Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne

18.11.2016
piątek

Posłance Mateusiak-Pielusze o faszyzmie słów kilka

18 listopada 2016, piątek,

Niezwykłe – i słuszne – wzburzenie wywołała wypowiedź posłanki PiS Beaty Mateusiak-Pieluchy, wzywająca władze do egzekwowania od ateistów, prawosławnych i muzułmanów będących cudzoziemcami specjalnych deklaracji lojalności wobec polskiej konstytucji i „wartości uznawanych za ważne”.

Sądząc po komentarzach, środowisko PiS nie zdaje sobie sprawy z faszystowskiej grozy, którą wieje od tej wypowiedzi. Takie właśnie enuncjacje budowały w latach 20. i 30. klimat ksenofobii i nacjonalizmu, ze wszystkimi tego złowrogimi konsekwencjami. Posłanka Mateusiak-Pielucha zapewne niewiele wie o tych sprawach. Nie wie, czym były ustawy norymberskie i noc kryształowa. Pewnie nie wie też, że ceniony przez nią Kościół katolicki już od średniowiecza ćwiczył stygmatyzowanie Żydów kolorowymi elementami garderoby oraz (od XVI do XIX wieku) trzymanie ich w zamkniętych dzielnicach (łącznie z wenecką dzielnicą Getto, która dała nazwę wszystkim późniejszym gettom). Nie uczyła się w szkole, czym był faszyzm i jaki był udział Kościoła w budowie reżimów Mussoliniego, Franco, ks. Tiso i wielu innych. Nie uczyli się tego również jej koledzy z PiS ani większość wyborców tej partii. Po prostu nie mają o tych sprawach zielonego pojęcia. Jestem przekonany, że coś tak okropnego posłanka mogła powiedzieć tylko dlatego, że nie wie, co mówi, a nie dlatego, że jest złym człowiekiem. Dlatego podejmę trud spokojnego wyjaśnienia jej, dlaczego nie wolno takich rzeczy mówić. Zacznę od przytoczenia wypowiedzi:

Mam prawo oczekiwać od rządu i rządzącej partii polityki otwartych oczu i rozwiązywania rzeczywistych problemów. Wolni w swoim myśleniu i działaniu, powinniśmy żądać od mieszkających i pracujących w Polsce cudzoziemców legalizowania pobytu i stworzyć skuteczniejszy mechanizm bezwzględnego egzekwowania tego obowiązku przez państwowe służby. Ale także powinniśmy wymagać od ateistów, prawosławnych czy muzułmanów oświadczeń, że znają i zobowiązują się w pełni respektować polską Konstytucję i wartości uznawane w Polsce za ważne. Niespełnianie tych wymogów powinno być jednoznacznym powodem do deportacji.

Wprawdzie prawo demokratycznego państwa prawnego nie żąda od nikogo znajomości prawa (jakkolwiek ignorantia legis non excusat – nieznajomość prawa nie usprawiedliwia), to jednak w przypadku posła, zwłaszcza powołującego się na konstytucję, byłoby dobrze, gdyby znał jego podstawy, a konstytucję zwłaszcza. Wypowiedź Pani Poseł jest tymczasem z polską konstytucją, a zwłaszcza jej demokratycznym duchem, w dramatycznej wprost kolizji. Tak więc (wolno zaczynać zdania od „tak więc”, choć pewnie uczono Panią w szkole inaczej) Pani żądanie, aby ktokolwiek znał i potwierdzał znajomość polskiej konstytucji, stoi w sprzeczności z ważną zasadą państwa prawnego, którą jest nieingerowanie w wolność jednostki w zakresie tego, co zechce czytać i czego zechce się uczyć. Państwo może żądać przestrzegania prawa, a nie uczenia się prawa. To jednak zupełny drobiazg. Skupmy się na tym, co naprawdę istotne.

Otóż obowiązki prawne obywateli oraz innych osób przebywających na terytorium danego kraju nie zależą od tego, czy dobrowolnie bądź też pod przymusem (np. pod groźbą deportacji) je przyjął. Na tym polega między innymi imperium państwa, że prawo obowiązuje każdego tak samo, całkiem niezależnie od tego, czy jakimś osobistym aktem podporządkował się mu czy też nie, ani od tego, czy mu się ono podoba czy nie. Wszelkie akty samopodporządkowania się prawu są pozbawione znaczenia prawnego i nie zmieniają sytuacji prawnej jednostki. Wyjątkiem jest przypadek, gdy obywatel otrzymuje immunitet, w związku z czym państwo wyłącza w stosunku do niego część swego władztwa. W zamian za to może żądać przysięgi na wierność konstytucji. Innym wyjątkiem jest staranie się przez cudzoziemca o obywatelstwo. Zdaje się jednak, że nie o takich przypadkach mówiła poseł Pielucha.

Nasza konstytucja gwarantuje wszystkim osobom znajdującym się pod polską jurysdykcją równe traktowanie i niedyskryminowanie z powodu rasy, płci, światopoglądu, wyznania i orientacji seksualnej. W świetle polskiej konstytucji wszystkie wyznania są równouprawnione. Nikt nie może być traktowany lepiej dlatego, że jest katolikiem, ani gorzej dlatego, że jest muzułmaninem. I to niezależnie od tego, jakiego kraju jest obywatelem. Chodzi tu bowiem o prawa człowieka, a więc prawa uniwersalne i niepowiązane z obywatelstwem. Polska konstytucja gwarantuje, że państwo nie będzie w odmienny sposób traktować różnych osób ze względu na dzielące je różnice światopoglądowe i wyznaniowe ani tym bardziej dyskryminować kogokolwiek z racji jego przynależności wyznaniowej bądź braku, z racji światopoglądu, przekonań politycznych itp.

Ba, państwo polskie nie może nawet gromadzić informacji na temat wyznania i poglądów poszczególnych obywateli i innych osób korzystających z konstytucyjnej ochrony praw (w tym cudzoziemców), gdyż narusza to ich prywatność oraz stwarza pokusę do stosowania przez państwo praktyk dyskryminacyjnych wobec mniejszości. Zbieranie szczególnych informacji tego rodzaju jest możliwe tylko w przypadku prowadzenia śledztwa, a więc w następstwie uzasadnionych podejrzeń o dokonanie przestępstwa. Żadne „prewencyjne” gromadzenie informacji na temat prywatnego życia mieszkańców Polski nie da się pogodzić z naszą konstytucją.

