Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne

6.08.2019
wtorek

Nam, Żydom, te pieniądze się po prostu należą!

6 sierpnia 2019, wtorek,

88 spośród 100 senatorów amerykańskich apeluje do sekretarza stanu Mike’a Pompeo, aby ten wywarł nacisk na Polskę w sprawie restytucji mienia żydowskiego. Rząd PiS, który ukochał USA i spodziewa się od Amerykanów nie wiadomo czego, w sprawie mienia żydowskiego zachowuje się jak na porządnego antysemickiego troglodytę przystało: wy, Żydzi niewdzięczni, zamiast nam dziękować za bohaterskie ratowanie was w czasie wojny, teraz chcecie nam wyrwać to, co nasze, hitlerowcom kosztem krwi polskiej odebrane!

W związku z niedawną rezolucją Kongresu USA, zwaną JUST (lub 447), zobowiązującą administrację do wspierania ocalonych z Holokaustu, w tym w zakresie utraconego mienia, w całej Polsce w ordynarny i hałaśliwy sposób prowadzona jest kampania antysemicka – w formie zbierania podpisów pod listem do Trumpa, wyrażającego sprzeciw wobec wszelkich żydowskich roszczeń do jakiegokolwiek mienia bezspadkowego. Przez megafony sączy się nienawistny jad, a naród słucha.

Majowy marsz antysemickiej nienawiści, zorganizowany przez tzw. narodowców, zgromadził kilka tysięcy ludzi. A naród patrzy, nie mając pojęcia, o co w ogóle chodzi. Nie mają też pojęcia partyjni dygnitarze, wiedzący tylko jedno: „ani piędzi polskiej ziemi Żydom nie oddamy”. I mogą liczyć na to, że lud polski przytaknie.

Strach słuchać Kaczyńskiego, Jakiego czy Brudzińskiego, gdy tak wołają: „po moim trupie!”. Ich kompletna ignorancja, zupełny brak empatii nie są tylko cechami osobniczymi – odbija się w nich masowa pogarda dla Żydów, niechętny i pełen urazy stosunek do nich oraz bardzo głęboko ukryte, wypierane i przeistaczane w agresję poczucie winy.

A Żydzi polscy kładą uszy po sobie, świadomi jak nikt inny, że do rozpętania rasistowskiej histerii jest tylko krok. Jak sądzę, większość polskich Żydów odczuwa pewien niepokój z powodu amerykańskiej troski o ich interesy. Dotyczy to również mnie osobiście, jakkolwiek akurat ja na restytucji mienia pożydowskiego mógłbym się wzbogacić. Czy jednak działania Amerykanów nie przyczynią się jedynie do wzrostu nastrojów antysemickich?

Swoją drogą, amerykańska rezolucja jest zbieżna z deklaracją terezińską, którą Polska podpisała przed 10 laty. Zobowiązaliśmy się w niej moralnie do opieki nad dziedzictwem żydowskim, pamięcią Zagłady oraz nad ocalonymi z Holokaustu. I nic – dziś państwo polskie zachowuje się tak, jak gdyby do niczego się nie zobowiązywało.

Gdyby ktoś chciał poświęcić kwadrans, by dowiedzieć się więcej na ten temat, a zwłaszcza o sprawie restytucji mienia pożydowskiego (czyli restytucji w ogóle – bo nikt nie chce żadnej specustawy dla Żydów!), to zachęcam do przeczytania znakomitego artykułu Konstantego Geberta: tutaj. Nie pretenduję tu do wyczerpującej analizy. Jedną rzecz chciałbym wszak podkreślić z całą mocą.

Faszyści oraz pisowskie władze uzasadniają swój sprzeciw wobec roszczeń żydowskich ratowaniem Żydów przez Polaków. To niebywale ohydne, gdy spadkobiercy ONR i innych krzywdzicieli Żydów powołują się na tych, którzy Żydom pomagali. Czyżby Sprawiedliwi swym bohaterstwem wykupili mienie pożydowskie, będące teraz niejako zapłatą za ich bezinteresowność? Czyżby Sprawiedliwi życzyli sobie, aby mienie utracone przez Żydów stało się teraz ich opłatą na rzecz Polaków za uzyskaną pomoc?

Dyskurs o niewdzięcznych Żydach jest odrażający, a najbardziej boli to, że w swym zakłamaniu antysemici nie wiedzą (bo nie chcą wiedzieć), jak mało było tej bezinteresownej pomocy z porównaniu z pomocą interesowną, a zwłaszcza w porównaniu z grabieżami, szantażem i mordami na Żydach dokonywanymi przez Polaków.

Ale nie o to chodzi – przede wszystkim trzeba zrozumieć, że sprawa restytucji mienia i w ogóle sprawa żydowskich roszczeń nie ma bezpośredniego związku z ratowaniem i mordowaniem Żydów oraz bilansem jednego i drugiego. Chodzi po prostu o zwykłą sprawiedliwość w sferze majątkowej. Mienie bezspadkowe istnieje i trzeba sobie zadać pytanie, jakie byłyby życzenia pomordowanych właścicieli odnośnie do losu tych majątków. I odpowiedź na to pytanie wydaje się dość oczywista – chcieliby, żeby przynajmniej z jakiejś części tego majątku bądź z rekompensat z tytułu jego przejęcia mogli korzystać polscy Żydzi – indywidualnie lub zbiorowo. I albo chcemy tę domniemaną i bardzo prawdopodobną wolę prawowitych właścicieli uszanować, albo nie chcemy – bo niby dlaczego mają nas obchodzić życzenia jakichś dawno nieżyjących Żydów? Od strony moralnej tego właśnie sprawa dotyczy.

Jest taki zwrot „drugie pokolenie”. W środowisku żydowskim określa on osoby urodzone po wojnie, a będące dziećmi tych, co przeżyli Holokaust. Mówi się też odpowiednio o trzecim pokoleniu. Prawie wszyscy polscy Żydzi to drugie albo trzecie pokolenie. Pojawiło się już nawet czwarte, a to pierwsze, ocaleni, wymiera. Może jest w Polsce tysiąc osób, które przeżyły Holokaust, ale pewnie i to nie. Kilkaset osób zrzeszonych jest we wspaniałym stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu, które działa bardzo energicznie mimo sędziwego wieku swoich członków. Łącznie osób, które mienią się Żydami, jest w Polsce kilkanaście tysięcy. Prawie wszyscy uważają się jednocześnie za Polaków, a znaczna większość ma pochodzenie żydowskie tylko częściowo.

Sam jestem typowym przedstawicielem drugiego pokolenia. Wychowałem się w cieniu „kwestii żydowskiej”, a traumy wojenne moich rodziców w zdecydowany sposób wpłynęły na mój rozwój i moje życie psychiczne. Wpojono we mnie instynkt lęku, ucieczki, pokory, zaprzeczania własnej wartości i samoponiżenia, bo z takimi cechami Żydowi wszak łatwiej przetrwać. Nie wychylać się, bo wyciągną ci pochodzenie – na tym mniej więcej to polega.

Jedynym życzeniem polskich Żydów, przez całe życie doświadczających bardziej zawoalowanych i subtelnych bądź też śmiałych i bezpośrednich przejawów antysemityzmu, było uzyskanie pełnej akceptacji, nawet za cenę zapomnienia i wyparcia swego pochodzenia (choć, rzecz jasna, wolelibyśmy się go nie wypierać). Nie znam nikogo w swoim pokoleniu, kto żyłby rozżaleniem i poczuciem krzywdy z powodu tego, czego doświadczyli Żydzi ze strony Polaków przed wojną, w jej trakcie i po wojnie.

Owszem, mamy wielki żal, że nieżydowscy Polacy nie chcą przyjąć do wiadomości, iż pomagających było znacznie mniej niż mordujących i ograbiających, niemniej sami wolimy pamiętać Sprawiedliwych, niż rozpamiętywać pogromy. Nie chcemy też, aby państwo polskie zwróciło nam – to znaczy ocalonym, ich dzieciom i wnukom – całość majątku, który po zgładzonych Żydach po wojnie przejął rząd i osoby prywatne. Nie jesteśmy jak ci biskupi katoliccy, którzy zażądali zwrotu 1:1, nie bacząc na nic, i dostali specjalną ustawę i specjalne procedury rewindykacyjne (tzw. komisja majątkowa), z których przy okazji skorzystały zresztą gminy wyznaniowe żydowskie.

