Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne

27.05.2015
środa

WiR, czyli chodźmy razem!

27 maja 2015, środa,

Platforma się sypie, a PiS idzie po władzę. Siły demokratyczne i postępowe mogą być w przyszłym Sejmie wyłącznie opozycją.

Ich obecność w następnej kadencji Sejmu nie jest jednak wcale pewna. Grozi nam całkowite oddanie Polski w ręce PiS, Kukiza i PSL, z PO w roli pseudoopozycji, świecącej księżycowym blaskiem oświeconego konserwatyzmu na tle nacjonalistyczno-klerykalnego populizmu rządzących. Bez szeroko rozumianej lewicy w Sejmie, walczącej o podstawowe wartości demokratycznego państwa prawnego, o wolność, równość, praworządność – kraj na długie lata ugrzęźnie w mentalnym zaścianku na rubieżach rozczarowanej nami Europy.

Dlatego odpowiedzialność, jaka spada dziś na barki obozu postępu, jest dziś większa niż kiedykolwiek wcześniej!

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że gdy nie-prawica, czyli lewica, centrolewica, ekolodzy, demokraci i wrażliwi socjalnie liberałowie, wystartują do Sejmu osobno, to guzik z tego będzie. Jedyną szansą jest pójcie razem, pójście szeroko. W obliczu wielkiej potrzeby i w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za kraj liderzy partii i organizacji społecznych muszą wznieść się ponad osobiste ambicje, animozje i spory programowe, by stworzyć zróżnicowaną być może, lecz naprawdę silną i przekonującą wspólną reprezentację. Muszą wreszcie nauczyć się współpracować ze sobą – i to już teraz. Bo czasu nie ma! PO tylko patrzy, aby „wyhaczyć” na swoje listy do sejmu co bardziej medialnych polityków „kojarzonych z lewicą” i zbudować z nich fasadową frakcję „lewicową”, mającą zdezorientować część wyborców.

Niektórzy wciąż wyobrażają sobie, że możliwe jest jeszcze zjednoczenie pod szyldem SLD. Nie jest możliwe. Ten szyld już się zużył, a listy do Sejmu układane w gabinecie Millera lub jego następcy, na zasadzie „biorące jedynki dla aparatu SLD, a kilka miejsc dla całej reszty”, można będzie od razu wrzucić do kosza.

Proces budowania rzetelnej koalicji sił postępowych musi być transparentny i uczciwy, a listy muszą być naprawdę mocne. Muszą się na nich znaleźć prawdziwi liderzy społeczni, dobrze znani i zasłużeni w działalności na swoim terenie. Zawodowi politycy też są potrzebni i mają swoją rolę do odegrania, ale pierwszeństwo muszą mieć ludzie nowi w polityce, aczkolwiek mający już swój dorobek i wiarygodność jako osoby walczące o prawa ubogich, wykluczonych i dyskryminowanych, o uczciwe, praworządne i świeckie państwo, o sprawiedliwe warunki pracy, o czyste środowisko i prawa zwierząt, o równość i wolność.

To właśnie oni, jakże często nieufni i niechętni wobec polityki instytucjonalnej, powinni znaleźć się w sejmie, bo to właśnie oni kogoś reprezentują. Jeśli politycy zawodowi nie zdobędą ich zaufania, lewica, jakkolwiek rozumiana, nie będzie mogła się odrodzić, a Polska będzie katolickim rajem na ziemi.

Przed kilkoma tygodniami wraz z trojgiem jeszcze profesorów wezwaliśmy lewicę i cały obóz postępowy do zjednoczenia. Udało nam się doprowadzić do zainicjowania przez grupę polityków i działaczy inicjatywy o nazwie Wolność i Równość. Jej zadaniem jest stworzyć płaszczyznę porozumienia i integracji wielu stowarzyszeń, partii i innych organizacji zrzeszających działaczy społecznych. Nie jesteśmy partią, lecz właśnie inicjatywą zjednoczeniową. Zapraszamy wszystkich do wspólnego organizowania w swoich miejscowościach spotkań służących nawiązywaniu realnej współpracy rozmaitych środowisk postępowych oraz wyłanianiu dobrych kandydatów w wyborach parlamentarnych.

Do WiR nie trzeba się zapisywać. Wystarczy zgłosić wolę współpracy. Każdy, komu leży na sercu porozumienie na lewo od PO, może być w Wirze, niczego nie zmieniając w swej partyjnej czy organizacyjnej tożsamości. Każdy, kto rozumie, że idąc osobno, nie wygramy niczego, a idąc razem, możemy wygrać wiele – jest już jedną nogą w Wirze!

Integracja obozu postępowego możliwa jest tylko wtedy, gdy zawodowi politycy, mający znane nazwiska i dostęp do mediów, zaczną na serio współpracować z lokalnymi działaczami, a zwłaszcza z młodymi liderami. Wymaga to przełamania wzajemnej nieufności. Jeśli nie zdobędziemy się na to, by odrzucić arogancję i besserwisserstwo, do żadnego porozumienia nie dojdzie. Będzie kilka list, z których każda osiągnie kilka procent, a do Sejmu wejdą albo i nie wejdą niedobitki SLD. Jeśli nie zakręci się WiR, taki żałosny scenariusz stanie się faktem. A winni będziemy wszyscy.

Być w WiR nie znaczy działać w jakiejś organizacji i popierać jakiś szczegółowy program. Znaczy za to angażować się z działania integracyjne – w „okrągłe stoły lewicy”, w akcje społeczne przeprowadzane wspólnie przez kilka organizacji, w proces wyłaniania najlepszych kandydatów do Sejmu i budowania konsensusu wokół tych kandydatur, wywodzących się z różnych środowisk. Dziś nie potrzeba nam sto pięćdziesiątej partii, lecz zorganizowanej, świadomej i systematycznej działalności na rzecz integracji i synergii tych rozproszonych zasobów, które już istnieją. Takie jest zadanie ruchu WiR. Można go nazwać komitetem porozumiewawczym lewicy, z zastrzeżeniem bardzo szerokiego, inkluzywnego rozumienia tego terminu.

Ruch Wolność i Równość ma swój nieformalny zarząd w Warszawie, dzięki uprzejmości Ryszarda Kalisza zbierający się w jego biurze. Najważniejsze są jednak spotkania w kraju, inicjujące rozmowy o współpracy. Zaczynamy w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, a na początku czerwca organizujemy nieco większy „okrągły stół” również we Wrocławiu. Zaczynamy działać w sieci. Jest strona na FB: tutaj. Za kilka dni opalimy stronę www. Polub nas! Przyłącz się do nas! Wystarczy słówko, dane o sobie na czacie FB – i już.

WiR nie może mieć szczegółowego programu politycznego, gdyż jego zadaniem jest integrować środowiska, które przecież różnią się poglądami na wiele kwestii. Muszą być jednakże jakieś warunki brzegowe, czyli minimum programowe, na które gotowi byliby przystać wszyscy włączający się dziś w WiR i dążący do wspólnej reprezentacji sił postępowych, łącznie z jedną wspólną listą w wyborach parlamentarnych. Te warunki brzegowe bądź minimum programowe zawarliśmy w przytoczonej poniżej Deklaracji. Jeśli się z nią zgadzasz, nie ma powodu, żebyś nie współpracował z WiR!

Rzecz jasna, jest znacznie bardziej prawdopodobne, że nam się nie uda, niż że się nam uda. Wszyscy to wiemy. Ale naprawdę niczego nie zrobimy, gdy od początku będziemy sobie powtarzać, że szanse są marne. Odrzućmy łatwy defetyzm i szukajmy tego, co nas łączy, robiąc razem to, co zrobić możemy. Wznieśmy się ponad te wszystkie animozje, urazy i osobiste ambicje, które tak wiele już napsuły. Dziś już naprawdę nie mamy nic do stracenia. A miliony ludzi czekają na nową jakość po lewej stronie!

Wolność i Równość. Deklaracja

My, niżej podpisani i podpisane, powołujemy Ruch Społeczny „Wolność i Równość”, stawiający sobie zadanie jednoczenia wokół wspólnych celów wszystkich zainteresowanych tym osób i organizacji, akceptujących nasze założenia programowe. Tworząc Ruch „Wolność i Równość”, zobowiązujemy się pracować na rzecz sprawiedliwej, nowoczesnej Polski w zjednoczonej Europie i deklarujemy następujące wartości oraz cele programowe:

1. Chcemy Polski ludzi wolnych i równych, otwartej i tolerancyjnej. Państwo polskie musi być demokratycznym państwem prawnym, gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich, neutralnym światopoglądowo.
2. Polska powinna być wolna od wszelkiej dyskryminacji, w tym ekonomicznej, związanej z płcią, wiekiem, światopoglądem, tożsamością etniczną, kulturową, seksualną, bądź niepełnosprawnością. Chcemy Polski, w której kobiety i mężczyźni posiadają takie same prawa i na równi uczestniczą w życiu zawodowym, społecznym i politycznym. Chcemy prawa, które zapewni pełną realizację wolności osobistych, praw człowieka i możliwości decydowania o swoim życiu.
3. Będziemy dążyć do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych jako warunku sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju. Środki prowadzące do tego celu to reforma i uszczelnienie systemu podatkowego, ochrona socjalna najuboższych oraz działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.
4. Warunkiem zrównoważonego rozwoju Polski jest wzmocnienie instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz różnorodnych form demokracji uczestniczącej i bezpośredniej. Wykonując swoje zadania państwo powinno ściśle współpracować z organizacjami społecznymi i je wspierać.
5. Opowiadamy się za zmianami ustrojowymi poszerzającymi realny wpływ obywatelek i obywateli na sposób sprawowania władzy. Usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, edukacji, transportu, utrzymania infrastruktury i ochrony środowiska muszą pozostać domeną państwa i nie dopuścimy do ich urynkowienia w stopniu ograniczającym ich powszechną dostępność.
6. Zabiegamy o poprawę warunków pracy, przestrzeganie praw pracowniczych, godne płace, zniesienie nierówności pensji ze względu na płeć, ograniczenie zastępowania umów o pracę umowami cywilno-prawnymi (tzw. umowami śmieciowymi).
7. Rolą państwa jest wspieranie edukacji, nauki i kultury, które nie mogą być pozostawione swobodnej grze sił rynku. Warunkiem nowoczesnego państwa jest nowoczesna edukacja stawiająca na rozwój potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, zachęcająca do myślenia, samodzielności, innowacyjności i współpracy. Każdy musi mieć realny dostęp do edukacji i dóbr kultury. Rozwój badań naukowych jest fundamentem pomyślności kraju.
8. Niezbędne są działania na rzecz rozwoju przemysłu, innowacyjności oraz zwiększenia udziału państwa w społecznej gospodarce rynkowej, łącznie z inwestowaniem w sektor publiczny. Jest to warunkiem tworzenia nowych, stabilnych miejsc pracy. Walka z bezrobociem musi być priorytetem polityki rządu.
9. Państwo musi gwarantować powszechny i realny dostęp do istotnych dla ratowania zdrowia świadczeń medycznych, a racjonowanie środków na ochronę zdrowia musi być sprawiedliwe i racjonalne.
10. Będziemy działać na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Państwo powinno promować energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii, w tym również energetykę prosumencką, oraz podnosić standardy ochrony zasobów naturalnych, czystej wody i powietrza.
11. W interesie Polski – Polek i Polaków – jest dalsza integracja wewnętrzna Unii Europejskiej, oparta na partnerskich relacjach i poszanowaniu interesów narodowych państw członkowskich, jak również dobrosąsiedzka współpraca ze wszystkimi krajami ościennymi.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 104

Dodaj komentarz »
 1. Wir czyli my – mniejszość niemiecka 🙂

 2. Raczej, niestety, sfera pobożnych życzeń; dwóch Polaków – trzy zdania – jakikolwiek wspólny front jest niemożliwy.

 3. „WiR” czyli z niemieckiego my. Dobrze się kojarzy. Ale czarno to widzę. W Polsce większość inicjatyw bez poparcia kościoła kończy się klapą. Poza tym jeśli już powstanie jakiś społeczny oddolny front to zaraz rodzą się podejrzenia, że kryje się za nim jakaś prywata. Jedyny
  niewerbalny socjalista w Polsce, o którym słyszę to Piotr Ikonowicz. Nie bardzo go widzę w jednym szeregu z R. Kaliszem, chociaż tu mogę się mylić. Mimo to życzę powodzenia.