Żądanie składania jakichkolwiek nadzwyczajnych deklaracji odnośnie do posłuszeństwa prawu przez takie czy inne grupy ludności (obywateli bądź kogokolwiek innego) stanowi jednoznaczną szykanę i dyskryminację. Deklaracje tego rodzaju, jak już wspomniałem, nie mają żadnego znaczenia prawnego (są, jak to się mówi w prawie, redundantne), lecz mają za to jednoznaczny wydźwięk moralny, oznaczając piętnowanie, negatywne wyróżnianie danej grupy jako podejrzewanej przez państwo o szczególną skłonność do wchodzenia kolizję z prawem.

Tym samym, wedle pomysłu Pani Poseł, cudzoziemcy o określonym wyznaniu i światopoglądzie (jak należy się domyślać wszyscy, którzy nie są wyznawcami katolicyzmu) mieliby dowiedzieć się od państwa polskiego, że w związku ze swoim wyznaniem czy światopoglądem stanowią potencjalne zagrożenie dla porządku prawnego. Jeśli Pani Poseł nie widzi od razu całej obrzydliwości insynuacji, jakoby ateista albo prawosławny miał szczególną skłonność do popełniania przestępstw w porównaniu z katolikiem, to niechaj sobie wyobrazi, że milion Polaków w Wielkiej Brytanii (skądinąd popełniających statystycznie znacznie więcej przestępstw niż obywatele tego kraju) otrzymałaby wezwanie do zadeklarowania swojego wyznania i w razie wskazania na wyznanie katolickie (będące w Wielkiej Brytanii mniejszościowym) zostali „poproszeni”, pod groźbą deportacji, o złożenie deklaracji posłuszeństwa brytyjskiemu prawu i „brytyjskim wartościom”. Czy na pewno Jarosław Kaczyński powiedziałby wtedy, że to bardzo dobre prawo i warto byłoby coś podobnego wprowadzić również w Polsce? A może przeciwnie, mówiłby o dysk rymowaniu Polaków i katolików? No to wte czy wewte?

Pani Poseł i cały PiS! Opamiętajcie się! Droga do faszyzmu jest krótka i prowadzi w dół. Łatwo zbiec z górki na pazurki. I zarzekanie się, że nie ma się nic a nic z faszyzmem wspólnego, ani trochę nie pomaga zatrzymać się na tej niebezpiecznej ścieżce. Zobaczcie, co mówili państwowi i kościelni dygnitarze faszystowskich Włoch, a potem Hiszpanii albo Portugalii (wszystko jest do znalezienia w internecie). I porównajcie to z co bardziej zaperzonymi nacjonalistycznymi i klerykalnymi wypowiedziami dygnitarzy PiS, publicystów Radia Maryja oraz kibico-narodowców, którym okazujecie tyle wyrozumiałości i wsparcia. Dla ułatwienia tego bezstronnego porównania wstawcie tylko w miejsce „Italii”, „Hiszpanii” czy „Portugali” Polskę. Ależ tam będzie pięknie mówione o silnym i dumnym narodzie, suwerenności, tradycji, Kościele, wolności i prawie do bezpieczeństwa! Będą też pewne różnice – oceńcie sami, czy te różnice są jeszcze duże czy może już tylko marginalne…

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 54

Dodaj komentarz »
 1. Panie Profesorze,
  Zacznijmy może od tego, że chrześcijaństwo (a więc też i katolicyzm rzymski) nie jest przecież religią europejską, a tylko azjatycką. Mieszko I zdradził więc wiarę naszych przodków, a generalnie, to tragiczne dla Europy, a szczególnie zaś dla Polski, było przyjęcie wiary pochodzącej z Azji, która wyeliminowała nasze europejskie, tradycyjne, tolerancyjne wierzenia, w tym też te nam najbliższe, czyli słowiańskie, jako że religia, która przyszła do nas z Bliskiego Wschodu jest religią z natury nietolerancyjną oraz obcą naszej europejskiej mentalności. Odbierając nam Polakom religię naszych słowiańskich przodków, chrześcijaństwo nas zdemoralizowało i pozbawiło nas naszej prawdziwie europejskiej kultury i tożsamości. Poza tym, to era chrześcijańska oznaczała w historii Europy najpierw upadek cywilizacji (tzw. ciemne wieki – dark ages) a później niekończące się wojny na tle religijnym – najnowsze w byłej Jugosławii i w Irlandii. Poza tym, to chrześcijaństwo nigdy NIE szerzyło pokoju, a wręcz przeciwnie: „(34) Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. (35) Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; (36) i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. (37) Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.” (Ewangelia według Mateusza rozdział 10).
  Tak więc powinniśmy deportować z Polski na początek cały kler katolicki łącznie z klerykami i członkami zakonów, jako agentów obcego mocarstwa (tu konkretnie Watykanu) oraz, zaraz po nich, wszystkich chrześcijan, muzułmanów, starozakonnych i buddystów, jako że tylko wyznawcy Bogów Naszych Słowiańskich Ojców mają prawo żyć na Wisłą – pomiędzy Bugiem a Odrą oraz Karpatami i Sudetami a Bałtykiem. Ja zaś z chęcią się na tę, Starosłowiańską religię nawrócę, jako iż jest to religia naturalna i tolerancyjna i tym samym bliska memu sercu.

 2. Panie Profesorze,
  Przecież faszyzm jest bardzo (rzymsko)katolicki! Katolickie są przecież Włochy a także Hiszpania, Portugalia, Austria, Słowacja czy Bawaria – największy i drugi pod względem ludności kraj związkowy Niemiec, nie wspominając już parafaszystowskiej, sanacyjnej Polski, katolickich Chorwatów, Litwinów czy Węgrów, kolaborujących chętnie z III Rzeszą czy na koniec katolickiego przecież rządu Vichy.

 3. Przy tym podejściu to właśnie PiS-owcy powinni za swój łajdacki i bandycki stosunek do Konstytucji RP natychmiast z Polski deportowani. Najlepiej tam skąd przyszli, czyli do dzikich stepów Azji.