Czego byśmy, my zwykli polscy Żydzi, sobie życzyli? Przede wszystkim uznania przez państwo polskie oraz przez należycie poinformowane społeczeństwo, że ogromny majątek został przejęty i że jest rzeczą słuszną, aby ci, których go pozbawiono oraz ich spadkobiercy, otrzymali z tego tytułu jakąś gratyfikację, a jeśli to możliwe – aby mogli odzyskać jego pozostałości w sposób dający realną szansę powodzenia, a więc łatwiejszy niż na podstawie przepisów ogólnych prawa cywilnego.

Wymagałoby to jakiejś ustawy restytucyjnej, której ciągle w Polsce nie ma. Oczywiście, gdyby taka ustawa była, musiałaby odnosić się do wszystkich, nie tylko do Żydów – jej koszty trzeba by więc pomnożyć – w końcu znacznie więcej jest nie-Żydów, którzy coś stracili, niż Żydów. Ale ustawy nie ma – tylko w Polsce nie ma! – bo mogliby na niej skorzystać Żydzi, i to jeszcze może „zdrajcy”, którzy mają dziś niepolskie obywatelstwo…

Ten akt moralny uznania naszych praw – bez żadnej łaski – ma tu zdecydowanie pierwszeństwo: sprawa wartości odszkodowań i formy ich wypłacania jest drugorzędna. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce ani całości, ani połowy. Inna rzecz, że odzyskiwanie majątku na ogólnych zasadach, czyli na drodze cywilnej, wyglądało w Polsce tak, że wydrwigrosze i oszuści osiągali tu nie lada sukcesy, podczas gdy zwykli ludzie stawali przed ścianą administracyjno-sądowego oporu.

Jak sobie to wyobrażamy (mówię „my”, bo wiem na podstawie różnych dyskusji, że wielu Żydów sądzi tak jak ja)? Od strony prawnej to z pewnością skomplikowana materia, tym bardziej że większości majątku pożydowskiego nie da się przypisać żadnym spadkobiercom, a ponadto znaczna część tego majątku od dawna już nie istnieje fizycznie. Mogę za to opisać pożądany rezultat. Oto państwo polskie, wykonując odpowiednią ustawę, pisze do ocalonego: jako że PRL przejęła nieistniejący już dom, który do 1940 r. należał do Pańskiej rodziny, przyznajemy Panu świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za utracony majątek w postaci renty specjalnej w wysokości 2 tys. zł. Dzieci ocalonych mogłyby otrzymać, powiedzmy, 10 proc. szacowanej wartości przejętego majątku na podstawie uproszczonej procedury, bez konieczności dowodzenia, iż pozostali spadkobiercy nie żyją. W sumie nie byłyby to wielkie kwoty, bo tylko w niewielu przypadkach spadkobiercy są znani.

Gdyby zaś został jakiś plac albo ruina, należałoby je oddać spadkobiercom albo wypłacić rekompensatę. A co z większością majątku pożydowskiego, czyli tzw. majątkiem bezspadkowym? Ano wyobrażamy sobie to w ten sposób, że gminy mające w posiadaniu taki majątek bądź takie, których mieszkańcy zajmują nieruchomości pożydowskie, przekazują pewne kwoty na fundusz wspólny krajowych organizacji żydowskich, zajmujących się opieką nad dziedzictwem żydowskim, restytucją życia żydowskiego w Polsce, wspieraniem edukacji i kultury etc. Z takiego funduszu można by a to uporządkować jakiś zaniedbany kirkut, a to ufundować stypendium dla młodej osoby z trzeciego pokolenia, a to dofinansować jakąś publikację. Bezspadkowy majątek nieżydowski mógłby zostać rozliczony w podobny sposób.

To wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć. Albo mieć żydowski łeb. Bo gdyby pisowcy byli dość chytrzy, toby sobie wykalkulowali, że gdyby przeznaczyli „na Żydów” powiedzmy tyle, ile w ciągu kwartału na różne sposoby przekazują Kościołowi rzymskokatolickiemu, to jest jakiś miliard dolarów, jednocześnie wygaszając antysemicką retorykę, to Amerykanie wynagrodziliby to nam z nawiązką, a i Izrael dorzuciłby swoje.

Restytucja byłaby kosztowna dla państwa, ale zapewne w części żydowskiej wcale nie; dobre stosunki polityczne, gospodarcze i militarne z USA i Izraelem są warte więcej. Bo tu wcale nie chodzi tak naprawdę o pieniądze, ale o honor – jakkolwiek czasami sprawy honoru wiążą się ze sprawami materialnymi, które trzeba honorowo załatwić. Ale interesy z Żydami to trzeba umieć robić. No i honor też trzeba mieć.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 97

Dodaj komentarz »
 1. >>To wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć. Albo mieć żydowski łeb. Bo gdyby pisowcy byli dość chytrzy<<

  – kiedy oni właśnie _są_ chytrzy. Nieco inna chytrością, ale taką dokładnie, jakiej im trzeba.

  Toć amerykańskie senatorskie skrzętności spadły im jak manna z nieba, bo nagonka na Elgiebety jakby traci już nieco impet mobilizacyjny, nalepki rozlepione, strefy wytyczone, uchwały gminne przegłosowane, komu trzeba – przywalono. Suweren zatem z wdzięcznością i entuzjazmem weźmie udział w nowszych jasełkach. A wybory przecie coraz bliżej…

 2. Dlaczego jedne ofiary niemieckiej agresji wysuwają żądania pod adresem innych ofiar tej agresji, a nie pod adresem sprawców cierpień?

 3. Z calym szacunkiem panie Redaktorze, bo naprawde lubie bardzo panskie felietony i pana osobiscie szanuje. Ale w tej kwestii mam powazne zastrzezenia. Mieszkam w Stanach od 35 lat i wiem, ze Israel dostaje od naszego rzadu solidne pieniadze, w 2017 roku ta pomoc wyniosla 50 Bilionow dolarow, Bilionow (w Polsce to sie nazywa miliard o ile dobrze pamietam). To jest kupa forsy prosze pana dla takiego malego panstewka jak Izrael.
  I moze to jeszcze byloby latwo przelknac nawet majac swiadomosc, ze te 50 bilionow wyzywiloby mase glodnych dzieci i starcow w samej Ameryce.
  Ale to co robi Izrael z Palestynczykami jest zbrodnia na skale swiatowa i nikt nic nie mowi. Wszyscy sie boja, bo Zydzi kiedys przezyli holocaust.
  Czy po to przezyli zeby sprawic holocaust innemu narodowi? sie grzecznie pytam.
  Serio, Zydom nigdy dosc, wrecz przeciwnie ciagle malo oyvey…

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. @przykurzony

  >>Mieszkam w Stanach od 35 lat i wiem, ze Israel dostaje od naszego rzadu solidne pieniadze, w 2017 roku ta pomoc wyniosla 50 Bilionow dolarow, Bilionow (w Polsce to sie nazywa miliard o ile dobrze pamietam)<<

  To Sputnik.ru nie wyjaśnił dokładnie, ze amerykańskie 'biliony' to polskie 'miliardy'? Skoro podali takie dane, to i powinni wyjaśnić, bo to przecie rzetelne źródło, no nie?

 6. Przecież w Londynie znajduje się 130 ton kupionego przez polski rząd złota o wartości 20 miliardów. Wystarczy jeden pstryk Trumpa na Twitterze i odszkodowania przyznane. Jak z irańskim tankowcem w Gibraltarze. Przecież inny pstryk i wszystkiemu winien Putin a Chińczycy ukradli technologie, których nie ukradli. Można? Można…

 7. Nie widzę żadnego sensownego powodu, by spośród wszystkich mniejszości narodowych zamieszkujących przedwojenną Polskę, jedna miała być traktowana szczególnie.
  Mienie bezspadkowe po polskich obywatelach, przypada polskiemu Państwu.
  Prywatne roszczenia maja otwartą drogę cywilną, przed sadami RP.