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Program ideowy nowej partii WiR bardzo podobny do programu PiS i prawie taki sam jak program Platformy, jest również odbiciem lustrzanym programu Pawła Kukiza , czyli jest to pogram Jedności Narodowej znany nam z czasów PRL .
  Historia powtarza się w formie groteskowej.
  W interesie Polski i Polaków jest nie dać się zwariować w czasach neokolonializmu , kiedy decyzje podejmuje się w wąskich gremiach satrapów globalizmu , a konsekwencjami błędów tych wąskich globalnych gremiów obciąża się całe narody.
  Globalizm jest karykaturą ZSRR, więc efekty tej zdeprawowanej formy ustrojowej będą równie tragiczne . Młodzi polscy wyborcy zaprotestowali przeciwko tej zdegenerowanej formie globalizmu , a intelektualiści analizujący tę formę protestu pozostaja dalej głusi i ślepi ?

 6. Witold – mój imiennik, ale z poglądami na przeciwległym biegunie do mojego translatorsko ubiegł mnie.

 7. Zadałem sobie trud przeczytania tego programu. Utrzymanie ludzi wrzucić na barki państwa, a wy będziecie walczyć o równość dla wszystkich oprócz kapitalistów.
  Wymyślcie jeden punkt, który pociągnie ludzi, a nie ta stertę komunałów.

 8. Sily progresywne sa zagrozeniem dla wolnosci w rownym stopniu co skrajna prawica, mozna powiedziec ze to 2 strony tej samej monety, obie nietolerancyjne wobec siebie w tym samym stopniu.

 9. Taki nowoczesny jegomość. Przypisuje się sam do ruchów „postępowych”. A tu manifest jak u XIXw. socjalisty.

  Obawiam się, że zmiana generacyjna właśnie się dokonuje. Jak przy każdej zmianie będzie trochę ofiar. Może się nie uda i potem będziemy uważali te zmiany za błędy. Ale proces jest nieunikniony.

  Profesor za mocno się zaangażował jako uczestnik, żeby oceniać to z dystansem.

 10. Po co maci iść?
  Wygodniej będzie pojechac jaguarem Kalisza.
  Jak lewica to lewica.

 11. Panie Profesorze,
  Czy pańska partia ma jakiś konkretny program rozwiązania problemów spowodowanych przejęciem w roku 1989 władzy w Polsce przez prawicę neo-liberalną a tym samym wdrożeniem na początku lat 1990tych tzw. Planu Balcerowicza, który spowodował upadek polskiego przemysłu i spowodowane tym upadkiem przemysłu olbrzymie, wielomilionowe bezrobocie, które z kolei wywołało drastyczne pogorszenie warunków pracy i płacy w Polsce a tym samym masową emigrację, i zapaść demograficzną. Pytam się więc, czy pańska patia ma konkretny program rozwiązania takich problemów współczesnych Polaków jak na przykład:
  – umowy śmieciowe, coraz powszechniejsze, szczególnie wśród osób wchodzących na rynek pracy, czyli wśród młodzieży,
  – skandalicznie wręcz niskie zarobki, oscylujące dziś w Polsce wokół 1500 zł netto na miesiąc przy ciągle wzrastających cenach,
  – pogarszające się wciąż warunki pracy, a szczególnie brak stabilności zatrudnienia i powszechny mobbing, szczególnie w mniejszych firmach i w sektorze prywatnym,
  – konieczność wzięcia pożyczki na lichwiarskich warunkach aby usamodzielnić się mieszkaniowo,
  – katastrofalny stan służby zdrowia i szkolnictwa (szczególnie zaś wyższego),
  – prawo pracy zmieniane wciąż na korzyść pracodawców (tzw. elastyczny czas pracy etc.),
  – podwyższanie wieku emerytalnego w warunkach olbrzymiego bezrobocia, szczególnie wśród młodych Polaków,
  – dominacja obcego kapitału, który unika płacenia podatków oraz transferuje swe zyski za granicę,
  – podnoszenie podatków od konsumpcji, które obciążają najbiedniejszych (VAT, akcyza) oraz taryfa ulgowa dla wielkiego kapitału czyli dla zysków z tytułu posiadania kapitału,
  – rozrost biurokracji (100 tys. nowych urzędników dodanych przez rządy PO) oraz
  – emigracja jako jedyna realna perspektywa dla ogromnej większości Polaków na polepszenie swojego standardu życia.
  Jeśli tak, to proszę zaznajomić nas na tym blogu ze sposobami rozwiązania w/w problemów, a jak nie, to proszę o kontakt, abym mógł wam pomóc, sugerując rozwiązania w/w problemów. Pamiętajcie, że prawdziwa lewica to jest ta lewica, która zajmuje się realnymi, czyli głownie ekonomicznymi problemami ludzi pracy, a nie wyimaginowanymi pseudo-problemami mniejszości seksualnych, feministycznych czy też pseudo-ekologicznych.
  lech.keller(at)gmail.com

 12. Redaktor Hartman pisze:
  ” wrażliwi socjalnie liberałowie”

  Szanowny pan Redaktor najwyrazniej ma swoich czytelnikow za idiotow.
  Zraszta, moze i slusznie.

 13. Wojciech K.Borkowski
  27 maja o godz. 15:15

  „Program ideowy nowej partii WiR bardzo podobny do programu PiS ”

  Do Mlodziezy Wszechpolskiej i ONR tez by pasowal.

  Zabawne, do jakiego stopnia niektorzy gotowi sa zrobic z siebie pajaca,
  byle tylko dopchac sie do koryta

 14. Zdecydowanie lepsze wrażenie robi jednak partia Razem i mam nadzieję, że to ona wybije się na lewicy, a nie kolejny ruch budowany na chęci robienia znowu tego samego przez znowu tych samych ludzi.

 15. Paniusia Mag ma pretensje do niejakiego Gwinta o to ze kopie leżącego Komora.
  Jakiś czas temu sama kopała tego osobnika, kiedy Passent wyrzucił go ze swojego blogu.
  Nie stanęła w jego obronie kiedy inni radośnie z niego szydzili i fetowali decyzję cenzora z Polityki.

 16. Przede wszystkim, na taką akcję jest już za późno. Po drugie, ludzie są prości – tych punktów programu jest po prostu za dużo. To fajnie, jeśli zagłosuje na ten program 10 profesorów, ale głosy 11 – dajmy na to – rolników będą więcej warte – na tym polega demokracja. Po trzecie, trzeba ustalić kogo z tego całego pomysłu WYRZUCIĆ, bo – nie da się ukryć – politycy są tak jakby skompromitowani i po co brać sobie w drogę kamień młyński na szyję w postaci „znanego” polityka. Po czwarte, potrzebny jest lider, jeden, oraz ekipa, która będzie zasuwała. W ekpie tylko zawodowcy, a nie ludziki co były w sztabie Komorowskiego. Taki układ z jednym liderem jest dla ludzi bardziej zrozumiały, niż długa lista nazwisk. Oczywiście, to i tak by nie wystarczyło bo problem jest bardziej skomplikowany (choć do rozwiązania), ale nie ma się co oszukiwać, ze nie ma najmniejszego sensu odwoływanie się wyłącznie do zdrowego rozsądku w kraju gdzie kościół katolicki wtrąca się do wszystkiego. Ja bym w ogóle do tego programu wrzucił jakiś cytat z JP2, bo czasem on też przecież mówił sensownie – fanatycy z episkopatu mieliby wtedy poważny problem, bo przecież nie wypada pyskować na JP2.

 17. Lewica ginie,bo ludzie przestali wierzyć propagandzie czyli kłamstwom medialnym a oni bez tego funkcjonować nie mogą.Państwo wyznaniowe albo Korea Północna – wybór jest wydaje mi się prosty.

 18. trzeciej drogi nie ma!Ja wiem ,że to kubeł zimnej wody wylany na rozgrzane łby ale ktoś wam to musiał w końcu uswiadomić.

 19. Może jeszcze inaczej.
  Panie Hartman!~
  Wraz z towarzyszami udało się Wam dobić polski przemysł, dobić polską kulturę, naukę, szkolnictwo. Praktycznie wszystko co ludzie WBREW KOMUNY zbudowali przez te lata od IIWS począwszy. A teraz będziecie nam tu lewicę zbudować?
  A może pora na śmietnik historii?

 20. Niedługo odeślemy czerwonych bandytów na śmietnik historii a złodzieji z PO do Wronek.24 maja 2015 roku,z pomocą Ducha Świetego a bez pomocy Wałęsy skończył się w Polsce komunizm.

 21. Prof. Hartman kandydując do sejmu w 800 tys. Krakowie, dostał 400 głosów. To byli głownie wyborcy SLD. Bez nich dostalby zero, co pokazały wybory do europarlamentu z listy Palikota i spółki.
  Taka jest realna siła wyborcza która stoi za prof. Hartmanem.
  Jego obecny projekt polityczny WIR powinien zmienić nazwę na ŚWIR.
  Byłby bardziej adekwatny do rzeczywistości.

 22. Kurcze zgadzam sie co do slusznosci koniecznosci zrobienia czegos wiecej niz tylko obrazania na PO na SLD bo faktycznie za juz za chwileczke juz za momencik PanKracy z Panem zaczną sie kręcić …był kiedys taki program w TV …i podobny faktycznie po jesiennych wyborach moze byc – gdzie postaci nie beda juz tak sympatyczne, a zastapia je nawet nie Bolek i Lolek, a Pan Szpieg z krainy deszczowcow Don Pedro i jego szpiedzy deszczowcy – to tak, a propos resymentalnej przeszlosci na okielznanie LĘKU JESIENNEGO Ale przechodzac do meritum to szanujac chęci i będąc sercem i rozumem z projektem Szanowny Pan Hartman nie rozumie XXI wieku wcale ( wiem , wiem krytykowac zza klawiatury jest ławo ) Po prostu nie hejtuje a staram sie zwrócić uwage na problem który spowoduje ze jest wielkie prawdopodobienstwo , że niewiele z krecenia się WiRu wyjdzie poza tym ze sie zakreci Nazwa dobra zapamietalem Sam dzialam od lat jako oddolna inicjatywa obywatelska na rzecz swiadomosci obywatelskiej dotyczacej zwiazków partnerskich ( nie jako ślub gejów ,a w szerszej proponowanej i wzorowanej na Francji zasadzie gdzie 96 % par to pary hetero I przez ten czas nauczylem sie wiele , a przede wszystkim , że dzis mówi sie innym jezykiem a PanaKracego nikt juz nie pamieta i nie kojarzy …..ale Pana Kalisza pamieta duzo i kojarzy sie on i podobni z rownie smutnymi bajkami rodem z Czechoslowacji np KRECIK …niby dobra to konotacja i sympatyczna bajeczka ale zawsze jest to ALE które powoduje , ze nikt juz 459 raz nie bedzie sprawdzal czy tym razem bedzie inaczej Ludzie maja dosc, nawet nie tych samych ludzi, a bardziej chyba skostniałej PRLOWSKIEJ formy za która stoi jak zawsze malo tresci dla nich i krotkich hasel nosnych jak JOW-y co znaczy skandalicznie mało, jesli chodzi o tresc i ,,PROGRAM IDEOWY-rodem z PRL-u ” a 2 miliony ludzi poszlo za tym haslem do urn !!! nie klikneło lubie to !!!!a czemu ? bo bylo krótko szybko i nosnie bez załozeń ideowo wychowawczo postulaotowych jedynych slusznych przyszlosciowo i wspolnotowo i statutowo powolujac zarzad tymczasowy u KRECIKA Sam Pan czuje jak ten komunistyczny belkot mierzi Mierzi Co ? szczerze ? Nie pojdzie za tym do urny NIKT kto nie pamieta ze KRECIK z Czechoslowacji to bardzo fajny KTOS …..A bajeczki ze szpiegiem z krainy deszczowców Don Pedro w roli głównej tym razem juz nie zniosę i jak bracia w wierze starsi wyjade z wlasnego kraju i doswiadczę wiecznej tułaczki , a boje się tego jak ognia Prosze mi wierzyc STAD MOJ WPIS I WALKA I SUGESTIE I CHEC POMOCY ZEBY KOLEJNY PROJEKT NIE ZAWIROWAŁ W NIEBYT to nie hejt !!!!! SERCE MAM PO LEWEJ STRONIE 🙂 i ZAWSZE MIALEM – to tak dla porządku co moich przekonań ….