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Dzisiaj Niemcy – jutro caly swiat.
  Dzisiaj cudzoziemcy – jutro Jeden Narod.
  Ciekawym, gdy juz ,,uporzadkuja” cudzoziemcow i zrozumieja, ze nadal Polska nie dziala jak nalezy gdzie NAS wysiedla? Atmosfera czy pozwola uciec na Madagaskar?
  Mentalni potomkowie szmalcownikow wyszli z katakumb. Nie darmo zawodzili kazdego 10 ,,Ojczyzne wolna racz nam zwrocic Panie”. Teraz wiemy o jaki rodzaj wolnisci prosili. Wreszcie wolno pokazac co w duszy gra i zamiast sie tlumaczyc czy co gorsza, wstydzic , wreszcie mozna byc dumnym z bycia Polakiem

 6. Fakt ,że trwa dyskusja na temat tej wypowiedzi świadczy o skuteczności
  kropli drążącej skałę. PIS uodparnia nas na zjawiska o których jeszcze nie tak
  dawno nikt by nawet nie pomyślał.
  Boję się, że za niedługo będziemy dyskutować np.o przydzielaniu opaski na rękę z literką U na wschodniej granicy.

 7. Wszystkie religie i ich kościoły (meczety, synagogi, cerkwie, sobory i inne tak zwane „świątynie” w których czci się urojonych bogów) są społecznie szkodliwe. Wszystkie religie i głoszący je kler oraz ich wyznawcy to wielkie zagrożenie dla cywilizacyjnego postępu.
  To cywilizacje zła i śmierci, które spowodowały miliony ofiar wśród ludzi i zwierząt na całym świecie.
  Religie powodują międzyludzkie konflikty, społeczne niepokoje, wojny, terroryzm, tworzą zło i nienawiść do wszystkich i wszystkiego, co nie mieści się w religijnych dogmatach i głowach religiantów.

  Kler bezkarnie nawołuje z ambon kościelnych i medialnych do łamania konstytucyjnego prawa, do nienawiści mniejszości, do antysemityzmu, do homofobii, uczy nienawiści do kobiet, dzieci i zwierząt, nakazuje bić, znęcać się i zabijać, jest przyczyną ludzkich nieszczęść i życiowych tragedii oraz uczy mnóstwa innych złych rzeczy.
  Kler bezkarnie gwałci dzieci fizycznie i psychicznie.

  Ci handlarze religijnych bajek bezkarnie pasożytują na całych narodach i państwach, bezlitośnie wykorzystując tępotę i naiwność swoich wiernych, którzy zapewniają im stały dobrobyt, próżniacze bogactwo i przywileje.
  Religie blokują rozwój nauki, wiedzy i samodzielnego, racjonalnego myślenia.
  To jest działalność pod każdym względem przestępcza i tylko w krajach wyznaniowych uważana za jedynie słuszną, pozytywną i dobrą przez tępych, religijnie zindoktrynowanych ludzi i cwaniaków na wszystkich szczeblach władzy.

  Wszystkie religie powinny byc zdelegalizowane i zakazane.
  Dopiero wtedy na Ziemi nastąpi pokój oraz poszanowanie praw ludzi i zwierząt.

  ps:
  Do „Leonid”
  Każdy rodzi się ateistą i do życia i szczęścia nikomu nie potrzebne są żadne religie (również te starosłowiańskie).

 8. To nie jest zdanie tylko i wylacznie jednej PiSowskiej poslanki. Wsrod PiSowskich aparatczykow jest wiele podobnie (jak ona) myslacych osob!

 9. Uważam, że ta posłanka jest bardzo złym człowiekiem.To karierowiczka, gotowa wygłosić każdą brednię, aby tylko podlizać się naczalstwu i zapewnić sobie miejsce na liście wyborczej w następnym rozdaniu.Dla chleba, panie, dla chleba te głupoty gadać trzeba.

 10. Według mnie wypowiedź pani poseł była po prostu niemądra i chyba nikt z czołowych polityków nie potraktuje jej poważnie. Najpoważniej potraktowali ją, jak mi się zdaje, przeciwnicy PIS-u, którzy mają okazję do oburzenia. Przypisywanie podobnych opinii całemu ugrupowaniu jest sporym nadużyciem. Niestety przytrafiło się to nawet panu profesorowi Hartmanowi.

 11. Myli się niestety Pan Hartman. To nie on tylko owa poślica jest w mocy realizować swoje wyobrażenie i to prawnie:
  19 listopada ma zostać ogłoszony w Łagiewnikach akt intronizacji Jezusa na króla Polski. W obecności prezydenta Polski Dudy.
  „Akt wyraża uznanie i przyjęcie królewskiej władzy Jezusa nad Polską, a w dalszym ciągu zobowiązanie podporządkowania prawu Bożemu całego życia osobistego, rodzinnego i narodowego.”

  Niestety, Pańskie mdławe i miękkie podejście do tego typu deklaracji poślic i kościelnej zamordystyki nie wróży dobrze polskiej przyszłości takich ludzi jak Pan i ja.
  A co tam kogo obchodzą jakieś prawa człowieka. Przecież to niejaki Tusk odmówił podpisania aktu praw podstawowych. Prawa podstawowe w Polsce nie obowiązują. I nie o PiS więc chodzi.

 12. Nieznajomosc prawa nie jest nigdy usprawiedliwieniem. Bezgraniczna glupota, podlosc, pycha i arogancja, ktorymi szczegolnie czesto popisuja sie poslowie i katolicy, zadnym usprawiedliwieniem.
  Faszyzm w calej krasie i nie ma na co czekac i tolerowac tego dluzej. Od czego jest opozycja? Dlaczego nikt nie zada uchylenia immunitetu i postawienia przed sadem tej faszystki, ktora publicznie wzywa do lamania konstytucji i praw czlowieka!? I wy marzycie o tym by na was glosowac?!