  To że lobby żydowskie ma w kieszeni większość senatorów i kongresmenów, jest faktem.
  Ale to, że ich decyzje o darowaniu Niderlandów maja mieć moc sprawczą poza granicami USA, jest zadziwiającą chucpą na skalę światową.

  Rabunek zasobów sojusznika po to, by zadowolić donatorów amerykańskich wyborów, odbije się czkawką na naszych stosunkach.

  Czy amerykańskie środowiska żydowskie wzięły pod uwagę reakcje w naszym kraju na takie postępowanie?
  Im za Wielką Wodą grozi niewiele.
  Tak samo jak w czasie Holocaustu, palcem w bucie nie kiwną by pomóc swym współwyznawcom….

 8. Sprawa restytucji mienia, tak jak została ona sformułowana przypomina o zasadach polityki międzynarodowej i dyplomacji tzn., że liczy się siła oraz realizm, natomiast zasady są na dalszym planie. Honor, czyli imponderabilia o których mówił Marszałek Józef Piłsudski mają tutaj inne znaczenie i odnoszą się one do kwestii suwerenności państwa. Myślę, że właśnie tak należy odczytywać pamiętne przemówienie sejmowe Józefa Becka. Restytucja czyli przywrócenie mienia natomiast wiąże się z zagadnieniem reprywatyzacji. Zagadnienie prywatyzacji, zaś i reprywatyzacji ma jeden i ten sam cel. Polska wybrała określony i racjonalny model postępowania w sprawach reprywatyzacji i prywatyzacji. Przypomnieć należy, że chodziło o efektywne wykorzystanie mienia, a nie zwracanie go osobom, które tego nie gwarantowały. Zagadnienie reprywatyzacji w praworządnym i opartym na zasadzie równości prawie nie może się ograniczać do jednej grupy etnicznej. Z moralnego punktu wiedzenia restytucja mienia ofiar, także nie może pomijać interesów podmiotów nie żydowskich. Tak więc restytucja mienia jest ciągiem różnych roszczeń, także tych jakie Polacy mogą mieć w związku z wymordowaniem naszych klas społecznych i ograbieniem ich z majątku. Tak samo należy myśleć o majątku kościelnym, który w Polsce moralnie należy się kościołowi, jak psu buda. Myślę, że w tej w sprawie kongresmeni raczej powinni myśleć szerokimi kategoriami o właśnie całym ciągu spraw restytucyjnych, które wiążą się z obowiązkiem moralnym wielu państw i społeczeństw i nie tylko wobec Żydów, aby naprawić krzywdy wyrządzone Polakom i Żydom przez ich wrogów jak sojuszników, a także wzajemne krzywdy. Jak to mówią o u nas: „kochajmy się jak bracia, a liczy się jak Żydzi”. Tak więc w sprawie restytucji mienia popieram stanowisko PiS tj. Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Bilans wypłat roszczeń restytucyjnych powinien być dla Polski w sposób znaczący pozytywny tj. Polska i Polacy powinni otrzymać więcej o innych, a przekazać innym o wiele mniej niż otrzymali od innych. Tym nie mniej życzę politykom i samym Żydom wszystkiego najlepszego, bowiem ich stanowisko z ich punktu widzenia jest słuszne, a przy tym przypomina wszystkim zapominalskim na czym polega prawdziwa polityka. A chodzi tutaj o siłę i znaczenie.

 9. Gdy naciskane przez Kościół Kat. państwo współobciążyło mnie restytucją mienia KK, chociaż ja osobiście nie zabrałam tej instytucji ani złotówki, uważam, że mam pełne moralne prawo do antyklerykalizmu.

  Czy jeśli naciskane przez organizacje żydowskie państwo współobciąży mnie restytucją mienia żydowskiego, chociaż ja osobiście nie zabrałam żadnemu Żydowi ani złotówki, też będę miała pełne moralne prawo do antysemityzmu?

 10. „restytucji w ogóle – bo nikt nie chce żadnej specustawy dla Żydów!”
  Ustawa 447 to rachunek za glupote Polakow. Za lata 90-te i poczatek tego stulecia. Za wybieranie post-komunistow do sejmu i Belwederu. PZPR-owiec Kwasniewski zawetowal ustawe Buska. Tylko tyle i az tyle.

 11. W całej Polsce między wojennej można liczyć że — 93 % własności Przemysłowej było Żydowskie lub Żydowsko -Niemieckie tak samo było z Kamienicami . Polska szlachta i inteligencja uważała że handel jest nie ich godny byli tylko obszarnicy i właścićele leśni . Teraz gdy przyszły by reparacje za to mienie to wysokość odszkodowania była by większa niż Reparacje Niemieckie i opłaty wojenne przez Polskę . Mają o co walczyć Bankierzy z New Yorku . Tym bardziej że odszkodowania wywalczyli od Szwajcarów i ich Banków .

 12. Poza tym należy sprecyzować pojęcie: „nam Żydom pieniądze się należą”, jako że trafiłyby one do instytucji w o wiele większym stopniu niż do osób fizycznych. Pan Jan może dostałaby dolara, a może i dwa, jako biedny polski żyd. Co ci z Nowego Jorku słusznie mogliby uważać, że dwa dolary to dla taaakiego Polaka, to doprawdy wielki majątek! W XIX wieku liczyła się tylko elita żydowska, która pragnęła nawet, aby wszyscy biedni żydzi mieli takie prawa jak oni. I tak jest i dzisiaj. Polityka żydowska ma charakter elitarny, podobnie jak pieniądze, które też należą do elity. Tak więc Polacy powinni rozmawiać z tymi co mają pieniądze i wpływy i do nich raczej adresować propozycje materialne. I tutaj jest pewne pole do kompromisu. Widzę to np. tak, że zamiast na restytucję określoną sumę pieniędzy Polska mogłaby wydać na zbrojenia i armię. Potrzebne są nam nie tylko samoloty i broń rakietowa, ale i statki w tym łodzie podwodne. Z polityki USA jasno wynika, że wiele racji ma Radek Sikorski, który w prywatnych rozmowach ujawnił, że na zaangażowanie militarne USA w tej części Europy raczej liczyć nie można. W takim razie potrzebna byłaby Polsce zarówno atomowa jak i neutronowa zapora minowa przed sąsiadami, jak i taktyczna broń jądrowa, co można połączyć z forsownym programem budowania elektrowni atomowych w Polsce. I oczywiście jakaś większa część tych pieniędzy mogłaby trafić nie do Pana Jana, bo co on ma do zbrojeń? Lecz do tych którzy mają ze zbrojeniami więcej do czynienia.

 13. @ Autor
  Pański tekst jest bardzo ogólny a w dodatku rasistowski choćby tytuł – Nam Żydom te pieniadze się po prostu należą. Polakom takim jak ja również ofiara II WW to co ?. Ja jednak nie chcą nic od mojej Ojczyzny i Rodaków gdyż nie Polacy spowodowali ,że zniknąl biznes mojego Ojca i majątek mojego dziadka .Podziwiam Polaków za ich wiernośc zasadom,pracowitość ,przedsiębiorczość .

  Od obywatela polskiego w dodatku o cenzusie intelektualnym profesora wymagałbym uszczegółowienia tematu za co te odszkodowania sie należa.
  Za mienie pospadkowe ? .
  Okres okupacji następuje eksterminacja obywateli polskich wyznania Mojzeszowego .Wszystkie zasoby rzeczy wartosciowych pieniadze,złoto biżuteria ,dziła sztuki wyposażenie domów mieszkań przejmują Niemcy . Dostep do tego majątku przez obywateli Polaków katolikow był praktycznie rowny zero .Była możliwość pomagania Żydom za posiadane przez nich zasaby materialne w postaci złota czy dolarów ale to było bardzo ograniczone.Jednym słowem majątek ruchomy przeszedł w posiadanie Niemców a nie Polakow.

  Zajmijmy sie majątkiem stałym czyli ziemia budynkami,lasami czy domami.