 23. Bardzo podobne postulaty do Partii Razem. Historia zatoczyła koło, lewica przypomina kanapowe prawicowe partie z początku lat 90-tych.

 24. Jeden Polak to istny czar, dwóch Polaków – to awantura, trzech Polaków – och, to już jest Polski problem.

 25. http://cdn20.se.smcloud.net/t/photos/t/181873/prezydent-bronislaw-komorowski-na-dozynkach_23179956.jpg

  Z tym Panem chcieliście dopiero co budować lewice.
  Kto jak nie Hartman był w jego komitecie.
  ( a w jakim nie był…)

 26. Szanowny Panie Profesorze, zgadzam się, że uratowanie przed jesienną klęską polskiej lewicy jest możliwe. Proponowany przez WiR postulat okrągłego stołu lewicy” daje szanse (acz niewielkie) na podjęcie wspólnych działań przez ludzi, których celem jest przeciwstawienie się zorganizowanej prawicy nacjonalistycznie – klerykalnej, dążącej do powstania w Polsce republiki wyznaniowej, zapowiedzianej przed 10 laty przez prący do pełnej władzy PiS. W najbliższym czasie, po wygranych wyborach prezydenckich przez „marionetkę” prezesa J.K., Republika Wyznaniowa będzie tworzona i będzie wspierana przez 40 tysięczną armię księży rzymsko – katolickich, dowodzoną przez ok. 100 hierarchów (kardynałów, arcybiskupów i biskupów) KK. Brońmy się przed tym! Działajmy razem! Pamiętajmy o tym, że wolność, równość i braterstwo to aktualne hasła w walce w zglobalizowanym świecie o przyszłość Polski i jej obywateli.

 27. Levar
  Ci „wrażliwi socjalnie liberałowie” to jest przecież oksymoron, sprzeczność „sama w sobie”!
  Podlasie
  Zawsze jest wiele dróg wiodących do różnych celów.

 28. Panie Harman niech Pan spojrzy co się dzieje realnie, przecież lumpenproletariatu nie nauczy się szacunku do drugiego człowieka obecnie. Mamy igrzyska jak za dobrego wuja Hitlera. Hitler nie polepszył losu, aby odsunąć uwagę od kryzysu zorganizował igrzyska, czyli ci co nie znami to antyniemcy, złodzieje i bydlaki i się zaczeło. Nie pan spojrzy co się obecnie dzieje w Polsce, ten plebs co głosował na Dudę, już walnie domaga się powieszenia Tuska i Komora za to że pisowcy rozwalili samolot. Już cwaniaczki i pasożyty ze wsi wyją aby ludziom nacjonalizować majątki, czyli zabrać tym lemingom co pracowali i dać leniom. Już nawet psychicznie chorzy wypisują że pisowcy dobijają się im do drzwi, a ludzie chorzy lepiej czują gwałtowne emocje, w tym przypadku nienawiści degeneratów. Już religianci chcą karać ludzi kultury za niemoralność bo nie tworzyli jak kleruś, czyli tylko dewocjonalia, już domagają się karać za zdrady i seks przedmałżeński itd. Tu trzeba albo się zbroić i ten plebs wywieszać lub uciekać a nie jakieś równości.

 29. Przepraszam, ale się pogubiłem. A Pan Profesor jest członkien z jakiego ramienia ?

 30. Szanowni Państwo, postulaty socjalne szerokich warstw społeczeństwa zabezpiecza, przynajmniej w warstwie werbalnej, PiS. To są współcześni polscy socjaliści bo to ich tereny, konserwatywna obyczajowo prowincja, zostały najbardziej pokrzywdzone w okresie transformacji. Proszę spojrzeć na szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich, proszę się przejechać do Włoszczowej, Pajęczna, Radomska, Piotrkowa.
  Hasła antyklerykalne mogą trafić do zamożnych, zadowolonych z siebie yuppies tylko, że oni nie trawią waszych postulatów socjalnych i dlatego ostatecznie nie zagłosują.
  Reasumując, dajcie sobie Państwo spokój z takim programem albo przygotujcie się, że nie wyjdziecie z kawiarni do Sejmu.

 31. glob
  27 maja o godz. 18:53
  A panski dziadek to chyba w „der sturmerze” redaktorem byc musial i zeszyciki
  na strychu musialy sie zachowac, bo Pan w temacie jakis taki bardzo oblatany.

 32. To jest równia pochyła. Tego nie da się już zatrzymać. I Pan, razem z Palikotem, odpowiadacie za to. Mieliście ogromny kapitał zaufania, klub poselski. I co? Woleliście błaznować!
  Za chwilę Hoser każe Panu przyrodzenie pokazać. I to będzie to, na co sam Pan zapracował.

 33. Hartman wyłaził ze skóry, aby poprzeć wsteczną prawicę PO, a w niej Misia czciciela Pinocheta, a teraz znowu apeluje za siłami postępu i demokracji… Żałosne.

  O tym, że PO jest wsteczną prawicą świadczy nie tylko Miś ministrem, ale i wczorajsze głosowanie w sprawie związków partnerskich…

 34. Panie Hartman może się pan pochwali co pan dotychczas dokonał jak pan głosował w kwestii podwyższenia wieku emerytalnego np. Co pan zrobił na rzecz lokatorów?

  Panie Hartman na antyklerykalnych poglądach skończy pan tak samo jak pański kolega Palikoś. No chyba, że chce pan być kawiorową lewicą.

  Panie Hartman jeżeli pan na poważnie myśli o jakimkolwiek działaniu to niech pan naprzykład udzieli wsparcia ludziom z ruchu lokatorów albo np przeciwnikom miejscowych oligarchów jak np. Dariuszowi Jezierskiemu a może mieszkańcom Alei Mickiewicza w Gliwicach. Tylko czy będzie pan miał odwagę w końcu miejscowy oligarcha Zygmunt Frankiewicz jest chroniony przez PO i Bronia Komorusia.

  Jeżeli pańska działalność przyczyni się do ukrócenia samowoli oligarchy gliwickiego Zygmunta Frankiewicza to może zagłosuję na pańskie ugrupowanie Jeżeli zaś pan nic nie zrobi, to będzie oznaczało, że pana partyjka jest kolejną próbą PO stworzenia sobie satelickiego ugrupowania.

  Posyłam link do portalu prowadzonego przez Dariusza Jezierskiego oraz do Życia Gliwic, żeby mógł sie pan zapoznać z tym jak to pańscy przyjaciele z PO przyczyniają się do oligarchizacji Polski.

  http://info-poster.eu/

  http://zyciegliwic.pl/

 35. Przypominam: ja głosowałem na Ogórek, a Hartman na partię PO Misia czciciela Pinocheta.

 36. Jakoś nie ma zaufania do kolejnych inicjatyw politycznych, w które angażuje się profesór.
  Obawiam się, by nie była to „WiR-ówka nonsensu” o jakiej pisał kiedyś Janusz Głowacki.

 37. miało być – „nie mam zaufania do”…

 38. Leonid
  27 maja o godz. 18:21

  Levar
  Ci „wrażliwi socjalnie liberałowie” to jest przecież oksymoron, sprzeczność „sama w sobie”!
  ****
  Ale tylko dla ignorantow, kolego **gan.

 39. Leonid
  27 maja o godz. 18:21

  Levar
  Ci „wrażliwi socjalnie liberałowie” to jest przecież oksymoron, sprzeczność „sama w sobie”!
  ****
  Ale tylko dla ignorantow, kolego K

 40. mag
  27 maja o godz. 19:50

  Dlaczego, kazda inicjatywa majaca na celu wskrzeszenie lewicy jest dobra. Nie uwazam siebie za lewicowca, raczej centryste, a jestem zdania, ze cos trzeba zaczac robic w celu stworzenia przeciwwagi dla prawicy z PO i PiSu.
  To czy pomysl J.H. jest dobry, czy nie, okaze sie w praktyce, ale uwalanie go juz na dzien dobry jest nieodpowiedzialne. Szczegolnie przez ludzi deklarujacych niechec do tej calej prawicy i wyznaniowego panstwa.
  Mysle, ze nalezy sie cieszyc, ze sa jeszce ludzie ktorym chce sie cokolwiek robic.

 41. Ci „wrażliwi socjalnie liberałowie” to jest przecież oksymoron, sprzeczność „sama w sobie”!
  ****
  Ale tylko dla ignorantow.

 42. krzys52,
  przecież J.H. udowodnił już wiele razy, że nie potrafi być skuteczny.

 43. Pankracy
  27 maja o godz. 20:08

  A znasz takich co potrafia?

 44. Levar
  A ja myślałem że babcie miałem w wermachcie.
  Ten podział na ludzi wykształconych z miast i chamów ze wsi jest bardzo jaskrawy od dłuższego czasu. Moim zdaniem jak ktoś nie ma przynajmniej matury to nie powinien głosować. A nie jakieś utopijne równości Hartmana, ale rozwalić to na podział, do którego udajemy że nieistnieje. A ten plebs jak mu nawawiają pisy i klery, to leci ciemne i atakuje tych mądrych, którzy dlatego tego nie popierają bo chodzi do szkoły, znają te postawy i te instytucje. Nie da się nic budować, jak ciemna część narodu atakuje jasną strone mocy bo im złe instytucje wmówiły że sraczka to kotlety schabowe.

 45. Pankracy
  27 maja o godz. 20:08

  Wlasnie przeczytalem w Wyborczej artykul o ruchu, czy tez partii, ‚Razem’.
  Oni nazywaja siebie lewica a jednoczenie glosza, ze zadnymi przepychankami z kk nie maja zamiaru sie zajmowac, a interesuje ich materialny byt konkretnej grupy ludzi.
  No jesli to ma byc lewica to ja jestem ksiadz. To jest normalna grupa interesow, ktorej do lewicy brakuje kilku szczegolow – tych ktore znajdziesz w deklaracji programowej naszego gospodarza.
  Nie mam za zle tym ludziom z ‚Razem’ ze chca walczyc „o swoje”, to chwalebne, ale lubie nazywac rzeczy po imieniu. ‚Razem’ ty w najlepszym wypadku jedynie kawalek lewicy. Tak jak zderzak, ktory ma duzo wspolnego z samochodem, ale jest tylko kawalkiem samochodu – nie calym pojazdem.

 46. krzyś52
  Masz rację i nie masz, bo niby chcę popierać każdą inicjatywę po lewej stronie, a w związku z tym powinnam, ale już tyle było chybionych (zwłaszcza Palikota nie mogę odżałować), że dmucham na zimne.
  Tym bardziej , że Hartman porusza się w polityce jak słoń w składzie porcelany.

 47. mag
  27 maja o godz. 20:48

  Jakos nie zauwazylem by w deklaracji programowej wymieniony byl J.Hartman jako dozywotni prezes WiRu. Zatem jesli deklaracja, jako tako, przemawia do mnie to sklonny byc moge poprzec te partie. Gdy jednak zobacze na czele znajome twarze, jak np. Kalisz czy Kwasniewski to partia ta moja sympatie utraci. Jak na razie, jednak, mam deklaracje programowa, ktora mi sie podoba, oraz jej autora, ktoremu daje plusa za wklad pracy i zaangazowanie, w miejsce zrzedzenia, ze na pewno do dupy, i gowno z tego wyjdzie.

