, wymagającą interwencji i pomocy właściwych do tego organów, czy to będących dla nas zwierzchnością, czy to rozjemczych lub sądowych, tak aby zainteresowane strony nie poniosły żadnego uszczerbku na przysługujących im prawach.
  4. W sprawowaniu przez siebie funkcji publicznych i ról zawodowych nie będziemy kierować się własnym światopoglądem, wiarą religijną ani przekonaniami metafizycznymi, a przynajmniej będziemy usilnie starać się, by przekonania te nie miały wpływu na sposób wykonywania przez nas czynności zawodowych. Wymaga tego od nas Konstytucja RP, która deklaruje bezstronność państwa w kwestiach religijnych, światopoglądowych i filozoficznych (art. 25, pkt 2), a także konstytucyjna zasada równości obywateli wobec prawa. Rozumiemy, że sposób, w jaki traktowany jest obywatel przez urzędnika, lekarza, nauczyciela czy innego funkcjonariusza publicznego nie może być uzależniony ani od osobistych przekonań tego funkcjonariusza, ani od tego, jakie poglądy i postawy reprezentuje obywatel, na rzecz którego funkcjonariusz wykonuje swoje czynności. Jeśli jest inaczej, oznacza to nadużycie władzy i zasad sprawowania urzędu.
  5. Zgodnie z duchem i literą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obiecujemy wystrzegać się wszelkiej dyskryminacji kogokolwiek ze względu na pochodzenie, wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, płeć, wiek, niepełnosprawność czy orientację seksualną oraz zwalczać przejawy takiej dyskryminacji w swoim otoczeniu zawodowym, podobnie jak wszystkie inne naruszenia prawa.
  6. Różnimy się między sobą pod względem światopoglądowym, religijnym i politycznym; mimo to wierzymy, że wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, naszymi współobywatelami, tworzymy wspólnotę opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu, wspólnotę, w której wszyscy mogą czuć się równi i wolni, bez względu na to, jakie reprezentują poglądy i styl życia. Wzajemny szacunek między ludźmi, demokracja i praworządność, nienaruszalne prawa i swobody jednostki, jak również prawne gwarancje równego traktowania wszystkich obywateli przez państwo, bez względu na dzielące ich różnice, to fundament szczęśliwego i sprawiedliwego społeczeństwa.

 

Niech żyje suwerenna Rzeczpospolita Polska – demokratyczny i praworządny kraj wolnych ludzi!