  Jest rok 1945 i dalsze lata PRL i jest to państwo w zupełnie innych granicach praktycznie 1/3 przesuniete na tzw Ziemie odzyskane .

  Największe skupisko Żydów Warszawa zrównana do parteru zniszczona w 85% przez Niemców.Zastanawiano się czy pozostawić gruzy czy budowac nowe miasto.Odbudowano – teraz profesor Żyd chce kompensacji.

  Dla przykładu podam dwa mi znane ośrodki gdzie w pobliżu się urodziłem Strzegowo obecnie Gmina oraz Mława.Przed II WW w tych miejscowościach mieszkało 60 % Żydów w Strzegowie 1.5 tys zaś w Mławie 7 tys .Miejscowości te dołączono do III Rzeszy .Na wsiach mieszkała znikoma garstka Żydów ziemia i majątki należały do Polaków.
  Pierwsze represje okupanta nie dotyczyły Żydów ale Polaków z konfiskatą biznesów,majątków zamykaniem kosciolow i wysyłaniem ksieży i nteligencji najczesciej do Dachau.Wiosną 1940 majątek Borki mojego dziadka Jana Chmielewskiego został przejety przez Niemca i rodzina zesłana do chłopa z 3 ha gospodarstwem .Biznes mojego Ojca został zlikwidowany gdyż Ojciec nie zgodził sie na podpisanie volkslisty.
  Dopiero w następnej kolejnosci Niemcy utworzyli getto w Mlawie i Strzegowie z pozorami samorzadu czego Polacy nie mieli.Potem nastąpiła likwidacja Żydów z wysłaniem ich do Treblinki. Pomocy uciekajacym Zydom mowy byc nie mogło gdyz sami z orkiestra na przodzie zaladowali sie na wagony nie wiedzac co ich czeka dlatego nie uciekali.Dlatego rozciąganie mordowania ukrywających sie Żydo na cały teren Polski to bajki które łatwo przychodza manipulantom zydowskim.Znależli nietypowe trzy powiaty i rozciągneli na cały teren Polski .

  Jaki majątek materialny w postaci domów zostawili w Strzegowie czy Mławie .Mława miała wtedy 15 tys ludnosci .Czesc budynków uległa spaleniu i zniszczeniu w trakcie dziaŁan wojennych.Być może ,że nieliczne budynki dałoby się sklasyfikować jako mienie pospadkowe . Obecna Mława to 39 tys mieszkańców i mieszka w zupełnie innym miejscu w domach postawiobych w PRL i III RP.

  Strzegowo osada przed wojną liczyła 1.8 tys w tym 1.5 Żydów.Ilosć domów murowanych w rynku można policzyć na palcach jednej ręki zaś biedota żydowska gniezdziła się w typowych domkach drewnianych .Kilka takich domów pozostało i maja znikomą wartośc mieszkalną a tym samym rynkową na obecne czasy.Strzegowo obecne to około 6 tys mieszkańców mieszkających w pieknych domkach jednorodzinnych pobudowanych w innym miejscu niż dawne Strzegowo.

  SUMA SUMARUM CO TU ZWRACAĆ JAKO MIENIE POSPADKOWE – może szanowny Autor mi wskaże lub jakiś komentator.Chetnie poczytam argumenty.

  .Dlatego po takim tekscie wypada mi użyć w myślach niecenzuralnego określenia w stosunku do Żyda Jana Hartmana który chciałby skubać moich rodaków.Żydzi amerykańscy przypuszczam gdy przylatuja do Warszawy widząc piekne miasto mieliby ochote skubnąc coś z tej zasobności .Ja miałbym apel do polskich władz aby przed wejściem do strefy Schoengen pokqazano tym osobnikom film nakręcony z Libratora nad Warszawą w końcu wrzesnia 1944 r z cmentarzyskiem ruin praktycznie pustynią wtedy odejdzie może ochota do skubania Polaków i być moze nabiora respektu dp Polaków chociaż watpię czego dowody nam daję Jan Hartman urodzony i wychowany w Polsce wykształcony i utrzymywany przez polskiego podatnika..

  Polecałbym również moim Rodakom o podliczenie i wystawienie rachunku wszystkich kosztow utrzymymywania miejsc pamieci po Żydach przez lata PRL i obecnie .Wszelkie muzea choćby Polin ,cmentarze,obozy itp.To są miliardy dolarów do których nie dokładaja sie Żydzi w USA czy Izraelu.Czas im za to wystawiać rachunek gdyż dawno ta suma jest wieksza niz mienie pospadkowe .Uczciwi Żydzi i tacy sie zdarzaja którzy wizytuja Polskę nie mogą sie nadziwić jak te miejsca są utrzymywane i jakim wysiłkiem.

  Z wioski Palatine Illinois – Jerzy Jan Zakrzewski.

 14. W przeciwieństwie do Zydów kler kk nigdy nie był i nie jest prawowitym właścicielem polskich ziem i majątków.
  Wszystko, co znajdowało się i nadal znajduje w rękach kleru jest bezprawnym przywłaszczeniem, wymuszeniem lub zagarnięciem mienia i majątku w przeciwieństwie do Zydów, którzy cały swój majątek wypracowali i kupili za własne ciężko zapracowane pieniądze.
  Myślę panie profesorze, że Zydzi powinni się pospieszyć z tym odzyskiwaniem swoich własności ponieważ jak pan wie czarna zaraza (kler kk) jest największym obszarnikiem ziemskim w Polsce.

  Dobrze by było żeby Amerykanie pogonili rządzące w Polsce pisowsko-kościelne badziewie do uchwalenia stosownych praw i przepisów wykonawczych potrzebnych do przeprowadzenia procesu odzysku należnych majątków i rekompensat, które Zydom słusznie się należą.
  Bezprawnie zagrabiony majątek należy zabrać klerowi kk i oddać właścicielom czyli Polakom i Zydom.

 15. Polska katolicka rzeczywistość skrzeczy: krew Żydów na nas i na syny nasze!
  Ostrożnie, bo się jeszcze ziści.

 16. Ryszard Kubaszko

  Sprawcy cierpień już zapłacili i ciągle płacą. Izrael to niemiecki cud gospodarczy na pustyni. „Co nieco” wkładu w tym cudzie mają też i inni, głównie USA. Żydzi Izraelem administrują, ale zbudowały go dla Żydów inne narody. Teraz dorzucimy się i my.
  Porozumienie Luksemburskie z 1952r. zakłada też odszkodowania za mienie bez spadkowe z terenów administrowanych przez Rzeszę w czasie wojny.
  Czyli temat jest jakby zamknięty. Ale nie dla Żydów.
  Od haraczu się nie wywiniemy. Próbowała tego Austria twierdząc, że Austria w czasie wojny jako państwo nie istniała.
  Negocjacje z Austrią Nahum Goldmann wspomina tak: Kiedy kanclerz Austri okazał się oporny, zwrócił się w końcu do Raaba (ówczesny kanclerz) tymi słowami: „Panie kanclerzu, zrywam nasze rozmowy, ponieważ tym rokowaniom brakuje powagi. Jutro udaję się do Nowego Jorku i wrócę za osiem dni, ale nie po to, żeby się z panem spotkać. Poproszę Niemców, aby postarali się dla mnie o film z wjazdem Hitlera do Wiednia, gdzie go, podobnie jak w innych miastach, z wielkim entuzjazmem witano. Potem wynajmę salę koncertową i każę wyświetlać film za darmo dla 2000 widzów”. Raab zrozumiał czytelną sugestię, że jeśli się będzie upierał, Austrię może czekać przykra kampania medialna nie tylko w Wiedniu, ale i na całym świecie. Zgodził się na wypłacenie odszkodowań. Polska też się zgodzi, i nieważne czy są ku temu podstawy, czy nie. Bo jak wspomina wcześniej Goldman, na opory Niemców w sprawie wypłacenia dodatkowych kwot na organizacje żydowskie (głównie szło o prawne podstawy takich wypłat), powiedział niemieckiemu sekretarzowi stanu: „Nieważne, czy znajdzie pan podstawę czy nie znajdzie, to czego ja chcę to suma, a nie podstawa”.