 48. Mamy w Polsce taką sytułacje jak w tym fragmencie poniżej, nawet na tym forum ten podział jest jaskrawy:

  – Obywatelu – rzekł wówczas polubownie Miętus – czyście oszaleli? Dlaczego szczekacie, wy i wasza żona? Mamy jak najlepsze intencje. – Na dźwięk tego wyrażenia <> szczekanie ozwało się z potrójną siłą, a wieśniaczka zaniosła się płaczem: – Ady zmiłujcie się, panie, on nie obywatel! Jaki ta obywatel z niego! O rety, rety, oj dola nasza, dola nieszczęśliwa! Znowuj nam Intencyje zesłało, o, zebyk to!”.
  „- Przyjacielu – rzekł Miętus – o co chodzi! Nie chcemy wyrządzić wam szkody. Pragniemy waszego dobra. – Przyjaciel! – krzyknął wieśniak przerażony. – Dobra pragnie! – wrzasnęła wieśniaczka. – Ady my nie ludzie, ady my psy, psy, jesteśmy! Hau! Hau!”.

  „Nagle dziecko przy piersi – szczeknęło, chłopka zaś, rozejrzawszy się, że nas jest tylko dwóch, zawarczała i ugryzła mnie w brzuch. Wyrwałem babie brzuch z zębów! Ale już z opłotków wynurzała się cała wieś szczekając i warcząc: – Bierzta go, kumie! Nie bójta się! Gryźta! Huź! huź! Psssa go! Bierzta Intencyje! Bierzta Inteligencje! Huź, huzia, psssa, kota, kota! Ksss… Ksss… – Tak szczując się i podszczuwając zbliżali się powoli – co gorzej, dla niepoznaki czy może dla zachęty wiedli na powrozach prawdziwe psy, które wspinając się, skacząc roniły śliny z pysków i ujadały wściekle”.

  Pierwotna nienawiść do przepełnionych dobrymi intencjami inteligentów przetrwała w postaci wściekłości dzisiejszych „ludzi zbędnych”, dzieci i wnuków przemieszczonego chłopstwa, kiboli, do politycznych i kulturowych przedstawicieli klasy średniej. O owej klasie, na której opiera się III RP, mają do powiedzenia jedno: „zawisną!!!”.

  Fragment książki Andrzeja Ledera Prześniona rewolucja

 49. Artykuł jak artykuł…, coś trzeba w końcu napisać, bo… no własnie… bo co? Ostatnio słyszałem jakąś wypowiedź, że do demokracji trzeba dojrzeć. Otóż, jeśli już ktoś naprawdę dojrzeje, to nie do demokracji a do tego, że demokracja jest najgorszą z możliwych formą decydowania o tym, kto ma rządzić gminą, miastem, województwen czy w końcu państwem. Problem w tym, że nikt jeszcze nie powiedział głośno tego, co mogłoby tą demokrację zastąpić. A dlaczego nie powiedział? Bo podpadłby większości tych którzy mają władzę i gawiedzi, która myśli, że tę władzę naprawdę wybrała.
  Władzy zależy, żeby tłuszcza była głupia, bo można nią sterować, tłuszcza uważa się za już bardzo wykształconą, bo system dał jej pokończyć licencjaty z turystyki, hotelarstwa czy politolologii, część reszty wierzy albo z jakichś tam powodów musi wierzyć księdzu, inni jakiemuś krzykaczowi, który wie komu i gdzie powiedziec co jest ważne a tak naprawdę jest to nieważne. Ostatnio słyszłem wypowiedź aktora Jerzego Zelnika wypowiadającego się na tematy medyczne i wyższość atybiotyków nad zielarstwem i przypomniał mi się nieżyjący już Jan Tadeusz Stanisławski i jego wykłady na temat „wyższości świąt wielkiej nocy nad świetami bożego narodznia”. Tyle, że Stanisławski uprawiał satyrę a Zelnik mówił poważnie. Rozdrabnia się tematy zastępcze nie mające żadnego znaczenia. Mówi się o lewicy, prawicy i wszystkim leżącym gdzieś między nimi a lewica dziś kojaży się nie z jakim kolwiek programem gospodarczym tylko ze związkami gejów i lesbijek. Były kanzlerz Niemiec Helmut Schmidt, socjaldemokrata jest w poglądach o wiele bardziej prawicowy od Heinera Geislera, byłego sekretarza generalnego CDU a Gehrard Schröder stwierdził, że nie ma ani gospodarki socjaldemokratycznej (SPD) ani chrześcijańsko demokratycznej (CDU/CSU), jest tylko gospodarka albo zła albo dobra. Reszta to kiełbasa wyborcza.
  A na koniec dodam, że jeśli ktoś nie bardzo wie, po co to napisałem, to odpowiadam: albo tego nie zrozumiał albo naprawdę nie widzi „wyższości świąt wielkanocnych nad świętami bożego narodzenia”.

 50. aha, jeszcze zapomniałem dodać, że aby zrozumieć dlaczego demokracja działa tak jak działa czyli dlaczego wybrana przez lud władza jest taka a nie inna (prywata, korupcja pazerność…), to należy znać prawidłowłową odpowiedź na pytanie, dlaczego pies liże sobie jaja. Odpowiedź jest jednoznaczna: Bo może!!!!!!
  Pozdrawiam, victor ast

 51. victorast
  27 maja o godz. 22:01

  Problem w tym, że nikt jeszcze nie powiedział głośno tego, co mogłoby tą demokrację zastąpić. A dlaczego nie powiedział? Bo podpadłby większości tych którzy mają władzę i gawiedzi, która myśli, że tę władzę naprawdę wybrała.
  ****
  Alez nie musisz mowic tego glosno – powiedz nam po cichu. Wazne bys powiedzial.

  Twoja wypowiedz zawiera przejrzysta sugestie, ze istnieje taki ktos kto wie istnieje, czyli ze (lepsza) alternatywa dla demokracji juz jest i tylko ten ktos boi sie to powiedziec. Nie boj sie, z mojej strony nie spotka cie nic zlego.

 52. JH winien spojrzec na http://www.partiarazem.pl.
  Nie dołaczy oczywiscie bo ustawili filtr ,który nie przepuści JH,M.Środy itp..takie cwane..
  To krzepi.
  Nie wiem czy im się uda,bowiem JH ze Środą mają połapane,jeszcze inne psory podobno..
  nawet z Żakowskim..
  Ja im dobrze życzę ..
  Żakowski jest chwiejny a JH się zagubił całkowicie w pieleniu o niczym czyli o WIR.

 53. krzys52
  27 maja o godz. 20:21
  Duda potrafił, na nasze nieszczęście i ku pożytkowi czarnych. Smutne, ale prawdziwe. Był nikim, jest prezydentem.
  Do czego nie przyłoży ręki JH, to spapra, niestety. Roztrwonił rozpoznawalność, niewątpliwą inteligencję, dostęp do mediów, kontakty w świecie polityki.
  Jest jak alkoholik, który kolejny raz nie dotrzymał obietnicy i się uchlał. Ale chce, żeby mu znowu zaufać.
  Też mi zależy na świeckim państwie, na lewicowych, liberalnych rozwiązaniach. Nie wierze, żeby JH był właściwym ich akuszerem.

 54. krzys52
  dyktatura, ale nie taka, jaką znamy, czyli ideologiczna albo mafijna. Jedyną słuszną dyktaturą może być dyktatura wiedzy i kultury. Problem w tym, że nie wiem jak do niej doprowadzić w niedojrzałym społeczeństwie. I nie mam mam tu na myśli społeczeństwa tylko polskiego. Mieszkam poza Polską od 36 lat i tu nie jest inaczej.
  Przeczytaj moją (jedyną jak na razie wydaną po polsku) książkę:
  „W matni” a może dowiesz się więcej o autorze

 55. Krzys52
  Z tego co znamy, wszystkie systemy były straszne, jedynie demokracja wmiarę się sprawdza, więc zgaduje że dla zmanipulowanych z pisu III Rzesza jest idealnym systemem, bo można sobie mordować homków i żydków poniżać baby i tych co mają inne zdanie, napinać się próżnością, iż rasa buraczana to aryjska czystość i ruszyć na podbój murzynów z innych krajów, aby ich okradać bo rasa aryjska z buraczkowa leżeć i wdychać do bozi jedynie potrafii. Ciekawe, że ta niedojrzałość bez dyktatora czuje się przerażona wolnością, a bo wolność to podejmowanie decyzji za własne życie i odpowiedzialność za te decyzje, tak się boją dorosnąć, że drą pyski= gdzie mój klawisz, moje kraty, moja cela, nie nie wypuszczajcie, ja tylko z klawiszem na spacerek bo się zagubie, na spacerniku można poczuć wolność.

 56. Deklaracja jak deklaracja, ale ta retoryka! „Obóz postępu”, zjednoczony ruch robo… lewicowy. Z czym to się kojarzy?

  Zaprezentujcie coś konkretnego, a ludzie sami przyjdą. Na razie widzę same pojękiwanie i błaganie.

 57. Kiepski to początek kolejnej partii mającej uszczęśliwić naród, jeśli kątem mieszka w „Domu wszystkich Polska” gawędziarza o społecznej wrażliwości – mec. Kalisza. Wszystko Pan robi profesorze, aby doszlusować do plejady już pracowników UJ, jacy z jagiellońskiej Alma Mater robią pośmiewisko. Jeśli już tak Pan nie może wytrzymać bez działalności politycznej, to proszę zaproponować coś oryginalnego tak programowo jak i z nazwy, na przykład ruch „Niech będzie mądrze”. WiR bowiem to plagiat pachnący w dodatku nie tyle wzniosłym francuskim pierwowzorem, co nędznym PiS-em. Zamiast więc z „trojgiem jeszcze profesorów” dodawać amunicji kpiarzom z nawiedzonych naprawiaczy RP proponuję po prostu wspierać pozytywnie sprawdzonych polityków-inteligentów z lewej strony (Celińskiego, Cimoszewicza etc).

 58. Victorast
  Logicznie zaprzeczyłeś sam sobie swoim wpisem, bo dyktatura nie znosi wiedzy i kultury, bo ludzie mający wiedzę i kulturę sami sobie rządzą, a to wykleśla rządzenie nimi dyktatora.

 59. glob.
  logicznie? to raczej według twojej logiki. dowiedz się, co znaczy słowo dyktatutra!!!! może przeczytaj jeszcze raz i może zrozumiesz. pozdrawiam i nie będę już prowadził dalszej dyskusji. ja napisałem tu swoje zdanie i nie było moim zamiarem dyskutować. krzysowi 52 tylko odpowiedziałem na pytanie.

 60. Victorast
  Hitler; palił masowo książki często z ludźmi tą kulture robiącymi.
  Stalin: mordował artystów razem z dziełami, bo coś za bardzo krytyczni byli.
  Kler; spalił najwięcej na świecie dzieł razem z ludźmi. Indeks ksiąg zakazaznych na której nawet bibli zabronił czytać, tak kler zakazał bibli, często palono piszącących i tworzących medycyne, kulture, filozofie itd.. .Obecne ciąganie artystów po sądach to próba zniszczenia kultury, bo DYKTATORZY tylko ciemnotą mogą rządzić. Pomniejsze dyktatury dokładnie to samo niszczenie literatury niedostosowanej do poglądu dyktatora razem z artystami, pisarzami, malarzami .

  Idź skończ chociaż podstawówkę, bo aby był dyktator musi być ciemnota, bo ci kulturalni mu będą wytykać błędy a dyktatura nie lubi sprzeciwu.

 61. Victorast
  No to się zdecydowałeś który lepszy dyktator.? O tu masz wybór naprzykład taki, bo ja się zastanawiam i cuś nie wiem który, pomożesz?

  http://www.google.com.hk/search?site=&source=hp&ei=x09mVffmFomesAGSqIK4DA&q=dyktatorzy+hitler+i+stalin&oq=dyktatorzy+hitler+i+stalin&gs_l=mobile-gws-hp.3..0i22i30l4.1299.24029.0.25371.27.27.0.5.5.0.291.4539.0j24j3.27.0.ckpsrh…0…1.1.64.mobile-gws-hp..1.26.3508.3.M6skxpnIRko#imgrc=sARPc_QQR_BNlM%253A%3Bundefined%3Bhttp%253A%252F%252Fksiegarnia.pwn.pl%252Fpublic%252Fpic%252Fhcovers%252F240%252F3a%252Fdyktatorzy-hitler-i-stalin_191551.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fksiegarnia.pwn.pl%252Fprodukt%252F191551%252Fdyktatorzy-hitler-i-stalin.html%3B240%3B347

 62. Konrad Śliwkiewicz
  27 maja o godz. 19:04

  Pelna zgoda.
  Kwasniewski zeby zostac prezydentem musial wziasc slub koscielny.
  Takie sa realia.