 13. Szanowny panie Profesorze dziękuję, za łopatologiczne wytłumaczenie pani posłance Beacie Mateusiak-Pieluchy, znaczenia jej niefortunnej wypowiedzi, świadczącej o tym, że ona jak i znaczna część jej koleżanek i kolegów, znajdują się na kursie i ścieżce, której końcem jest totalitaryzm. Odnoszę jednak wrażenie i zadaję sobie pytanie czy ta, dość powszechna krytyka, wypowiedzi pani poseł, będzie skuteczna. W PiS-e i środowiskach ideologicznie powiązanych, istnieje znaczne skupienie ludzi, którzy podważają a nawet negują uniwersalizm praw człowieka i nie uznają ich nadrzędności w stosunku do wszystkich innych praw. W miejsce tego wprowadzają prawo narodu jako, nieomal doświadczenie religijne. Stąd moje wątpliwości … nie oznacza to jednak, że należy rezygnować, jako że kierując się jedna z fundamentalnych zasad etosu lewicy, ludzi należy bronić, nawet przed ich własną ignorancją.

  Pozdrowienia.

 14. „Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer” Skąd my to znamy?
  Jako dziecko przeżyłem tzw Rassenschau.
  Słowa posłanki to czystej wody faszyzm.

 15. Swietna dyskusja,konstruktywna.Prosze pomyslec przez chwile,sprobowac wyzbyc sie utartych sloganow,przesadow,uprzedzen wprowadzic w ruch organ intelektu…mozemy dojsc do zdumiewajacych konkluzji.Nikt nie jest lepszy od nikogo,tylko bardziej lub mniej ma zacmiony umysl ideología,religia,wierzeniami.To sa elementy ludzkiej cywilizacji majace na celu czynic ja doskonala.Z przykroscia jednak stwierdzamy ze dzieki tym elementom ludzkosc cierpi,umiera,choruje jest zniewolona bez wyjatku.
  Jedyna wartoscia wymierna jest nasze zycie,zycie ludzkie,to my jestesmy tym co nazywa i chce zrozumiec,to my mamy wyobraznie a wyobraznia to nie fantastyka.Wraz z narodzeniem zaczyna sie wszystko a smierc wszystko zakañcza.Jedyna bezcenna wartosc jaka posiadamy to nasze zycie wiec nie tracmy go niwolac sie toksynami ideologicznymi.

 16. Nie ma koniecznie wte albo we wte. Chyba że zakładamy, iż ktoś rozwinął moralność konwencjonalną. Większości udaje się w przedszkolu, ale nie każdemu. Jak widać.

  Natomiast zamiast tego może by pytać, czy popiera się PiS i jaśnie Prezesa? A jak nie, to deportować bez względu na rzekomą narodowość. Jak nie popiera PiS i Prezesa, to na pewno Prawdziwym Polakiem nie jest.

  @snakeinweb
  Czemu twierdzisz, że PiSowcy przyszli z Azji?

 17. Po pierwsze Radio Erewań – np. Ustawy Norymberskie wyciągały z pod prawa albo jawnie dyskryminowały cześć obywateli i ograniczały ich działalność o raz ich prawa obywatelskie w ramach państwa. ustawy te miały na celu zastraszanie, bezkarne bicie, znęcanie się, okradanie, zmuszanie do emigracji. Tu nic takiego Pani Matusiak-PIELUCH nie powiedziała. Takie supozycje to obraza dla prawdziwych ofiar totalitaryzmów i typowy dla lewicowców obłęd widzenia wszędzie faszyzmu. nie chodzi o obywateli a o obcokrajowców, nie chodzi o ograniczenie praw człowieka a warunki prawa pobytu cudzoziemca/nadanie obywatelstwa które zawsze jest reglamentowane warunkami. Polecam sie zapoznać z obostrzeniami Japoni czy Australii w tych kwestiach – to pewnie faszyści. uzależnianie od religii jest bez sensu natomiast nic złego nie widzę z EGZAMINU z praw i KONSTYTUCJI.
  dlaczego?
  Po drugie: Podobne egzaminy na obywatelstwo są w USA i (mają?) być we Francji. W dodatku trzeba znać język (w Francji na B1)
  To faszystowskie państwa wg. Profesora?

  Po trzecie – Pan profesor nie zauważył, że KAŻDY w naszym kraju uczy się OBOWIĄZKOWO konstytucji i praw? oraz kultury, języka, historii? To znane ze szkoły przedmioty typu WOS, Język Polski oraz Historia. Faszyzm! Trzeba zlikwidować te przedmioty :D. Nie widzę więc problemu, żeby prawopobytu/obywatelstwo nie wiązało się z opanowiem chociaż części tej wiedzy.

  po czwarte to polecam się douczyć z konstytucji skoro już się Pan Profesor na nią powołuje art 32 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

  art 37. 1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
  2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.”.

  wystarczy więc zrobić tą zasadę dla WSZYSTKICH cudzoziemców i będzie ok wg art 32. a nawet dla wszystkich obywateli. a art 37 mówi, że cudzoziemcy jednak mają inne prawa. Więc Pani posłanka może się spokojnie powołać na art. 37 punkt 2 ustalając, że chodzi o każdego cudzoziemca który np. stara się o pobyt stały.

  ps. przekręcanie nazwiska jest naprawdę słabe.

 18. Toć to, co proponuje pani Posłanka to jawna dyskryminacja katolików. Ja jako ateista mogę być deportowany z kraju i będę mógł z powodzeniem wystąpić o azyl polityczny w dowolnym kraju Zachodniej Europy a katolicy mają być gorsi ????

 19. pss. aha. widzę, że Brytyjczycy to faszyści – w końcu zrobili Brexit bo chcieli dyskryminować socjalnie cudzoziemców jak i ograniczyć ich napływ.

  Ad absurdum Hartmanum.

 20. To ZMIANA się dzieje.
  Z erupcją psychopatów,także bez winy samorozpoznanej,podświadomie o byt ,także osobowościowy walczących .Mianują się „prawdziwkami’.Spolegając na samorozpoznanym
  przypadku piekielnym.
  Za dużo Ludzi.Za gorąco.
  Facebook nie ma uprawnień do kuracji farmakologicznych.Dotychczas.
  Odwołania do przeszłości ..faszyzm ..anarchizm ..izm inny nie mają sensu.
  ZMIANA.