 17. Amerykańscy senatorzy powinni pisać listy, „ludzie listy piszą..” jak to zostało zapisane w piosence Osieckiej.
  Jednak ten list 88 senatorów został napisany pośrednio do PiS i jest próbą nacisku na Naczelnika, aby ten uległ szantażowi organizacji żydowskich. Co ten ma wspólnego z OBECNYMI problemami narodu amerykańskiego. Gdyby senatorzy amerykańscy napisali list w sprawie majątku bezdziedzicznego Indian i domagali się jego zwrotu dla organizacji reprezentujących Indian, to taki list by przybliżył pamięć o „humanitarnym” rozwiązaniu problemu indiańskiego, po przejęciu majątku bezdziedzicznego Indian. Gdyby w liście poruszyli problemy związane z mieniem bezdziedzicznym Palestyńczyków, to byłaby to próba rozwiązania palących świat problemów.
  Ten list jest próbą szantażu na słabego moralnie Naczelnika państwa polskiego. Ponieważ Naczelnik nie daje żadnych formalnych gwarancji zabezpieczenia Polaków przed szantażem, to trzeba zmienić Naczelnika IV RP.

 18. Nam Zydom itd. A konkretnie komu? Biednemu Moskowi z Jerozolimy czy New Yorku?
  Jakies kryteria ustalono komu i ile sie nalezy i dlaczego?
  Emocje emocjami sa a bezspadkowe mienie, ktore sie nalezy to konkret.
  Zupelnie jak kk ktory sam sobie wybral majatki ktore chcial i je odebral/dostal.

 19. „Ale interesy z Żydami to trzeba umieć robić. No i honor też trzeba mieć.” — Nie wyobrażam sobie, że jakiś pisowiec zrozumie te dwa zdania. Jeśliby zrozumiał — w tym momencie po porostu przestałby być pisowcem.

 20. Zacznijmy moze od tego:
  – Odszkodowania Zydom sie naleza za stracone posiadlosci? Naleza!
  – Odszkodowania Niemcom za zajete przez Polske posiadlosci sie naleza? Naleza!
  – Odszkodowania Polakom za zajete przez b. Zwiazek Radziecki sie naleza! Naleza!
  Teraz:
  – Czy jest mozliwy zwrot niemeickich posiadlosci ich wlascicielom? Hmmmm… Niemozliwy.
  – Czy jest mozliwe uzyskanie odszkodowan dla Polakow za posiadlosci na bylych wschodnich ziemiach Polski? Niemozliwe!
  – Czy jest mozliwa rekompensata dla Zydow? No, jakby to powiedziec… Powiedziec, ze nie – to bylby czysty antsemityzm (prawda?). Dac im – to w jakiej sytuacji postawimy rodakow, ktorzy tez stracili i nie dostana nic (a jeszcze musza partycypowac w odszkodowaniach dla Zydow). Bylobyz to sprawiedliwe z punktu widzenia sprawiedliwosci dziejowej? Moze.

  Czy jakis madry Zyd potrafi to rozwiklac?

 21. Geozak
  6 sierpnia o godz. 19:03

  …pojeb – geozak- dał głos…

 22. A po drugie primo:
  Co byloby, gdyby polski Sejm przyjal uchwale, ze rzad amerykanski powinien zwrocic (badz dac rekompensate) Indianom za przywlaszczenie ich ziemi + rekompensate Murzynom, za to, ze ich przodkowie – jako niewolnicy – przyczynili sie do potegi Stanow. Byloby to sluszne z punktu widzenia sprawiedlowosci dziejowej? Jak najbardziej!
  Tylko jak na to zareagowaliby Jankesi?

  Nie sadzi Pan, Panie Janie, ze na swiecie jest duuuuuuzo wiecej grup etnicznych, ktore potracily wszystko w wyniku wojen? Im przeciez tez sie nalezy rekompensata; przynajmniej dlatego, ze czasami nigdy juz nie sie nie podzwignely.
  Dlaczego wiec jednej, jedynej, wybranej grupie sie nalezy, a innym juz nie?
  Czy przewidziane sa rekompensaty dla Palestynczykow?

 23. @Gospodarz bloga

  „A Żydzi polscy kładą uszy po sobie, świadomi jak nikt inny, że do rozpętania rasistowskiej histerii jest tylko krok. ”

  Z calym szacunkiem – ale dobrze im tak.

  Jak ktos koniecznie chce zyc tam, gdzie kwitna tysiace witryn internetowych z wesolutkimi „dowcipami” o „wartosci opalowej” „zydkow”, jak komus nie przeszkadzaja napisy an murach „zydzi do gazu”, smierdzaca, ludobojcza nienawisc na stadionach pilkarskich, wynurzenia Pana Redaktora Michalkiewiczach, jak to „zydzi” „dziwia sie” ze sie „nimi pali w piecach” – to dobrze mu tak.

  Volentis non fit iniuria. Chcacemu nie dzieje sie krzywda.

  Jesli jakas garsterczka niedobitkow rozpaczliwie sie trzyma pazurkami kraju, ktory uwazaja za swoj kraj rodzinny – to widac taka ich wola. W koncu dzis latwo decyzje podjac. To nie sa czasy Bieruta ani nawet Gomulki – kazdy ma (jak na razie) paszport w szufladzie, oszczednosci moze w ciagu paru sekund przelac za granice. Jak na razie mieszkania mu nie skonfiskuja, moze sprzedac za wartosc rynkowa.

  A jak ktos zyje ciagle wtulajac glowe w ramiona, ogladajac sie trwozliwie za siebie i kladac uszy po sobie, to trudno mu wspolczuc, skoro zadnych wnioskow z przeszlosci nie wyciagnal.

 24. @Wielokropek

  „Czy przewidziane sa rekompensaty dla Palestynczykow?”

  Szanowny Panie Wielokropek,

  slyszalem, ze takowe przewidujecie. Juz podobno ta wasza Waadza ultimatum wystosowala. Jak zli syjonisci nie wyskocza z kasy w ciagu 48 godzin i nie wyplaca Plastelinczykom odszkodowan – to ekspedycja karna.

  Polskie pancerniki i lotnskowce juz sie podobno szykuja do wyjscia w morze w porcie PMW w Gdyni. Kolejne dywizje pancerne znikaja z hurgotem gasienic w lukach polskich okretow desantowych. Jak sie syjonisci nie ukorza – to mokrej plamy nie zostanie!

  Zatetni ziemia czarna gasienic kopytami.

 25. @Wielokropek

  „Czy jest mozliwa rekompensata dla Zydow? ”

  Moim zdaniem – nie. Nie wszystko jest przeliczalne na pieniadze.

  Troche trudno przeliczyc na pieniadze los zydowskich dzieciakow zywcem wrzucanych do huczacego ognia w pogromach – na przyklad w Radzilowie. Nie ma przelicznika na los zydowskich dziewczat, zbiorowo i publicznie gwalconych przed zamordowaniem.

  Mozna jednynie zauwazyc, ze pomiot pogromszczykow-folksdojczrow po dzis dzien panoszy sie w pozydowskich domach, sadza zady na pozydowskich stolkach, babsztyle nosza na paluchach pozydowskie zloto.

  No i trzeba uczyc polskiego. Nic tak dobrze nie robi na maly rozum smarkacza czy smarkuli jak widok napisu „zydzi do gazu” czy ksiazki typu „poznaj zyda”. Nawet najglupszy smarkacz jak zobaczy i zrozumie – to raz-dwa rozumu nabiera.

 26. @woytek

  „Gdyby w liście poruszyli problemy związane z mieniem bezdziedzicznym Palestyńczyków, to byłaby to próba rozwiązania palących świat problemów.”

  Jak na razie nie slyszalem o tym, aby „Palestynczykow” masowo mordowano, jeden milion za drugim, w specjalnie po temu wybudowanych obozach smierci. Poltora miliona tzw „Paleztynczykow” (znaczy Arabow) zyje i mieszka w Izraelu, chyba im sie krzywda nie dzieje bo jakos nie zamierzaja emigrowac. Agencje nie podawaly wiadomosci ani o tym, ze Arabow ktokolwiek usiluje wypedzic „na Madagaskar”, ani o gnojeniu glodem i nedza („bojkot gospodarczy” „nie kupuj u zyda”), do oblanej benzyna stodoly jakos tez nikt Arabow nie zagania. Numerus clausus chyba tez stosowany nie bywa – niemal co trzeci lekarz w Izraelu to Arab.