 63. victorast
  27 maja o godz. 22:25
  ====================================
  Masz rację.
  Przykre jest to, że w XXI wieku, trzeba to ludziom tłumaczyć,
  że nie system polityczny , partie polityczne decydują o tym,
  co jest dla człowieka dobre, a co złe.
  Do tego, na blogu, gdzie filozof jest dyrektorem.
  Dyrektorowi, też się miesza w głowie. Tak mi się zdaje.

 64. glob
  28 maja o godz. 1:17

  Przestań w końcu ciskać ciemnoty, że kościół katolicki jest taki zły książki palili nie tylko katolicy ale także protestanci. A jak ci się w Polsce nie podoba nie musisz tutaj przebywać cztery litery w troki pakuj walizki i jedź do tak uwielbianej Holandii. Jak chcesz tu zostać to weź pod uwagę, że większość stanowią katolicy i tylko dzięki temu, że jesteś tolerowany możesz pluć swoim jadem.

  A tak miedzy nami wyjaśnij mi łaskawie skoro was ateistów i lewaków jest tak dużo to dlaczego Komorusio przegrał dlaczego Palikoś przegrał. A może prawda jest odwrotna to wy stanowicie mniejszość krzykliwą garstkę nieudaczników opętanych nienawiścią do kościoła katolickiego na którego zrzucacie odpowiedzialność za wszystkie wasze niepowodzenia.

  A oto jakie są przyczyny klęski Komorusia to zostało napisane nie przez jakiś działaczy PIS ale przez lemingów zwolenników PO, którzy jednak są w stanie zdobyć się na jakąś refleksję w porównaniu z lemingami, którzy nie są w stanie przyjąć do wiadomości, że ich wodzuś przegrał i zwalają winę na kościół katolicki.

  Mija już prawie 48 godzin od porażki Komorowskiego, a wy biedni politycy PO nadal nie wiecie, czemu stało się tak, a nie inaczej. Joanna Mucha mówi coś o komunikacji, jakiś „biedny” doradca Prezydenta bredzi coś o plakatach. Ułatwię wam. Nikt by wam nie zrobił takiej kampanii, takich spotów, takich ulotek, które by wam dały zwycięstwo. To było niemożliwe. Bo wy wkurzyliście ludzi – piszą młodzi wyborcy PO w liście, który rozesłali do redakcji i Platformy Obywatelskiej.
  Piszę do was, bo wy nie rozumiecie i chyba nie jesteście w stanie, co zniechęciło do was młodych ludzi. No, ale po kolei.
  Mam 34 lata, wyższe wykształcenie; urodziłem się w Warszawie, mieszkam na Ursynowie i jakby na to nie patrzeć, jestem typowym waszym wyborcą. Jeszcze.
  Wasz profil na FB milczy
  Do samego końca wspierałem Bronisława Komorowskiego tam, gdzie was nie było, czyli w internecie. Było bardzo ciężko odpierać argumenty przeciwko. Już wtedy wiedziałem, że to ostatni raz, że jak będę was wspierał w październiku, to się skompromituję, bo na dziś nie da się was bronić.
  Cała moja kampania poparcia dla Bronka skończyła się tylko dwoma banami. To jak bardzo ważny jest dla was internet to fakt, że od piątku wasz profil na FB milczy. Wymowne. Dosłownie ręce same składają się do braw.
  Jesteście w szoku, niedowierzaniu, nie przewidzieliście tego? Uważacie, że to czerwona kartka dla was. Powiem wam, że tych żółtych kartek dostaliście sporo. Skoro Donald Tusk wyjechał, to wam podpowiem, dwie żółte to jedna czerwona.
  Pierwszą dostaliście już ponad rok temu, jak odbyło się referendum w Warszawie. Dla mnie jako warszawiaka z krwi i kości było to dość dziwne. Hanka w porównaniu z innymi prezydentami po 89 jest najlepszym, który rządzi Warszawą. A tu wystarczył dość prosty powód, czyli podwyżka biletów i bez problemu ludzie zebrali podpisy. Szybciej i więcej, niż ktokolwiek to mógł przewidzieć.
  Wy, oczywiście, zbagatelizowaliście to, choć miało to miejsce w bastionie PO. Bo Hanka to taka Platforma w pigułce. Z jednej strony Stadiony, wyremontowana Puławska, dużo inwestycji, rozpoczęta druga linia metra, ale z drugiej strony ta buta, arogancja i wszystkie te grzechy w waszym wykonaniu, które są w dużej polityce.
  Czas leciał, a wy nic nie robiliście
  Dziwiłem się tylko, że coraz więcej osób, które uważałem za mocnych przeciwników PiS, nagle zaczyna mówić, że nigdy nie zagłosują na PO. Bo jesteście oderwani od rzeczywistości, totalnie. Nie zauważyliście, że taki „Pudelek” obrócił się przeciwko wam, na takie „Demotywatory” nie macie po co wchodzić, bo tam was nienawidzą. A jakbyście tego nie wiedzieli, to właśnie tam, na FB, Twitterze Polacy wyładowują swoją złość na was. Chyba nie zdajecie sobie sprawy, jaką furorę zrobiło zdjęcie na demotach i kwejkach, na którym była pokazana „suflerka” Prezydenta wraz z Joanną spod krzyża. W ciągu jednego dnia wyszło, że PO manipuluje wyborcami i cała afera z krzyżem to była ściema. Ta Pani albo jest osobą o bardzo małym rozumku i nie zorientowała się, że wszystko wrzucone do internetu tam zostaje, albo była pewna, że wystarczy postraszyć PiS i wygrana w kieszeni. Wyszło na to, że ludzie zaczęli się was bać.
  Myśleliście, że Komorowski u Wojewódzkiego coś wam da?
  Nie łudźcie się, do października nie odzyskacie internetu. Tu jest 8 lat zaniedbań i tym internetem rządzą Kukizowcy i wyznawcy Korwina.
  Nie zorientowaliście się, że jest pokolenie, które nie ogląda TV i nie ma TV w domu. Myśleliście, że jak wyślecie Komorowskiego do Kuby Wojewódzkiego, to coś wam to da? To trafiło tylko do przekonanych i część ludzi zbulwersowała się taką chamską „ustawką” i zrobili wam na złość. Pierwsza lekcja dla was. Dzisiaj TVN jest passé. Wiecie, czemu wam debaty nie pomogły? Bo ludzie mają YT i tam mogą sobie wszystko sprawdzić i wymienić się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami. Telewizja już nic nie znaczy, bo serwuje takie programy, które urągają mojej inteligencji. Kiedy mam do wyboru między śpiewającymi dzieciakami a grubasem skaczącym do wody, to dochodzimy do sytuacji, gdzie serial „Ranczo” to wybitnie inteligentny program dla ludzi wykształconych. No, ale wy myśleliście, że debaty załatwią sprawę.
  Bardzo bym chciał, żeby to ktoś „źle podpowiedział” Komorowskiemu z tym referendum, bo jak Prezydent sam na to wpadł, to może dobrze, że go nie wybraliśmy. Nie kumacie, że jakby była możliwość skreślenia „sarny z krzesłem”, to ona by dostała podobny wynik jak Kukiz.
  Skandalem jest fakt, że 8 lat zajęło wam dojście do wniosku, że można zapytać ludzi, czy w konflikcie obywatel v. urzędnik powinien wygrać obywatel, gdy są niejasności. Już nieważne, że to tak, jakbyście pytali ludzi, czy chcą mieć słoneczną pogodę cały rok. Wy nie kumacie, że to było jedno z waszych haseł 8 lat temu. Że ludzie tak sobie wyobrażali Platformę Obywatelską, że właśnie takie sprawy załatwi na początku, a nie dwa tygodnie przed drugą turą.
  Gdyby premier zobaczyła te Biedronki, Małpki i Żabki
  Myśleliście, że spadek bezrobocia i wzrost PKB załatwi wam reelekcję Komorowskiego? To wam napiszę, jak to wygląda. Gdyby Pani Kopacz przejechała się do takiej Polski powiatowej, np. do takiego Brzegu, to by pewnie była w szoku, ile w tym mieście jest Biedronek, Małpek i innych Żabek. W takich Dolicach, gdzie mieszka 2000 osób, też postawiono Biedronkę. PKB rośnie? Rośnie, bo to (i podobne jemu) idealne miejsce do „dojenia” tych, co dostają kasę od rodziny z zagranicy. Bezrobocie spada? Spada, młodzi po studiach mogą realizować swoje kariery w kasie w dyskoncie.
  W Polsce ludzie kończą studia i zamiast projektować samochody, skręcają je z gotowych komponentów.
  Polska bardzo się zmieniła przez ostatnie 5 lat. Teraz fakt, że ktoś obalał komunizm, jest tak samo ważny, jak uczestnictwo w bitwie pod Grunwaldem. Ułatwię wam. Są ludzie, którzy się urodzili po 89, innej Polski nie kojarzą, PRL to oni widzieli w filmach i serialach Barei. Oni właśnie zagłosowali na Dudę. To są właśnie ci, którzy siedzą w internecie i są od was odgrodzeni murem. To właśnie oni odsłuchiwali, jak Bieńkowska mówi, że tylko idiota albo złodziej pracuje za 6 tysięcy. A właśnie Bieńkowska nadal jest w PO. Zrozumcie, że ludzi nagranych na taśmach z „Sowa i Przyjaciele” już dawno nie powinno być w PO. A nie czekanie na koniec śledztwa i tak dalej. Sorry, taki mamy klimat polityczny.
  Przypomnę wam, że 8 lat temu to właśnie różniło was od PiS, że obiecywaliście, że czegoś takiego nie będzie. Dzięki temu wygraliście wtedy wybory. Widać nauka poszła w las. Po I turze patrzę – Sienkiewicz wychodzi z radia jako polityk PO. Gratuluję, oby tak dalej.
  Posłów z „Afery Madryckiej” już dawno nie ma w PiS.
  Jak nie czuliście oddechu PiS, to nic nie robiliście
  Chciałbym napisać coś pocieszającego, coś, co by dało jakąś nadzieję. Wy już przegraliście w październiku, możecie tylko minimalizować różnice w przegranej i modlić się, żeby PSL się od was nie odwrócił. Pozdrawiam posła Kłopotka.
  Przed wami wiele trudnych decyzji, takich jak referendum. Podpowiem wam, że oba rozwiązania są dla was fatalne. Czy się odbędzie, czy zrezygnujecie z niego, to i tak będzie to woda na młyn dla waszych przeciwników. A nie próbujcie nagle realizować wszystkich obietnic, bo to i tak was pogrąży. Musicie przeprosić wyborców, mnie i innych, co są wami rozczarowani na maxa, i liczyć na to, że się „Prezes” jakoś wyłoży.
  Wasza polityka do poniedziałku polegała na tym, że jak nie czuliście oddechu PiS na plecach, to nic nie robiliście. Ile było tych nowych otwarć w PO?
  Ja idę w niedzielę na Torwar, bo jedynym ratunkiem dla was jest to, że powstanie jakaś alternatywa dla rozczarowanych PO, ale niechcących powrotu PiS do władzy. Straszenie PiS już wam nie pomoże. Ludzi bardziej wkurza, że jak wy objadacie się ośmiorniczkami, popijanymi drogim winem, inni nie mają nadziei ani pomysłu na jutro.
  Mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski, bo właśnie ktoś je wam podał na tacy.
  Wasi wyborcy
  PS Od Łukasza Słowaka: Do napisania tego listu zachęciła mnie koleżanka Ewa Kochanowska. W pełni się zgadzamy oboje z jego treścią. Dlatego jesteśmy razem podpisani. Proszę umieśćcie ten list. To jest ostatnia szansa.