 21. Jestem za deportacją „elementów” nie lojalnych wobec kraju pobytu jako zasadę naruszającą gościnność.W polskich warunkach to katolicy są społecznością „ante portas” najlepiej do Watykanu prawdziwej ojczyzny ochrzczonych.Nawet biskupi zrzekają się obywatelstwa o papieżach nie wspomnę aby otrzymać stołek.Co naśladuje Nowak w ramach lobby za tryzubami. Skala patologii w gronie katolików w ramach świeckiego państwa jest porażająca więzienia są pełne a Ziobro robi bokami jak ograniczyć skalę patologii własnego środowiska.Świątynie zawierają cegiełki sponsorów unikających płacenia np.VAT czy darowizn Amber Gold co przypomina zbiórkę Rydzyka na ratowanie stoczni.Bo pecunia non olet ! Tak sobie myślę,że deportacja chyba służy łączeniu rozproszonych narodów i w ten sposób naród watykański urośnie w siłę wsparty zasobami matecznika.

 22. Leonid – przecież Słowianie też z Azji przywędrowali !

 23. Czemu znowu „faszyzm” zamiast „nacjonalizm” albo „nazizm”?
  Daleko mi do lekceważenia zbrodniczości faszyzmu, ale bądźmy precyzyjni.
  Tym bardziej, że faszyzm kojarzy się z innym światem, a obecności u nas nacjonalistów czyli narodowców każdy jest świadomy.

 24. .

  — Boo Boo —

  .

  Suveren tak wybrał to teraz ma, jeśli
  jedyną znaczącą formą nabywania
  wiedzy jest kazanie Przewielebnego
  na sumie w niedzielę a w Polsce tak
  zawsze było i tak pewnie zostanie, to

  Żadne tam Kołłątaje czy inne Staszice
  tego nie zmienią, a jakieś tam Halle,
  Kluziki, Tuskowe edukacji czempiony,
  czy obecne mocarze intelektu siły
  wiodące MEN’u, produkcję im podobnych
  rozwiną

  Czas na reset, czas na przewinięcie
  zafajdanego móżdżczka Suverena w

  CZYSTĄ PIELUCHĘ !

  Jak przewinąć Suverena ?
  That is the question !
  Any ideas?

  .

  ..)

 25. Profetycznie wyszło .
  Być może przez brak farmakologii.
  Ale,gdyby,spytać się Pani Poseł,czy pragnie KZL dla odmieńców,lub jeszcze czegoś gorszego,to z pewnością zaprzeczy.Świadomość nie przystaje na takie ekscesy.
  Ale podświadomość jak najbardziej !
  Stan wyższej konieczności dla zapewnienia powodzenia „prawdziwków”.

  W 1998 wysłuchałem opowieści młodzieńca rasy „mieszanej” ,obywatela RPA ,na miejscu,łącznie z przeglądem jego byłego już paszportu z obfitością klasyfikacji prowadzących do świętości „prawdziwka”.Nie uzyskał lecz już nie musiał.Chociaż ciągle miał zadrę.

  Wołam o błogosławieństwo farmakologiczne potrafiace uleczyć „stan wyższej koniecznosci” jak i „zadrę”

 26. Leonid – dobrze napisane. Kościół ze swą wiarą wykorzenił z nas to, co rodzime, a wprowadził importowanego azjatyckiego Boga. Mojżeszy, Kajfaszy, Izajaszy, którzy zastąpili Świętowita, Swarożyca, Peruna itp. I będziemy wyrzucać z Polski ludzi, którzy tu żyją z dziada pradziada tylko dlatego, że nie wyznają wiary w żydowskie bóstwo? Poza tym – dlaczego katolików ma nie obowiązywać przestrzeganie Konstytucji? A co z prezydentem Dudą? Może jego trzeba by deportować w pierwszej kolejności?

 27. Cuius regio, eius religio. Wszystko już było. Posłanka nie wypowiedziała się o wyznawcach judaizmu. Może bała się posądzenia o nazizm. Mimo wszystko boję się jakiejś wersji nocy kryształowej. Wassermannówna dobiera się do Tuska. Przed chwilą dowiedziałem się ,że jakieś wydumane zarzuty postawiono Zdanowskiej w Łodzi.Potem będą procesy pokazowe komunistów,tfu tzn chciałem powiedzieć pisowców. Typuję Macierewicza jako pierwszego oskarżonego ,za bardzo urósł. Może dla dobra idei i sprawy przyzna się, że razem z Putinem, Trumpem, Erdoganem i tym z Korei chciał obalić Naczelnika.

 28. Pragmatyzm w Izraelu czyni cuda gospodarcze i militarne. Naśladujmy Izrael w tolerancji i demokracji , bądźmy pragmatyczni. Z tego świętego miejsca przywędrowała do Polski religia , którą aktualnie wyznaje całe kierownictwo IV RP.

 29. Chrystus Krolem Polski! Alleluja i ave! Nareszcie pozbedziemy sie Dudy. Albo krol albo prezydent! Od soboty Duda o ile nie ustapi bedzie uzurpatorem!
  Monarchia z krolem i prezydentem? Moze?Chyba, ze to taki pisowski sposob na umkniecie odpowiedzialnosci karnej za lamanie Konstytucji i prawdopodobna katastrofe gospodarcza? ,, To nie my – to On nam kazal!”. Niemcy po wojnie tez mowili to nie my – to führer nam kazal? Kiedys na moim osiedlu jeden koles pociął bezdomnego bo ,,szatan mu kazal” i sie wyslizgal.
  Co ważniejsze obdarzony tym tytulem nie może odmówic ani abdykować – czego zreszta prawo polskie zabrania od czasów abdykacji Jana Kazimierza.
  Czekam kiedy do listy lektór włączą ,;Myśli nowoczesnego Polaka” oraz ,,Mlot na czarownice”. XXIw w Polsce w pełnej krasie