  Z Polski juz dawno wypedzono kazdego, kto na gaz i piec sie nie zalapal, najpierw za pomoca krwawych pogromow, potem juz za pomoca bezkrwawych, urzedowych czystek etnicznych. Dla picu i dla propagandy zostawiono mikroskopijna, zalosna garsteczke, poltora tysiaca na czterdziestomilionowy narod.

  Tyle na temat zalosnej, marniutkiej proby stosowania chwytu „A u was Murzynow bija”.

 27. „Izrael to niemiecki cud gospodarczy na pustyni. ”

  Zgadza sie, PKB rzedu 350 miliardow dolarow czocnie (41 tysiecy na glowe) to wylacznie zasluga Niemcow. Najdziwniejsze – ze ta cenna informacja znana jest nad Wisla. w Iranie, w Hamastanie – i nigdzie indziej. Inne narory tkwia w nieswiadomosci i w Mylnym Bledzie, sadzac, ze Zydzi w Izraelu wymyslaja, produkuja i eksportuja na piec kontynentow rakiety wszelkich typow, uklady scalone, awionike, oprogramowanie, systemy nawadniania kropelkowego i aparature medyczna. Na szczescie nad Wisla specjalisci dobrze wiedza, ze to niemozliwe. Przeciez „zyd woli najgorszy interes od najlepszej pracy”.

 28. @turpin
  Nie wiem czy panski komentarz mial byc zartem, czy moze zlosliwoscia, ale to nie ma znaczenia. Informuje tylko, ze przeczytalam i wrzucam go do teczki „zalosne” jednoczesnie ewentualna dyskusje uwazam za zakonczona.

 29. Z Szimonem Peresem rozmawia David Landau Ben Gurion Żywot polityczny.
  „Największym wkładem Żydów do historii jest niezadowolenie! Jesteśmy urodzonymi malkontentami. Wierzymy, że wszystko da się zmienić na lepsze. Żydzi reprezentują w świecie permanentną rewolucję. Choć jesteśmy niewielkim narodem, niesiemy jej sztandary.” „Nigdy nie zapomnę słów, które usłyszałem od niego na peronie kolejowym, kiedy razem z matką i bratem wyruszałem w podróż do Palestyny. Zejde (jid. dziadek) objął mnie i powiedział: „Dziecko, pamiętaj nade wszystko: zawsze bądź Żydem”.
  ++++++++++++++
  Czytając bloga Pana Jana widzę tutaj wyraźny ślad po powyższej refleksji jego rodaka z Płońska Ben Guriona. Na gruncie polskim jednak malkontenctwo ma całkiem niespodziewane rezultaty: bardzo wysokie poparcie dla PiS i bogacenie się Kościoła Katolickiego oraz wzrost jego wpływów. I tak zastanawiam się, czy jest to zmiana naszego świata na lepsze i do czego doprowadzi owa rewolucja? Natomiast zalecenie dziadka „zawsze bądź Żydem” w kontekście roszczeń rewindykacyjnych po prostu jest na swoim miejscu. Nie wiem jak tam wygląda obecnie sytuacja na świecie, ale w Polsce największym wkładem Żydów jest raczej obecnie wesołość Polaków wywołana nagłymi wzrotami akcji i kumulacją absurdów.

 30. Czy Panu Profesorowi nie umknął czasem fakt podpisania przez Polskę i USA umowy w roku 1960?

  Radek Sikorski przytacza w tym kontekście odpowiedź na poselską interpelację: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3DB7E784

 31. …No i widzicie? Nie miałem-to racji?

  Lamentacje, Kontrargumentacje, Palpitacje i Masturbacje po linii Prezesa spłynęły natychmiast – mniej lub bardziej kwieciście, ale obficie – spod klawiatur czytelników tego Blogu. Którzy przypuszczalnie nie należą do żelaznego elektoratu Piwa i Schabowego, jak Pan Sebastian z Mławy i Pani Wioletka z Koziej Głowy pod Białymstokiem.

 32. @zxcvb
  Bardzo mi się podoba ten jedyny rozsądny komentarz. Różny od tych, które zawsze mają argumenty na to, co aktualnie potrzebne:
  Tu nie chodzi o podstawy prawne tylko o sumę pieniędzy do wyłożenia.
  To równie dobre co moja uwaga o tweecie Trumpa.
  A po zapłaceniu możecie sobie dyskutować o racji i wyliczać swoje wieczne krzywdy i racje. I litować nad sobą jak zwykle od 75(0) lat.

 33. @lelek

  Tak trzymac. Sapienti sat!

 34. Może zacząć trzeba od religii Holocaustu?
  Religia potrzebuje kapłanów, świątyń, wiernych.
  Koszt utrzymania kultu jest wysoki, więc doszła hierarchia do wniosku, że i z niewiernych da się co nieco wycisnąć.

  Szacuje się, że wyciśnieto z nich jakieś 600 miliardów$, żerując na poczuciu winy USA i zachodniej Europy.
  Darczyńców wykorzystano, czas na Europę Wschodnią?

  Swego czasu w Forbes Polska, dziennikarze prześledzili transakcje przeprowadzane z mieniem pożydowskim zwróconym gminom.
  Jakieś szemrane towarzystwo, błyskawicznie wyprzedawało tereny czy budynki deweloperom. Kasa znikała w bliżej nieokreślony sposób.
  Polscy przedstawiciele Holocaust Industry mają łeb nie od parady……

  Znamienny jest też fakt, że dziennikarze stracili pracę, za poruszenie tego tematu.
  Siła lobby jest wielka, nie tylko w USA, ale i Polsce.

  Utrzymywanie cudzych świątyń na nasz koszt, czynienie gestów typu sesje wyjazdowe sejmu czy Knesetu, nieustanne umizgi do izraelskich polityków, czy nam jest to potrzebne?
  Otrzymujemy coś w zamian?

 35. Pan Trump podarował Izraelowi Wzgórza Golan.
  Stać go, bo to nie jego.
  W zamian, ma poparcie AIPAC i wpływowych kół finansowych, co ułatwi mu reelekcję.
  Może podarować i pół Polski.
  I wyegzekwować za pomocą sankcji zatwierdzenie tego faktu przez nasz sejm.
  Precedens już był- Kaśka Wielka……

 36. Polska jest ostatnim krajem w Europie aby zajmować się restytucją mienia pożydowskiego. To prawda , że z powodu niemieckiego nazizmu i rosyjskiego bolszewizmu, Żydzie w stosunku do swojej populacji stracili najwięcej, lecz tą sprawę należy ewentualnie rozpatrywać z tymi państwami które do tego doprowadziły i które pod presja lub dobrowolnie współuczestniczyły w tych działaniach. A czy USA również w jakiś sposób nie miały wpływu na tą całą sytuację polityczną w Europie a obecnie senatorowie USA chcą to realizować kosztem innych i najbardziej poszkodowanych. To by dopiero była niesprawiedliwość gdyby Polacy musieli wyłącznie za to zapłacić.

 37. @wielokropek 6 sierpnia o godz. 22:23
  To nie Izrael kupuje od Polski broń tylko Polska od Izraela.
  Tak nie USA kupują od Polski broń tylko Polska od USA.
  To nie USA prosi się o polskich żołnierzy pokładając w nich swoją jedyną nadzieję na zachowanie głowy tylko Polska skamle o amerykańskich. To nie USA kupuje od Polski gaz próbując zmniejszyć swoją zależność od wrażego sąsiada, tylko na odwrót. To nie Amerykanie wyemigrowali do Polski za chlebem tylko na odwrót.
  To nie Polska słono sobie winszuje za wizy tylko robi tak USA.
  To nie amerykański naukowiec pcha się na polskie uniwersytety tylko polski na amerykańskie. To nie łebscy Amerykanie szturmuja polskie firmy tylko łebscy Polacy amerykańskie. To nie polska, katolicka diaspora trzęsie USA tylko robi to diaspora żydowska.