 65. Saurom
  Kościół katolicki jest odpowiedzialny za najwieksze niszczenie kultury. To co wiemy o Grecji to 10% tego co co przetwało, 90 zniszczył, wszystko co nie katolickie przez stulecia było mordowane i niszczone, zatrzymał rozwój medycyny, filozofii, cenzurował sztukę. To nie tylko Kopernika prześladował tylko dokładnie wszystkich którzy chcieli ulepszyć los ludzi. Dlatego mamy słowo średniowiecze bo jest to upadek ludzkości w degeneracje i ciemnote. Doprowadził do tego że nawet kanalizacji już nie potrafili zbudować i jak szedłeś miastem średniowiecznym, to krzyczałeś człowiek idzie, idzie człowiek i z tych fekaliów brały się zarazy, a próby leczenia kończyły się spaleniem na stosie bo bóg tylko leczy, a choroba to kara za grzechy. Ja do tej pory nie rozumiem dlaczego bezczelni katolicy korzystają z medycyny i innych przecież zwalczali jak obecnie naukę Gender. To co kler wyprawia do Gender jest właśnie wmawianiem że Kopernik to Heretyk. Ja jestem polakiem ty jesteś sprzedawczykiem i twój kraj to watykan tam jest twoja ojczyzna. Tu jesteś zdrajcą.

 66. Trochę wiedzy:

  Ani fundamenty kultury europejskiej nie pochodzą od chrześcijaństwa, ani chrześcijaństwo nie wywodzi się z Europy. Powstało w Azji Mniejszej. Tam miało swe źródła.

  Do dziś aktualne zasady europejskiej kultury zostały sformułowane klarownie i w sposób bardzo dojrzały w antycznej Grecji. Na setki lat przed narodzinami Jezusa wartości kultury europejskiej były gotowe. Prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno – wymieniane w projekcie preambuły – nie są wartościami sformułowanymi przez chrześcijan. Odkryła je starożytna literatura, teatr, rzeźba, architektura, a jasno sformułowała filozofia. Pogańscy Ateńczycy jako pierwsi sformułowali też zasady demokracji bezpośredniej i cenili cnotę obywatelskiej odpowiedzialności.

  Historycznie rzecz biorąc wymienione wartości nie są chrześcijańskie. Pozostaje ewentualnie sprawa ich boskiego pochodzenia, ale wówczas trzeba by się powoływać na bogów i boginie greckiego Olimpu. Jeśli uważa się, że kultura Aten czasów Peryklesa nie była dziełem ludzi, lecz miała źródło nadprzyrodzone, to było nim wielobóstwo i wiara w pokrewieństwo bogów, ludzi i zwierząt.

  Jak to się w ogóle stało, że chrześcijaństwo podpisuje się dziś pod antycznymi wartościami, które przez długie lata zwalczało, jako pogańskie, a dziś przypisuje sobie nawet ich autorstwo?

  Młode chrześcijaństwo obchodziło się w sposób barbarzyński z zabytkami antycznej kultury, ale z upływem wieków przyswoiło sobie filozofię grecką. Św. Augustyn korzystał z Platona, a św. Tomasz z Arystotelesa. A gdy skończył się długi okres średniowiecza i Renesans przyniósł wybuch swobodnej, wielkiej twórczości, artyści i myśliciele żywiołowo zwrócili się do antycznych źródeł europejskiej kultury. Wartości duchowe Europy, we wszystkich wielkich okresach dziejów tego kontynentu, tworzyli przede wszystkim artyści, pisarze, uczeni i reformatorzy społeczni.

  Ważnym elementem europejskiego kanonu wartości są idee wolności jednostki i równości obywateli wobec prawa a także braterstwo. Te wartości z wielką siłą wypowiadali myśliciele Oświecenia. Stały się one podstawą organizacji nowoczesnych państw demokratycznych. Dziś ludzie myślą o wolności osobistej jako ochronie jednostki przed ingerencją państwa i wszelkich innych instytucji, które chcą kontrolować prywatne życie ludzi poprzez jawne nakazy i zakazy oraz zakulisowe manipulacje. Być może tu jest odpowiedź na pytanie dlaczego projekt chadeckiej preambuły pomija kanoniczną w kulturze europejskiej wartość wolności. Kościół katolicki odmawia jednostce prawa do samodzielnego formułowania sądów moralnych i do decydowania o własnym losie. Hierarchowie dążą do podporządkowania prywatnego życia wszystkich ludzi doktrynie katolickiej. Dlatego konstytucje, ich preambuły i kodeksy karne są terenem szczególnych zabiegów ze strony Kościoła. Polska jest dziś takim modelowym krajem, w którym świeckie prawo skonstruowane jest wedle woli Kościoła Katolickiego, we wszystkich sprawach, które hierarchów interesują.

  Od kilku lat polska kultura poddana jest ostrej cenzurze bezkarnie prowadzonej przez skrajne ugrupowania narodowo-katolickie. Awantury pod galeriami i w galeriach. Prokuratorskie przesłuchania artystów, kuratorów, dyrektorów galerii. Wobec niezależnych galerii stosuje się sankcje finansowe lub zamyka je. Niewygodni kuratorzy i dyrektorzy tracą pracę.

  Jak to jest możliwe, że w demokratycznym państwie małe grupki fanatyków mogą terroryzować społeczeństwo i wtedy, gdy rządzi prawica, i gdy rządzi lewica?

  Dla twórców konstytucji UE przydatna byłaby wiedza o tym , w jakich opałach znaleźli się polscy artyści ze względu na wymuszone przez Kościół zapisy prawne, które początkowo wydawały się nieszkodliwe. W polskim prawie chrześcijańskiej formule preambuły towarzyszy artykuł 196 Kodeksu Karnego.

 67. do glob!!!
  Napisałem, że nie mam zamiaru dyskutować a ty nie chcesztego uszanować. OK. Jeszcze raz! nie dyskutuję z tobą z dwóch przyczyn:
  1. Nie zrozumiałeś nic z tego, co napisałem.
  2. Z osłami nie dyskutuję nigdy!!! A czy jesteś osłem? nie znam cię więc nie mogę się tu jednoznacznie wypowiadać, ale jednak to, co napisałem w p. 1. jest jednak pewną sugestią, że jednak jesteś i jeśli nie zrozumiałeś tego, co piszę teraz, to potwierdzisz to jeszcze na 100%
  Od teraz możesz pisać, co chcesz a ja już się nie dam sprowokować. I jescze jedno: pisze się „coś” albo, jeśli już musisz pisaćpo prostacku to raczej trzeba było napisać „cóś” a nie „cuś”, bo to „cóś” pochodzi od „coś” i dlatego „cóś” a nie „cuś”.
  mimo wszystko pazdrawiam, bo przecież nie twoja to wina, że jesteś taki, jaki jesteś.

 68. I jeszcze jedno, żeby cię glob pocieszyć. „Saurom” jest jeszcze wiekszym osłem

 69. Powaznie Pan w to wierzy Profesorze?! Tyle ksiazek przeczytanych, wykladow nieglupich a takie bajki Pan opowiada…. To wstyd ze jest Pis, zgoda, ale cos lewica prezentowac musi. Jak juz mowilem, sposob w jakis palikot spieprzyl sprawe dlugim cieniem sie polozyl na tzw. nowych inicjatywach…

 70. glob
  27 maja o godz. 20:28
  Szanowny Panie,
  z panskich wynurzen wynika dosc jasno, ze jest pan wrogiem demokracji.
  W krajach demokratycznych wrogami demokracji zajmuja sie na ogol
  organa scigania. Oczywiscie tymi, ktorzy uznani zostana za poczytalnych.
  Tymi, co do ktorych poczytalnosci istnieja powazne watpliwosci, zajmuja sie
  kliniki psychiatryczne.

 71. Panie Levar, Pan jest już następnym, który nie bardzo potrafi zrozumieć słowo pisane. To ja jestem przeciwnikiem (nie wrogiem!!!) demokracjii powszechej a Glob mi zaprzecza nie zrozumiawszy tego, co napisałem.

 72. glob
  28 maja o godz. 10:17

  Tak, tak według leminga wszystko w antyku było wspaniałe walki gladiatorów naprzykład tylko powiedz mi jakie ty miałbyś szanse na arenie. chrześcijanie zniszczyli kulturę antyczną. No to wyjaśnij mi lemingu dlaczego to w takim razie Julian Apostata, który podjął próbę odnowienia pogaństwa oparł je właśnie na chrześcijaństwie. A kto zabił niejakiego Sokratesa, który głosił idee zbieżne z chrześcijaństwem chrześcijanie czy poganie.

  Pogratulować również szacunku dla demokracji można bezkarnie szydzić opluwać katolików a jak katolicy ośmielają się bronić to lemingi jak tylko nagle się oburza. Fanatyzm zamykanie niezależnych galerii podaj choć jeden przykład.

  Wyjaśnij mi również skąd w was lemingach taka nienawiść do kościoła katolickiego czyżbyście nieudacznicy chcieli zwalić jakieś swoje niepowodzenia. Wińcie siebie.

 73. Zawiesił się wpis u p. Zagner odnośnie uchodźców – z dużym prawdopodobieństwem – ISIS:

  Jeśli akcję wspiera fundacja nazwana na cześć żydowskiej agentki oraz szpieżycy „Estera”, będącej niegdyś przyczyną gigantycznego mordu co najmniej 70 tysięcy osób, w tym Hamana oraz jego dziesięciu synów, to należy się spodziewać, że mamy do czynienia z kolejnym żydowskim sabotażem wymierzonym w Polskę, aby zaostrzyć kurs zamordystyczny pod pozorem zagrożenia terrorystycznego, notabene mogącego przybrać całkiem realny kształt za sprawą eksportu do Polski oraz Europy terrorystów ISIS made by USrael. Na dodatek szefowa tej wielce podejrzanej moim zdaniem fundacji nosi ksywkę Miriam Shaded, czyli z angielskiego „Miriam ukrywająca się w cieniu”…

 74. Potwierdza się, że „Saurom to …, a zreztą niech sobie będzie.

 75. Następny zacietrzewiony antysemita Janusz Z.

 76. victorast
  28 maja o godz. 12:08
  No coz, w pewnym stopniu sam jest sobie winien,
  poniewaz nie wzial panskich slow w czudzyslow.
  Ale nic nie szkodzi, w takim razie organa scigania moga zajac sie Panem.
  Albo psychiatrzy. Jak pan woli?

 77. victorast
  Zdefiniuj termin „antysemityzm”.
  Glob
  Racja!

 78. viktorast
  Ja świetnie rozemiem to co napisałeś i dlatego wyśmiewam, że da się komuś tak sprać mózgownice że dyktatorów jak Stalin, Hitler, Kler, Czauczesko itd. Czyli krwawych oprawców ludzkości, w 21 wieku można podziwiać i twierdzić że to kulturalni panowie byli. Teraz już wiesz jakiego pokroju margines głosował na Hitlera w latach 30. ?

 79. Saurom
  Nikt tu nie twierdzi że epoki były idealne, tylko że najgorszy reźim i najgorsze upodlenie ludzkości przyniosła sekta katolicka, tak prymitywna, że kultura i nauka i wszelka cywilizacja stała się wrogiem dla zdziczałego plebsu katolickiego. Jest to patologia, która w polsce poraz kolejny atakuje kulture, sztukę czyli naszą tożsamość narodową, bo literatura czy sztuka jest świadectwem naszej kulturowej tutaj egzystencji, medycyna i nauka ulepsza nam życie, ataki tej psychopatycznej sekty to atak patologii na ludzi kultury, atak ciemnoty na tych którzy pomogają by nam się lepiej żyło i to co obecnie się dzieje z Gender to jest taki sam atak na naszego Kopernika, który opóźniał swoje odkrycie z lęku przed morderczym klerem. Teraz korzystasz z medycyny, nawigacji, z tożsamości kulturowej pisarzy i malarzy miej godność i nie korzystać z cywilizacji przecież twoja sekta zabraniała , po co bierzesz proszki przeciw bólowe jak katolicy 100 lat temu zakazywali znieczulenia, po co ci lekarz jak bozia ciebie wyleczy?. Ludzie życiem zapłacili przez zbrodniczy kler aby tacy jak ty mieli dostęp do medycyny.