 30. Ta pani Pielucha wygląda na zachwyconą swoimi słowami.

 31. Myślę, że nie bardzo Pan rozumie toku rozumowania posłanki Beaty Mateusiak-Pieluchy i bierze Pan za język faszyzmu naukę kościoła katolickiego w dziedzinie poznania, która jest fundamentem do katolickiej interpretacji wartości konstytucyjnych.
  Święty Augustyn z Hippony jest znany m. in. z tego, że jego podstawowa zasada metodologii poznawczej w dziedzinie teologii głosiła, że wiedza, którą dostarcza Objawienie nie może być sprzeczna z danymi dostarczanymi przez nauki czerpiące z doświadczenia, np. przyrodnicze czy matematyczne. Nurt ten żywy jest dzisiaj w kościele katolickim i stał się częścią nauczania JPII w encyklice fides et ratio. Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Do tej metody nawiązywał niecałe tysiąc lat później Święty Tomasz z Akwinu. Święty Tomasz uważał, że wiara i wiedza stanowią dwie różne dziedziny poznania, które w poszukiwaniach prawdy o świecie uzupełniają się wzajemnie. W dziedzinie prawa Św. Tomasz Tomasz z Akwinu rozumiał prawo (lex) jako pewne promulgowane rozumowe rozporządzenie ustanowione dla dobra wspólnego przez osobę mającą pieczę nad wspólnotą, a więc w dzisiejszych kategoriach naukowych można go określić jako pozytywistę. Święty Tomasz w dziedzinie teorii nauki prawa i państwa uznał on, iż: „Jeśli panujący wymuszają coś przy użyciu przemocy w sposób niewłaściwy, jest to rabunek taki sam, jak rozbój na drodze”. Dzisiaj tacy autorzy jak Andrzej Gomułowicz, czy Jerzy Małecki, albo znany publicysta Robert Gwiazdowski uważają, to zdanie wzięte z dziedziny poznania zmysłowego i przeniesione w dziedzinę prawniczej abstrakcji, odnosi się do sytuacji podatnika. Ja uważam jednak, że to zdanie więcej mówi o samej praworządności. Jeśli więc współcześnie obywatel doznaje przemocy od państwa lub jego urzędników, która jest wymuszeniem dokonanym w sposób niewłaściwy, a więc z naruszeniem procedury lub przepisu prawa, to obywatel zmysłowo taki akt rozpoznaje jako rabunek lub rozbój na jego drodze życia. O tym właśnie powinni pamiętać wszyscy politycy przegranych wyborów po 2015 r. jak i ci którzy przegrają je w przyszłości. Właśnie ta okoliczność tłumaczy wysoki do dzisiaj poziom poparcia dla PIS, który jest związany z doznaniami zmysłowymi obywateli, co do władczych działań partii kierujących politycznie organami państwa. Właśnie w tym kontekście posłanka Beata Mateusiak-Pieluchy przestrzega członków i sympatyków innych niż PiS partii którzy są ateistami, protestantkami, muzułmanami, a przez skromność reprezentacji w Polsce pomija talmudystów i innych uczonych w piśmie, że jeśli nie rozumieją oni istoty wartości konstytucyjnych gwarancji praworządności w Polsce, która jest wsparta teologią katolicką i dorobkiem nauki kościoła i chcą budować znowu z piasku, to piasek historii ich rozwieje bez pozostawiania śladu w Polsce. W związku z tym posłanka formułuje myśl-pytanie, czy nie lepiej innowierców i odszczepieńców od razu ostrzec przyjmując odpowiednia deklarację.

  I gdzie tutaj faszyzm Pan widzi?

 32. Wojtek – 18 listopada o godz. 20:10
  Izrael jest państwem apartheidu, dyskryminacji Palestyńczyków i kobiet, państwem, w którym obowiązuje permanentny stan wojenny. Gospodarka Izraela uchodzi zaś za innowacyjną jeśli chodzi o środki masowego mordowania ludzi, ich inwigilacji etc, ale poza tym, to oparta jest ona, tak jak tysiące lat temu, na prymitywnym rolnictwie, hodowli kóz, segregacji według religii, rasy i płci i zatrzymaniu działalności gospodarczej w szabas. Poza tym, to bez ogromnej pomocy z USA i żydowskiej diaspory, w tym także i tej z Polski, to upadła by ona w ciągu tygodnia, jako że jest to typowa gospodarka pasożytnicza, oparta na pomocy zagranicznej.

 33. Jotkaes – 18 listopada o godz. 18:41
  Ale NIE z Bliskiego Wschodu, a z Indii i Persji (Iranu).
  „karytas” – 18 listopada o godz. 17:10
  Naprawdę nie zrozumiałeś sensu w mej wypowiedzi?
  Mad Marx – 18 listopada o godz. 18:28
  SUPER!
  SŁOWIANIN STANISŁAW – 18 listopada o godz. 18:38
  P O P I E R AM!

 34. głos ludu – 18 listopada o godz. 19:27
  W pełni popieram pomysł deportacji prezydenta Dudy, choćby za to, że składa on oficjalny hołd żydowskiemu królowi czyli niejakiemu Jezusowi z Nazaretu (Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm, Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ Bασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων), a więc oddaje on Polskę pod obce, żydowskie panowanie.

 35. antonio – ze wzgledu na nasze wspolne wspomnienia z Wolynia oraz dzisiejszy maly Wolyn uprawiany przez ukraincow od 2014 roku na wsch . ukrainie , z radoscia bym ich z Polski wyprowadzil.

 36. Niektorzy uwazaja, ze to religia dale nam wzorce do wlasciwego zachowania, a ksiega stanowi prawo. Dlaczego nie chca akceptowac wzorcow plynacych z etyki i przestrzegac prawa ustanowionego przez ludzi ? JB.

 37. ..wyscigi w PIS,kazdy chce koniecznie przypodobac sie prezesowi i efekty widac ,slychac !!! glupich nie sieja sami rodza sie w kapuscie ….

 38. Jezus Chrystus – Żyd polski – królem Polski.
  Wreszcie monarchia, upragniona przez licznych polskich royalistów.
  Teraz wreszcie wielki spokój.
  Nowa państwowość, nowa administracja, nowy dwór…
  I wiernopoddaństwo.

  Papież precz, naczelnik państwa, prezydent, premier… ludzie zbędni… co najwyżej do roboty w kaminiołomach, bo marmuru coraz więcej idzie na wielokrotne pochówki.
  Wszyscy równi, każdy ma zapewnione miejsce w kryptach wawelskich i godziwy sarkofag.
  Amen.