  Ja nie oceniam, ja przypominam o faktach.

 38. Profesorze! Jak rzyć??

 39. „Oświadczenie Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego: Polska powinna wykorzystać okazję do oddania sprawiedliwości.
  – informuje czytelników onet.pl

  W komunikacie nie ma ani słowa o Palestyńczykach, którzy również oczekują na sprawiedliwość, a restytucja mienia żydowskiego przebiega tam dynamicznie bez konieczności pisania listów przez 88 senatorów amerykańskich.

 40. @woytek

  „W komunikacie nie ma ani słowa o Palestyńczykach, którzy również oczekują na sprawiedliwość, ”

  Coz zrobic – chetnych do wspomagania „Palestynczykow” juz prawie nie ma, jeden jedyny Iran pozostal na placu boju. Kraje arabskie moze i chetnie by „Palestynczykow” poparly – ale nauka rozumu froga okrezna (do glowy przez zbite ..sko) na ogol bywa skuteczna. Jak ktos zainkasowal lanie w ..sko, raz, drugi, trzeci – to juz guza nie szuka.

  „bez konieczności pisania listów przez 88 senatorów amerykańskich.”

  Najlepiej olac. Problem w tym, ze jak Amerykanow olac – to moga postapic podobnie, jak sie bedzie piszczalo o amerykanska pomoc.

 41. @Wiesiek59

  „Pan Trump podarował Izraelowi Wzgórza Golan.”

  Chyba ciebie pogięło, durna kiełbaso.

  Wzgórza Golan to tev znienawidzone i pogardzane w twoim krajju „żydki” zdobyły w krwawym boju, kiedy waszym arabskim kolesiom przyszło w 67-ym roku do kudłatych główek. że „zepchną żydow do morza”. Caly ten wasz Układ Warszawski zaangażowany był w to spychanie. Tyle że to „spychanie do morza” jakby nie wyszło.

  Po sześciu latach, znowu z pełną pomocą tego waszego Układu Warszawskiego, odbyła się kolejna, zbójecka, ludobojcza w zamyśle napaść. Tyle że te znienawidzone i pogardzane w twoim krajju „żydki” odparły zbójecka napaść i odwojowały Golan.

  Trump niczego nie podarował – co nawyżej potwierdził istniejący stan rzeczy.

  Podarował to Ziutek Słoneczko. Lekką ręką podarował Śląsk, Wrocław, Szczecin, Elbląg i Opole. To był podarunek. Oewnie nie wiedziales, ze „festung Breslau” to nie AK zdobyla tylko ktos calkiem inny?

 42. Kult kultem, ale należy przypomnieć, że to owi demokraci, których chwali Pan Jan oraz Aleksander Kwaśniewski nie byli zainteresowani stworzeniem ustawy dot. restytucji mienia zagrabionego przez komunistów. Zagrabiono bowiem nie tylko mienie żydowskie, ale także kościelne oraz polskich elit. Nie wiem więc skąd to się wzięło u Pana Jana, że złodziejem jest tylko ten kto ukradł mienie żydowskie. Czyżby jakaś sprawa typu: „łapaj złodzieja!” Natomiast jeśli chodzi o sprawę odszkodowań to Polska w tej sytuacji musi zarządzać tak jak Żydzi odszkodowań od wszystkich, łącznie z Żydami, bo też nas ograbili i wymordowali, oraz zgwałcili pisząc językiem syjonisty lelka333. No, a że zostali potem usunięci od władzy przez swoich towarzyszy i stracili swoje łupy. No cóż tak się zdarza w stosunkach złodzieja z złodziem, mordercy z mordercą i gwałciciela z gwałcicielem. Z Rosjanami jeszcze nikt nie wygrał.

 43. Kazimierz K

  „ecz tą sprawę należy ewentualnie rozpatrywać z tymi państwami które do tego doprowadziły”

  Cchialbys…

  Te sprawe nalezy rozpatrywac z tymi, co panosza sie w pozydowskich domach, sadzaja zady na pozydowskich meblach i swoim babsztylom na paluchy zakladaja pozydowskie zloto.

  A takze z tymi, co rozdrapali pomiedzy siebie pozydowskie nieruchomosci i zadowoleni z siebie pierd.. sorki, _twierdza_ ze to ich .

 44. @Wiesiek59

  „Utrzymywanie cudzych świątyń na nasz koszt, czynienie gestów typu sesje wyjazdowe sejmu czy Knesetu, nieustanne umizgi do izraelskich polityków, czy nam jest to potrzebne”

  Was jest raz, dumny posiadaczu trzydziestoletniego telewizora i skarpetek z samodzialu.

  „czy nam jest to potrzebne””

  Jakos ciagle nie jarzysz, ze na pluralis maiestatis sie nie lapiesz. Moze i na tym blogu zablysniesz cytatami z dziel Marka Webera z IHR? Bo na blogu sasiednim to juz zdazyles upowszechnic calkiem sporo neonazistowskiej propagandy.

 45. wiesiek59
  7 sierpnia o godz. 9:58
  ” Otrzymujemy coś w zamian?”
  Tak – kopa w d ……. !

 46. http://dziennik.com/featured/ustawa-s-447-a-porozumienie-luksemburskie/
  Polska już raz tę kwestię (problem restytucji) uregulowała podpisując: UKŁAD MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ I RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI DOTYCZĄCY ROSZCZEŃ OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH z dnia 16 lipca 1960 roku. Wynika z niego, że Polska przekazała Amerykanom 40 mln USD na pokrycie roszczeń obywateli amerykańskich. To porozumienie było ratyfikowane przez Kongres USA i polski Sejm.

  Na jej mocy Polska przekazała 40 mln USD na „całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego” z tytułu wszelkich decyzji o przejęciu mienia. Ta suma miała zostać rozdzielona „wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych”. Dalej umowa stwierdza: „Po wejściu w życie tego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego”. Warto tu zauważyć, że strona amerykańska cały czas bardzo dokładnie przestrzegała litery tego układu. W umowie czytamy też: „Gdyby roszczenia takie zostały bezpośrednio przedłożone przez Obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych”.

  Restytucja żydowskiego mienia bezspadkowego jest niezgodna z prawem międzynarodowym. Z prawnego punktu widzenia polskiego i międzynarodowego prawa roszczenia żydowskie do mienia bezspadkowego nie mają racji bytu. Z jednej strony mamy przepisy polskiego kodeksu cywilnego, czyli art. 935, który jasno i wyraźnie mówi, że mienie polskich obywateli, którzy nie zostawili spadkobierców, przechodzi na własność państwa polskiego. To nie jest jakiś ewenement w prawodawstwie. To jest norma w całym cywilizowanym świecie.

  Domaganie się wielokrotnych odszkodowań za tę samą szkodę jest niezgodne z prawem i poczuciem sprawiedliwości społecznej. Ofiary Holokaustu już otrzymały stosowne rekompensaty od rządu Niemiec w 1952 roku. Najdogłębniej sprawę tę przedstawia książka Michaela J. Bazylera i Rogera P. Alforda pt. „Holocaust Restitution: Perspectives on the Litigation and Its Legacy” z 2006 roku. Książka ta zdecydowanie przybliża historię restytucji i relacji pomiędzy Niemcami a nowo powstałym państwem Izrael.

 47. @Wielokropek
  „Czy jest mozliwa rekompensata dla Zydow? ”
  Moim zdaniem – nie. Nie wszystko jest przeliczalne na pieniadze.
  Troche trudno przeliczyc na pieniadze los zydowskich dzieciakow zywcem wrzucanych do huczacego ognia w pogromach – na przyklad w Radzilowie. Nie ma przelicznika na los zydowskich dziewczat, zbiorowo i publicznie gwalconych przed zamordowaniem.
  Mozna jednynie zauwazyc, ze pomiot pogromszczykow-folksdojczrow po dzis dzien panoszy sie w pozydowskich domach, sadza zady na pozydowskich stolkach, babsztyle nosza na paluchach pozydowskie zloto.
  No i trzeba uczyc polskiego. Nic tak dobrze nie robi na maly rozum smarkacza czy smarkuli jak widok napisu „zydzi do gazu” czy ksiazki typu „poznaj zyda”. Nawet najglupszy smarkacz jak zobaczy i zrozumie – to raz-dwa rozumu nabiera.