 80. Levar
  Uważam że połowa polski nie dorosła do demokracji, sam widzisz że niedojrzałość u nas podziwia dyktatury czyli zamordyzm. Jak spojrzysz na kraje niedojrzałe, prymitywne, tam rządzą dyktatorzy, bo to jest etap ludzkości plemiennej, która jak im dasz demokracje jak Amerykanie w Iraku, to strzelać nawzajem do siebie zaczną i walczyć o władzę poniżając drugą strone i zaraz masz powrót skłonności totalitarnych jak w Egipcie że wybrali islamistów, bo większość kraju to ciemny plebs. U nas wiochy nie dało się ucywilizować i non stop wariuje za zbrodniczą sektą watykańską która jest dyktatem totalitarnym i to gorszym od Stalinizmu. Tu jest podział taki że non stop jesteśmy zagożeni totalitaryzmem jak w krajach prymitywnych. Po prostu trzeba temu plebsowi odebrać prawa demokratyczne do głosowania czy samostanowienia.

 81. Hallo Glob, z tego co piszesz to zaczynasz innymi słowy podzielać moje zdanie. Piszesz, że połowa Polski nie dorosła do demokraji. No własnie!!! Ale czy tak naprawdę do demokracji można dojrzeć? Przecież i politykom i menażerom koncernów własnie na tym zależy aby gawiedź była nieświdoma niczego innego niż kosumowania tego, co produkują. I tylko głupi kupuje coś, czego nie potrzebuje a kupuje tylko po to, aby popisać się przed sąsiadem, kolegą z pracy, których tak naprawde nie lubi. A to napędza rynek. Tylko po co? Wydajność pracy dzięki elektronice i automatyzacji wzrosła od około 30 lat 50 cio krotnie a zarobki? nie wrosły… ba zmalały. W Niemczech, gdzie mieszkam od 36 lat od 36 o okło 2 %. A politycy? przecież nie oni rządzą. Oni wykonują polecenia kapitału. W Brukseli działa około 30 tysięcy lobbyistów, w Berlinie około 5 tysięcy. Tak więc demokracja, w każdym razie ta obecna, to nic innego, jak ogłupianie ludzi tak, aby żyli w poczuciu, że to od nich cokolwiek zależy, bo mogą wybierać parlament, prezydenta…. Nie są jednal świadomi, że wybierają między dżumą a cholerą. Dlatego jestem przeciwnikiem takiej demokracji powszechnej. Wyobraź sobie, że są wybory na stanowisko burmistrza Waszyngtonu, w którym ok. 80 % ludności to czarnoskórzy (nigdy nie używam określenia „murzyn”). Jest dwóch kandydatów: Biały i czarnoskóry. Carnoskóry uczciwie prezentuje swój program i stawia kawę na ławę mówiąc, że trzeba cierpliwie zaczekać aż nowe kosztowne inwestycje zaczną owocować. Biału kandydat jest cwany i obiecuje wszystkim czarnoskórym rekompensatę za rasizm, że każdy z nich dostanie po 200 $ miesięcznie na osobę i opłatę dla wszyskich czrnoskórych (nawet tych bez matury) chcących studiować na najlepszych uniwersytetach. I jak myślisz, kto zostanie burmistrzem w mieście, w którym czarnoskórzy stanowię 80 % ludności? Uczciwy czarnoskóry, czy biały oszust populista?
  Właśnie. Dlatego jedyną funkconującą demokracją może być tylko demokracja niepowszechna a demokracja elitarna. Czyli tak naprawdę DYKTATURA. Tyle, że nie dyktatura wynikająca z jakiejkolwiek ideologi czy wiary, czy czegoś tam jeszcze. Dyktatura wiedzy (każdy robi tylko to, co potrafi) i kultury. Nie ma gospodarki PiS, PSL, SLD, czy wreszcie PO. Gospodarka jest albo poprawna albo zła!!!! A kto może stworzyć poprawną gospodarkę? No chyba nie ktoś, o którego kompetencjach zadecyduje lud tylko ktoś, kogo kompetencje są znane tym, którzy się na tym znają.
  Czy mógłbyś sobie wyobrazić, że leczącymi w szpitalach są ludzie wybrani przez lud na podstawie obiecanek o swoich metodach leczenia chociaż nie są z zawodu lekarzami? Pewnie nie. I zanim zarzucisz mi, że piszę bez sensu, to zastanów sięm kim są wybierani politycy? Przed niewielu laty ministrem pracy w Niemczech był kafelkarz (Riester), innym ministrem był były podoficer (Niebel), następnym „odpowiednio wykształconym” był minister Blüm, były robotnik Opla… Obecnym prezydentem Nimiec jest były pastor….
  I to by było na tyle

 82. chciałem jeszcze dodać, że na przykład w powszechej demokracji prawo do głosu mają tacy jak „Levar”. Czytając tutejsze komentarze (i to w „polityce” a nie w „fakcie”) odnoszę wrażenie, że to nie połowa nie dorosła a dużo dużo więcej.
  pozdrawiam i polecam moją (jedyną zresztą przetłumaczoną na polski) powieść: „W matni”

 83. no znowu o czymś zapomniałem. Pisząc o tym jaka część społeczeństwa nie dojrzała do demokracji nie miałem tu na myśli tylko społeczństwa polskiego. Tak jest wszędzie!!!! I to nie może się zmienić, bo nie zależy na tym własnie tym, którzy mogliby starać się to zmienić. Tylko by na tym stracili!!!

 84. Ciągle o czymś zapominam. Polecając swoją powieść nie robie tego ze względów komercyjnych. Cału dochód przeznaczyłem na pomoc biednym ludziom. Aha prwo do głosu mają także tacy, którzy napisaliby „na pomoc biednym ludzią”. Czytałem ostatnio, że jedna pani twierdzi, że jest kobietom i jej głos w demokracji powszechnej jest też ważnym głosem.
  To już naprawdę wszystko

 85. @glob
  @victorast
  Szanowni Panowie,
  jak juz tak konicznie chcecie zwalczac demokracje, to prosilbym, abyscie zaczeli od siebie.
  Zaopatrzcie sie w kufajki, gumofilce oraz kilofy i spadajcie do Strzegomia
  granit lupac. Bedzie z tego z pewnoscia wiekszy pozytek niz z pieprzenia glupot
  na blogach.

 86. Victorast.
  W części się zgadzam, aż do momentu korporacji, ty podajesz tu korporacje narcystyczne, które wchodzą w dane środowisko i niszczą je razem z ludźmi( kościół jest korporacją narcystyczną ) i w takich korporacjach rządzą psychopaci i narcyzi, menadzerowie zachowują się jak klerycy gdzie dobro firmy ponad dobrem ludzi. Nawet na filmach z Jamsem Bondem widzimy walkę demokratycznego Bonda z autorytarnymi przedstawicielami korporacji. Jednak korporacje da się zdemokratyzować i są korporacje, jak masz w dolinie krzemowej gdzie pracownicy mają dobrze i korporacja jest dla dobra ludzi, przy czym zarabia. Edukacja tu odgrywa role by ludzie nie gonili za mieć tylko być, czyli humanistyczne nauki, które teraz podupadły i mamy przechył w autorytaryzmy, bo brakuje humanistycznej edukacji, nawet matura jest biurokratyczna obecnie. Moja demokracja elitarna nie narzuca ludziom jak mają żyć tylko ogranicza szkodliwą działalność przygłupów, nie masz matury, to nie jesteś odpowiedzialny aby głosować, przecież nawet w psychiatrii debilizm to choroba psychiczna, tym samy rządzą wykształceni i nie ingerują jak ludzie mają żyć jednak ograniczają występowanie przygłupów co zaraz na Saddama by głosowały.

 87. Levar, czytaj lepiej „fakt”. to twój poziom.

 88. Glob, przykładów walki ze złem jest oczywiście sporo. Jest to jednak tylko wentyl bezpieczeństwa ale nic nie zmieniający. Tylko władza nauki, wiedzy, odpowiedzialności za to co się robi może cos dać. Bo dopóki istnieje pieniądz i jego posiadanie jako jedyna wartość, którą mierzy się wartość człowieka, dopóty nic się nie zmieni. Forsa jest oczywiście potrzebna do życia, nie może być jednak jedyną wartością i dlatego nic się nie może zmienić, jeśli nie znajdzie się sposobu na zmianę tej mentalności. A zmienić się tego w nieświadomym społeczeństwie nie da. Zrezygnowałem przed laty z wyknywania zawodu chirurga, gdy byłem stale konfrontowany z szytuacją, że w szpitalu najpierw się liczy a później się leczy. Przeprowadza się operacje dające forsę. Ale najgorszym jest to, że bardzo często robi się ją tylko niepotrzebnie. Na przykład w Niemczech około 85 % operacji na wysynięcie dysku jest absolutnie niepotrzebna. W Niemczech usuwa się zdrowe macice młodym kobietom, bo jest to bardzo lukratywne a kasy płacą (Levara proszę o niekomentowanie tych informacji, tylko o ewentualne zapoznanie się z tym stanem). Tak więc od demokracji przeszliśmy do kapitalizmu, który właśnie przez tą kłamliwą demokraję może tak własnie funkcjonować. Jest ona niezbedna, żeby oszukiwany jeszcze sie z tego cieszył, że jest oszukiwany. O słuszności kapitalizmu nie ma co dyskutować, bo nie byłby on tak szary, gdyby był kontrolowany właśnie przez władze wybrane DEMOKRATYCZNIE, jednak nie przez demokrację powszechną, bo wybierają właśnie tacy jak Lewar. Tylko demokracja elity (takie były własnie jej pierwowzory) może mieć sens. Już przygotowuję się na to, co on napisze. Ale wiem, że napisze brednie, więc zaczyna się dobra zabawa. Twórcza zabawa, bo piszę właśnie powieść o ludziach. Ludziach dobrych i złych, głupich i mądrych…. Levar daje mi dużo pomysłów.

 89. i znowu coś zapomniałem. Andrzeja Dudę wybrano demokratycznie. Fakt. Jednak kto go wybrał? Oto dane: robotnicy, rolnicy, bezrobotni, studenci i uczniowie. Jeśli Levar myśli (bo coś tak czuję, że szykuje się do nzpisania czegoś), że gdybym miał polskie obywatelstwo to wybierałbym Bronisława Komorowskiego, to się myli. Jego też bym nie wybierał. Ja po prostu nie wybieram (jak już poprzedni napisałem, między dżumą a cholerą). Kiedyś, na poczatku lat osiemdziesiątych można było w Niemczech widzieć sporo takich nalepek na samochodach: „Stell dir vor, es gibt den Krieg und keiner geht hin” („wyobraź sobie, że jest wojna i nikt na nią nie idzie”). Ja to teraz realizuję tak: „wyobraź sobie, że są wybory i nikt na nie nie idzie”. No i nie chodzę. Bo jak już napisałem wcześniej, to jest własciwie absolutnie obojetne, kto żyje z moich podatków. Zmienić się nic nie może, bo oni nie rządzą. Oni wykonują to, co im każe kapitał. Mają wprawdzie trochę swobody. Mogą na przykład zadecydować o małeżeństwach gejów czy lesbijek. Zobacz Glob, jak spadł poziom nauczania w szkołach, na uniwersytetach…. Czy nie widzisz, że jest to działanie celowe? chodzi o produkcję takich jak Levar. I nich Levar będzie tu tylko reprezentatnem tej większości piszącej tu komentarze, bo nie on jeden jest taki, za jakiego go uważam, ale nie chce mi się wymieniać wszystkich. I właście oni idą w większości na wybory. Statystyki to własnie publikują. A czy akademicki tytuł to gwarancja dojrzałości? Słyszałem ostatnio (międzi 1 a 2 turą) wypowiedź jednego z profesorów. Powiedział, że głosował na Dudę bo nie lubi Komorowskiego, ale w 2 turze odda głos nieważny. Czy on jest dojrzały? Po co iść na wybory aby oddać głos nieważny (przecież wybory nie są obowiązkowe)? Czy nielepiej zostać w domu i pokryć żonę.., albo pójść do kochanki?