 39. Czy to przypadek, że głosy nieprzychylne opiniom pana Hartmana są na tym forum ukryte?

 40. Leonid dno dna.

 41. Kaczelnik nastroił fortepian i kąże zagrywać pierwsze takty swoim grajkom.Czeka na reakcję s łuchaczy.Będzie cicho to witruozi podkręca tony i etiuda na cześć zbrodniczej ideologii zabrzmi jak dzwon w Krakowie.

 42. Wszystkie religie i systemy totalitarnego sprawowania władzy, zamordyzm, okrucieństwo, ludobójstwo, terroryzm i jednoosobowe, oraz nie znoszące najmniejszego sprzeciwu zarządzanie wzięły przykład ze struktur i metod watykańskiego kościoła i kleru.
  W ilości zamordowanych w imię swojego boga ludzi nie mają sobie równych.

  Religijny totalitaryzm to przecież „matryca” dla wszystkich późniejszych “-yzmów” i „-izmów”.
  Faszyzm, hitleryzm, komunizm, organizacje mafijne i religie mają swoje zasady zbudowane na tych samych chrześcijańskich fundamentach.

  Większość tych „komunistów” to byli i nadal są kryptokatolicy…
  Stalin był nawet uczniem prawosławnego seminarium, a Putin jest praktykującym bywalcem prawosławnych cerkwi i modli się do swojego „boga” dzieląc się władzą i bogactwem z cerkiewnymi.
  Jaruzelski, Wałęsa, Kwaśniewski, Miller, Kaczyńscy, Komorowski, Tusk, Kopacz, Duda, Szydło i wielu innych rządzących Polską to właśnie tacy chrześcijańscy totalitaryści. (Korea, Chiny i Kuba też są zarządzane na wzór religii, gdzie bogami, których się czci są tamtejsi żywi i nieżywi przywódcy.)

  Także tacy zbrodniarze i ludobójcy jak Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet i JP2 to katolicy aż do śmierci.
  To sprawni kontynuatorzy stworzonych przez cwaniaków religii, których ofiary dzięki tępocie i zacofaniu wiernych, nadal mnożą się milionami na całym świecie (na przykład kościelny zakaz używania prezerwatyw głoszony przez JP2 to miliony ofiar zmarłych i nadal umierających na AIDS na całym swiecie – także w Polsce).

  Te wszystkie systemy totalitarne się tylko inaczej nazywają, ale funkcjonują identycznie jak pedofilska, homofobiczna, pasożytnicza, próżniacza, oszukańcza i szkodliwa społecznie organizacja kościół katolicki.

 43. Ta pisowska posłanka jest jedną z milionów ofiar religijnej indoktrynacji bo to kler pedofilskiego kk wpoił swoim wiernym nienawiść do Zydów, do gejów, do kobiet, do dzieci i do zwierząt.
  Jeden z tych sutannowych to antysemita tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, który popierał Hitlera, szerzył nienawiść do Zydów i innych mniejszości wśród wiernych kościoła katolickiego w Polsce.
  Dzięki Wyszyńskiemu i jego kolegom po fachu 90% Polaków to katoliccy antysemici, homofoby, rasiści, naziści i faszyści.
  Oto kilka przykładów poglądów S.Wyszyńskiego zamieszczonych w jego artykułach w „Ateneum Kapłańskim” w latach 1932-1939:
  – „Rasizm kryje w sobie pewne zdrowe myśli, które dotychczas znane były tylko w szczupłym gronie lekarzy i biologów. Dziś przyszedł czas na ich rehabilitację.”
  – „Hitler jest doskonałym znawcą psychologii tłumu i twórcą nowej, genialnej taktyki.”
  – „Zasady wychowawcze nacjonalizmu niemieckiego są WZORCEM dla innych narodów. W nacjonalizmie odbija się dusza Niemiec.”
  – „Dzisiejsza III Rzesza podjęła tytaniczną próbę realizacji wielkiej idei, która ma przynieść odrodzenie
  ludzkości. Niemcy stały się obok Włoch rzecznikiem ideologii o zasięgu ogólnoludzkim.”
  – „Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem w organizmie narodów europejskich (…) Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa. Jego przeobrażenie może się dokonać tylko na drodze religijnej przez szczere, bezinteresowne przyjęcie chrześcijaństwa.”
  …………
  Jak widać, Wyszyński nie tylko pochwalał rasistowską i antysemicką politykę III Rzeszy, lecz także uważał nazistów za wzór i przykład dla polskich katolików.
  Wyszyński nie różnił się pod tym względem od ówczesnych postaci kościoła katolickiego: m.in. prymasa Hlonda, arcybiskupa Kakowskiego, “świętego” Maksymiliana Kolbe, a także papieża Piusa XII, którzy tak samo propagowali w Polsce i na świecie antysemityzm i poparcie dla ideałów nazizmu.

 44. Przeczytałem wszystkie komentarze i dorzucę swój. Wiara w moim przypadku nie jest skomplikowana, chociaż chyba nie da się jej do któregokolwiek rodzaju jednoznacznie przypisać – tak to zostawię, wątku nie będę rozwijał. Co do historii, to generalnie nigdy mnie nie interesowała z wielu powodów, ale też tak to zostawię bo wg. mnie nie ma to teraz znaczenia. Kiedyś słyszałem stwierdzenie, że ponoć jej znajomość nie pozwala np. powielić czyichś błędów, może nas czegoś nauczyć. Ja jej za dobrze nie znam, ale niezależnie od tego co się kiedyś wydarzyło, jako człowiek rozumny, potrafię sam odróżnić dobro od zła i niektórych rzeczy i tak bym nie zrobił tudzież nie zrobię w przyszłości. Życzę wam wszystkim (właściwie nam, bo sobie też) abyśmy jako ludzkość w końcu k….a naprawę poszli do przodu w temacie wzajemnego poszanowania!