 90. i jeszcze do Levara.
  Ja nie zwalczam demokracji. Nawet gdybym chciał to nie mam takich możliwości. Ja tylko wypowiadam tu swoje zdanie. A już co ma z tym wspólnego kufajka gumofilce i kilofy? A no to, że piszący to, nie wie co napisać i ma natręctwo ośmieszania kogoś. To pomaga mu zwalczać jakiś kompleks.

 91. Victorast
  Nie za bardzo, na zachodzie naukę modernistyczną, czyli taką jaką mamy w polskich szpitalach, gdzie pacjent to mięso zatakował postmodernizm czyli nurt humanistyczny, polepszono sytułacje pacjenta bo lekarze mają etykę z prawdziwego zdarzenia, pacjenci szybciej zdrowieją bo po ludzku traktowani, a to oznacza kasę. Opłaca się opłaca, to samo tyczy się korporacji, ludzie muszą wiedzieć że oprócz mieć jest też Być. Tu edukacja humanistyczna odgrywa rolę, niestety w polsce zamiast etyki humanizmu mamy tępy dogmatyzm i wykwit Chazanów don Mengele, gdzie lekarz jest gestapowcem do pacjenta, bo liczy się religia z doby barbarzyństwa a nie etyka współczesna z dobrem pacjenta. Dlatego mamy najgorsze szpitale w europie i pacjenci traktowani jak idący do gazu w Auszwic i dawać fanty Żydki. To jest wina antyhumanistycznej religii połączonej ze starym typem nauki przedmiotowo traktującej pacjenta, to generuje koszty i patologie.
  Ty cały czas zalatujesz dyktaturą że będzie ktoś kto za innych ma decydować jak żyć, a demokracja polega na tym że każdy jak chce żyje dopuki nie szkodzi innym, jednak ten typ demokracji ujmuje wszystkich po równo i ja myślę że demokracja musi przyjąć hierarchię i zabezpieczać nas przed głupim, nikt nikomu nic nie narzuca ale ogranicza się upośledzonych w decydowaniu o państwie, bo zorganizowali nam ci ograniczeni drugi Iran, trzeci świat władzy zamordyzmu i masz z innego bloga, ale samo sedno.

  Już sam pomysł Polski wyznaniowej budzi przerażenie, niestety jeszcze gorsze są szczegóły pomysłu. „Republika wyznaniowa to formuła znana szerzej w postaci republiki islamskiej. Szczerski modyfikuje ją w ten sposób, że miałaby to być republika katolicka. Narzędziem służącym zaprowadzeniu tej odmiany państwa wyznaniowego ma być, według postulatów Szczerskiego, dyktatura. Konkretnie: „dyktatura Ewangelii”. Albowiem w Polsce „nadszedł czas rewolucji fundamentalistycznej”. Konkretnie oznacza to np. oddanie biskupom bezpośredniego wpływu na władzę ustawodawczą („należy przekształcić izbę wyższą parlamentu w reprezentację osób zaufania publicznego, w tym przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich z dominującą reprezentacją Episkopatu Kościoła katolickiego”). A ponadto „należy przeprowadzić konsekwentną reformę prawa – w tym kodeksowego, które zaczęłoby egzekwować wartości wynikające z katalogu cnót chrześcijańskich”. W ten sposób Polska stworzy oryginalny system, w którym „to, co niemoralne, jest karalne”. A niemoralne jest to, co niezgodne z doktryną katolicką. Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,17941530,Wybory_prezydenckie__Polska_jako_republika_wyznaniowa_.html#ixzz3alLRBq8O Tłumaczyć za wiele nie trzeba. PiS dąży do wprowadzenia dyktatury Ewangelii – rewolucji fundamentalistycznej, to znaczy wprowadzenia do prawa zapisów doktryny katolickiej. Nie kryją, że chcą stworzyć Iran w wersji katolickiej, co oznacza, że nie będzie wolności słowa i sztuki, nie będą dostępne środki antykoncepcyjne i pigułka „po” – zapowiadał to wcześniej poseł Błaszczak. Można spodziewać zerwania konwencji antyprzemocowej, która zdaniem PiS-u godzi w rodzinę i religię. O in vitro będziemy mogli tylko pomarzyć, za zapłodnienie in vitro PiS zamierza odbierać lekarzom prawo do wykonywania zawodu. Czeka nas całkowity zakaz aborcji, matura z religii, kary za zdrady i seks przedmałżeński. Niepokojąca jest chęć oddania władzy biskupom, którzy już dziś dyktują ustawy i straszą posłów niemożliwością połykania opłatka w kształcie kółeczka. Władza Dudy i PiS-u oznacza narzucenie wszystkim katolicyzmu. Duda nie ma pojęcia o gospodarce, jego pomysły wyśmiewają eksperci. Rację mają ludzie kultury, tacy jak aktor Jacek Poniedziałek, który napisał „Duda to Kaczyński, a Kaczyński to smoleńskie szaleństwo, władza Rydzyka i księdza Oko, katolicki skansen w stylu Iranu, niszczenie wolności mediów i wolności tworzenia, wolności osobistej, obyczajowe średniowiecze, zakwestionowanie teorii Darwina i nauczanie w szkołach kreacjonizmu, wyrzucanie Gombrowicza z kanonu lektur i jeszcze więcej upiornych pomników JP2, nowy obowiązek mundurkowy w szkołach, cenzura wystaw i spektakli itd. Fikcja? To było 10 lat temu za rządów PiSu. Chcemy znów wojny ideologicznej”.

 92. glob
  Rzucasz perły przed wieprze.
  Chyba jesteś tu „nowy”, więc nie wiesz, na co się porywasz.
  Ale próbuj, próbuj. Ja już raczej przestałam.

 93. Gadanie, ze Dude wybrali wiesniacy i szkolne gowniarstwo to bzdury.
  Moze zdobyl pare punktow mniej w innych kategoriach ale to sa i tak setki tysiecy ludzi wyksztalconych, z wielkich miast itd.

  Duda wygral w Polsce.
  I to powinno wystarczyc.
  Bez dzielenia Polakow.

 94. glob
  28 maja o godz. 23:35

  Konkrety nie demagogia lemingu podaj przykład galerii, która została zamknięta, gdyż wystawiono tam dzieła zniesławiające religię katolicką.

  Czy ty przeczytałeś cokolwiek poza agitkami łybiórczej? Czy zapoznałeś się z całym artykułem? A może zapoznałeś się z wyjaśnieniami samego autora.

  Zapewne nie a prawda jest taka, że autor tekstu jako politolog otrzymał zamówienie na artykuł mający przedstawić jakby wyglądało państwo wyznaniowe w Polsce. Cały artykuł można znaleźć w Pressje tam możesz się zapoznać z nim oraz z innymi.

  Jakie masz dowody, że Duda chce wprowadzić państwo wyznaniowe?

 95. Prosty przepis:
  bierzemy lumpenproletariackiego cwoka z jakiejs zapadlej miesciny,
  uczymy go, jak mozna zlozyc do kupy pare liter i otrzymujemy „intelektualiste”
  pokroju globa lub victorasta.

 96. Glob. jednak się pomyliłem. Myslałem,że wiesz co piszesz. A ty czasem wiesz a czasem jednak nie. Piszesz o służbie zrowia na Zachodzie. A co masz tu na myśli? Portugalię, Szwecję, Niemcy, Holandię???? Ja przepracowałem tu (Niemcy) 20 lat w szpitalu i wiem jaka jest prawda. Czy pacjent na tu lepiej niż w Polsce? Ma!!
  Ale nie o to chodzi. Jeśli znasz niemiecki to popdlądaj programy w TV o tutejszeym leczeniu a później pogamy. Bo jak na razie to szkoda czasu

 97. brawo Levar, brawo. Najlepszą obrono jest ponoć atak, ale żeby musieć się bronić musi być spełniony warunek, że jest się zatakowanym. A ja ciebie nie atakowałem, tylko reagowałem na głupoty, które wypisujesz… a to różnica. Jeśli znasz zasady Newtona, to wiesz, że jedą z nich jest zasada, że akcja równa się reakcji. I to jest ważne: równa się!!!! A dyskusja z tobą nie spełnia tego warunku, że się równa. Nie gramy w tej samej lidze i nie zamierzam z tobą dyskutować. Kończ waść……

 98. Glob, to jeszcze raz ja. A to twój cytat:
  „Ty cały czas zalatujesz dyktaturą że będzie ktoś kto za innych ma decydować jak żyć, a demokracja polega na tym że każdy jak chce żyje dopuki nie szkodzi innym, jednak ten typ demokracji ujmuje wszystkich po równo i ja myślę że (demokracja musi przyjąć hierarchię i zabezpieczać nas przed głupim), nikt nikomu nic nie narzuca ale ogranicza się upośledzonych w decydowaniu o państwie, bo zorganizowali nam ci ograniczeni drugi Iran, trzeci świat władzy zamordyzmu i masz z innego bloga, ale samo sedno.”
  Przecież ja cały czas piszę o hierarchi!!! a nie o demokracji powszechnej. Czyli piszesz to co ja (dałem to w nawias) i twierdzisz, że nie mam racji??? Przeczytaj może raz jeszcze to, co napisałem poprzednio i jeśli już będziesz to miał za sobą to się zastanów nad tym co piszesz.
  pozdrawiam

 99. Andrzej Falicz.
  to nie jest gadanie bzdur. To są ofocjalne dane podane do publicznej wiadomości. A one brzmią: większość robotników, rolników, bezrobotnych, stidentów i uczniów wybierało Andrzeja Dudę.

 100. victorast
  29 maja o godz. 9:36
  Ja przepracowałem tu (Niemcy) 20 lat w szpitalu.

  No i tak to jest kiedy specjalista od ucierania d……..
  zabiera sie za zawracanie glowy.

 101. Levar, jesteś żałosny

 102. victorast:nie zabieraj glosu w sprawach ekonomocznych Niemiec.Te 30-50x i 2% z 28.05 18.17=ekonomia jest nauka zdrowego rozsadku:problem w tym ,ze tacy jak ty tego nie kapuja np.produkcja telewizorow od 1938 wzrosla :ile razy????Pomyliles sliwki,z gruszkami a piszesz o jablkach!
  Inne twoje wypowiedzi o gospodarce Niemiec sa podobne.Pisz o tym na czym sie znasz!

 103. Do was,lewicowcow i autora mam 2 uwagi:
  -kapitalizm jest zlym systemem gospodarczaym,ale lepszego jeszcze nie wynaleziono!!!!!
  -Madrzy ludzie popelniaja coraz to nowe bledy,a glupi wciaz te same:Uporczywe obstawanie przy lewicowych fanaberiach,ktore skompromitowaly sie pod kazda szerokoscia geograficzna ,pod ktora probowano je realizowac o lotnosci umyslu z pewnoscia nie swiadcza!

 104. Saurom
  Pierwszy z brzegu a tego jest dużo, ten artysta z Łodzi siedział w więzieniu, a jego prace zostały zniszczone, bo malował co kler w polsce robi dzieciom, sprzeciwił się niemoralności tej sekty, taka często jest rola artysty, demaskowanie obłudy.

  http://www.kuszej.pl/cudowne_obrazy/cudowne.htm

 105. Victorast

  Jest subtelna różnica bo ty piszesz jakby ktoś za ludzi miał decydować o ich życiu i to jest dyktatura, która stworzy obłudę obyczajową i system represji, bo nikt nie jest w skórze drugiego człowieka, chyba że jest niedojrzałym dzieckiem i potrzebuje tatuśka. Ja nie odbieram ludziom decydowania o swoim życiu, bo to ich życie i to jest podstawa wolności i demokracji, nich robią co chcą, ale państwo musi znaleźć narzędzia aby ich anarchistyczność nie rozwaliła państwa i ocuceni propagandą Ajatollaha, nie wybrali rezygnacje z wolności, głupim ograniczać decydowanie za państwo, a w jakich majtkach czy bez chodzą to ich życie.

css.php