 45. Ben – 19 listopada o godz. 14:12
  Ben dno dna

 46. Hahaha – 18 listopada o godz. 22:40
  Znów tylko stek bzdur i oszczerstw. Dziwne, że to jest tolerowane na tym blogu. 🙁

 47. głos zwykły – 18 listopada o godz. 21:47
  Znaczy się, że chcesz legalnej dyskryminacji ateistów oraz osób innych wyznań niż rzymskokatolickie? To znaczy, że każdy Polak, który nie jest rzymskim katolikiem, będzie mieć zagwarantowany azyl polityczny w Szwajcarii, Liechtensteinie, Luksemburgu czy też w Monako. I bardzo dobrze, niech w Polsce zostaną tylko rzymscy katolicy, tyle, że trzeba będzie wtedy Polskę odgrodzić od reszty świata kordonem sanitarnym. 😉

 48. Na obecnym etapie rozwoju mózgu sapiensa ,wiara jest niezbędna do życia.Jednak nic i nikt nie zatrzyma postępu,a on poczynił milowy krok od szamana w szałasie do biskupa w pałacu.Jeden i drugi wykorzystali strach przed siłami przyrody do urządzenia sobie raju na ziemi.Czasami lud się burzy i wiesza jak to było w czasach rozbiorów ,ale wraca do przybytku wiary i się modli, bo się boi Boga.Mimo postępu w ramach plam na słońcu lud pozwala na rządzenie państwem funkcjunariuszom Stwórcy.Bo ci świeccy mają zaburzenia umysłowe ,są durniami ,tchórzami i niedoukami. Kończy się to klęska religji ,której służą.Bo raj na ziemi nastąpi jak wiara w Boga nie będzie wspomagana przez żadne religję ,które walcząc o swoje dominacje ,są żródłami ludobójstwa ,co widać i czuć.

 49. Leonid po prostu gdy ktoś jest katolikiem, to myśli po katolicku, a gdy ktoś jest komunistą to posługuje się ideologią komunistyczną. Ja jedynie staram się zrozumieć myśl posłanki po katolicku a nie po marksistowsku.

 50. Mnie, jako ateiście (dokładniej ateistycznemu agnostykowi, ale to dla religijnych fanatyków nie jest przecież istotną różnicą) się ten pomysł bardzo podoba, jako że wprowadzenie w Polsce legalnej dyskryminacji ateistów oraz osób innych wyznań niż rzymskokatolickie oznacza, że każdy Polak, który nie jest rzymskim katolikiem, będzie mieć zagwarantowany azyl polityczny, albo też będzie wręcz deportowany na koszt polskich podatników na przykład do Szwajcarii, Liechtensteinu, Luksemburga czy też do Monako, a w najgorszym razie do sąsiednich, ateistycznych Czech albo też Danii. I bardzo dobrze, niech w Polsce zostaną tylko rzymscy katolicy, tyle, że trzeba będzie wtedy Polskę odgrodzić od reszty świata kordonem sanitarnym i zamknąć drzwi do najbogatszych państw świata przed Polakami-katolikami, którzy będą przecież masowo chcieli z tego super-katolickiego, ultra-klerykalnego raju uciekać. Myślę też, że papież Franciszek przyjmie co najmniej kilka tysięcy Polaków-niekatolików do Watykanu i swoich papieskich rezydencji.

 51. Przyznam, że jestem przerażona uwagą, jaką poświęca się TEJ Pani POSŁANCE.
  Przecież do chwili owej idiotycznej wypowiedzi zapewne 99% populacji Polski nie słyszało o tej osobie. Czy to nie jest trochę taka polityczna Kim Kardashian? Z pełną świadomością wręcz nieprzyzwoitości swoich słów (dla mnie takie traktowanie drugiego człowieka jest nieprzyzwoite) publicznie je wypowiada. Wiedząc że wszyscy będą szukać tego politycznego hard -porno. I z pełną premedytacją zbija na tym potężny kapitał polityczny, nie wiem czy nie najcenniejszy w dzisiejszych czasach – rozpoznawalność. A my wszyscy nabijamy jej tę polityczną kabzę poświęcając tyle uwagi. Tłumacząc Pani Posłance cierpliwie. A może należałoby traktować takie gadanie jak publiczne dłubanie w nosie. Odwrócić się z obrzydzeniem. I tyle. Jakaś forma ostracyzmu byłaby cenną nauczką. Choćby pomijanie nazwiska Pani Posłanki.

 52. Hahaha … hihihi … – 20 listopada o godz. 18:28
  Przesyłam twój kolejny wpis do Prokuratury.
  Poza tym, to oczywiste jest, że w Katyniu zginęli głównie zdrajcy Polski. Innymi słowy w Katyniu zginęli głównie przedstawiciele elit II RP, które doprowadziły Polskę do jej upadku gospodarczego, kulturalnego, społecznego i militarnego, a więc i do klęski wrześniowej.

 53. Panie Profesorze,
  my ateiści jako najgorszy sort na stos, bardzo wygodny i naprawdę ciepły 😉
  W PiSowskim kraju nie ma dla nas po prostu miejsca.
  Oni już tacy sa. Zero tolerancji dla inaczej myślących!
  Fajnie będzie i naprawdę bardzo gorąco na stosiku 😉
  No chyba, ze załapiemy sie na wygnanie (exile) zgodnie z wytycznymi posłanki PiS?
  Wniosek: Posłanka mówi przynajmniej szczerze, w to, w co wierzy niepokorny establishment PiS i ich szczerzy do bólu wyborcy, bez ściemy i udawania!
  To jest: W PiSowskiej Polsce nie ma dla nas miejsca!

 54. @Leonid vel Jakowalski
  Bez różnic pójdziemy na stos.
  Chrześcijaństwo to nie religia orientalna, ale hellenistyczna, bo wszystkie księgi spisali w Koine, greckiej mowie basenu Morza Śródziemnego przełomiu epok. Platonizm przenika 4. Ewangelie Jana, która stanowi fundament chrześcijańskiej ortodoksji, wschodu i zachodu chrześcijaństwa. Rzymu i Konstantynopola!
  Chrześcijaństwo to przekleństwo Zachodniej Cywilizacji.
  Cofnęli nas w rozwoju o co najmniej tysiąc lat!

 55. Claudio – 22 listopada o godz. 20:41
  Co z tego, że NT spisano po grecku, skoro spisali go Żydzi? I zgoda co do reszty.

css.php