  Drogi Panie Lelek;

  ja nigdzie nie usprawiedliwialem pogrmow na Zydow, ani nigdzie nie pochwalalem obecnej wladzy. Dopisuje Pan sobie, co Panu pasuje.
  Ja tylko zauwazylem, ze problem rekompensat w dzisiejszej dobie jest prawie niemozliwy do ogarniecia.
  Absolutnie nie umniejszam (a wrecz ubolewam i potepiam mord i gwalty na zydowskiej ludnosci); alisci skoro Pan szuka porownainia w krzywdach – niechze Pan sobie poczyta chocby o pogromie I gwaltach na Jazytach, badz Kurdach , ktore to dzieja sie niejako na naszych oczach. A Palestynczycy sa narodem okupowanym (zna Pan takie sytuacje z historii?). W Pana opinii Polakom pod okupacja niemiecka tez nie powinno byc zle; nie powinni byli narzekac. Czy za osadnictwo izraelskie na terenach okupowanych nie nalezy sie rekompensata?
  Nie badzmy selektywni.

 48. Skoro mało entuzjastycznych głosów za, to następny felieton p.profesora będzie o narastającym antysemityzmie Polaków 🙂

 49. zza kałuży
  7 sierpnia o godz. 11:51

  Wspaniale jest kupować broń z Izraela, USA, zapalać świeczki w Chanuki, paradować w jarmułkach.
  Organizować wyjazdowe sesje Knesetu, na Wawelu, dotować żydowskie instytucje kulturalne, miejsca pamięci, muzea, wspierać kulturę żydowską, przyznawać renty ocalonym z holocaustu.
  100 euro, ale zawsze……..

  Pytanie brzmi.
  Co w zamian?
  Jakieś KONKRETNE KORZYSCI?
  Jesteś w stanie wymienić choć jedną?
  Bo ja jakoś nie dostrzegam.

 50. @wielokropek 6 sierpnia o godz. 22:23
  Zza Kaluzy:
  „To nie Izrael kupuje od Polski broń tylko Polska od Izraela.
  Tak nie USA kupują od Polski broń tylko Polska od USA.
  To nie USA prosi się o polskich żołnierzy pokładając w nich swoją jedyną nadzieję na zachowanie głowy tylko Polska skamle o amerykańskich. To nie USA kupuje od Polski gaz próbując zmniejszyć swoją zależność od wrażego sąsiada, tylko na odwrót. To nie Amerykanie wyemigrowali do Polski za chlebem tylko na odwrót.
  To nie Polska słono sobie winszuje za wizy tylko robi tak USA.
  To nie amerykański naukowiec pcha się na polskie uniwersytety tylko polski na amerykańskie. To nie łebscy Amerykanie szturmuja polskie firmy tylko łebscy Polacy amerykańskie. To nie polska, katolicka diaspora trzęsie USA tylko robi to diaspora żydowska.
  Ja nie oceniam, ja przypominam o faktach.”

  Zza Kaluzy; to bylo do mnie? Coz, ja absolutnie wiem doskonale o tych rzeczach. Zapytalem tylko retorycznie, co byloby, gdyby polski parlament wystosowal takie zadania pod adresem Stanow. A teoretycznie przeciez moze – jako odpowiedz na zadania amerykanskiego senatu.
  Albo moze odpowiedziec bardzo sugestywnie jak to zrobil pewien ataman w liscie do tureckiego sultana. Bo – kleczac przed swiatowym potegami – i tak nic nie wskoramy.

 51. @Vera 7 sierpnia o godz. 8:21
  Kochana niemro – wbrew temu, co usiłujesz od kilkunastu lat na blogach polityka.pl ludziom do głowy wpychać, twoi nowi rodacy mają tradycję bycia „nieco” większymi zbrodniarzami od Polaków.
  Dla zarobku liżesz odbyt historycznie o wiele większemu i sprawniejszem bandycie. Smacznego, ale nie poprawisz sobie smaku w buzi pluciem na swój Kraj pochodzenia. Miej odwagę polubić smak niemieckiego odbytu bez zbędnych przypraw.

 52. bergbaumsztajn
  7 sierpnia o godz. 13:00
  „Profesorze! Jak rzyć??”
  Odpowiedź: może boleć, bo w Polsce nie brakuje chętnych do kopania w nią. Do tego to są sami patrioci. Niewzruszeni i obrażeni za posądzenia o antysemityzm…

 53. Znowu wspaniale prawdą między oczy. Oczywiście nadal się wstydzę , że jestem Polakiem

 54. @Optymatyk

  „Restytucja żydowskiego mienia bezspadkowego jest niezgodna z prawem międzynarodowym. ”

  Zgadza sie. Zgodne z prawem miedzynarodowym bylo masowe zapedzanie pogardzanych i znienawidzonych „pejsatych moskow” do oblanych benzyna stodol, razem z babami i bachorami. To oczywiscie bylo oki i cacy, cale zydowskie spolecznosci przestawaly w ten sposob istniec, przy okazji mozna bylo z zadowoleniem sobie posluchac, jak „mordercy Chrystusa” wyja z bolu, zanim sie przeksztalca w popiol i dymek. No i mozna bylo raz-dwa zrobic uzytek z „mienia bezspadkowego”. Po dzis dzien pomiot pogromszczykow panoszy sie w pozydowskich domach, sadza zady na pozydowskich meblach, babsztyle nosza na paluchach pozydowskie zloto.

  „Z prawnego punktu widzenia polskiego i międzynarodowego prawa roszczenia żydowskie do mienia bezspadkowego nie mają racji bytu.”

  Zagdza sie, w koncu nie po to spracowana reka aryjskiego rolnika ujmowala siekiere, widly czy baniak z benzyna, nie po to wrzucano zywcem zydowskie dzieciaki do huczacego ognia, nie po to mordowano i rabowano, nie po to gwalcono zydowki przed zamordowaniem – zeby cos pozniej oddawac. Odwrotnie – mordowano „pejsatych moskow” nie tylko dla samej radosci bezkarnego mordowania – ale i po to, zeby przy okazji narabowac ile wlezie. Niejeden golo..piec w ten sposob z golo..pca awansowal na wlasciciela domu z ogrodem.

  ” Z jednej strony mamy przepisy polskiego kodeksu cywilnego”

  … a z drugiej strony nieco odmienna interpretacje prawa miedzunarodowego, dokonana przez Kongres Stanow Zjednoczonych (447), prezydenta Stanow Zjednoczonych (447) oraz ostanio Senat Stanow Zjednoczonych. Ja mysle, ze najprosciej powiedziec durnym Jankesom, ze Mocarstwo, co to Wstalo z Kolan, ma ich w nosie. Pokazac Jankesom gest Kozakiewicza i kazac im spadac na drzewo, banany prostowac.

  Pytanie, czy te guupie Jankesy, jakby co do czego, przyleca czy przyplyna ratowac Mocarstwo, Ja mysle ze to nie bedzie potrzebne, jak sie ruskie z Niemcami dogadaja to przeciez Nie Oddacie Ani Guzika.

  Czapkami Zarzucicie.

 55. @Wielokropek

  „A Palestynczycy sa narodem okupowanym (zna Pan takie sytuacje z historii?).”

  Coz zrobic – chetnych do wspomagania „Palestynczykow” juz prawie nie ma, jeden jedyny Iran pozostal na placu boju. Kraje arabskie moze i chetnie by „Palestynczykow” poparly – ale nauka rozumu droga okrezna (do glowy przez zbite ..sko) na ogol bywa skuteczna. Jak ktos zainkasowal lanie w ..sko, raz, drugi, trzeci – to juz guza nie szuka. Zywie jednak szczera nadzieje, ze pansi piekny kraj pojdzie za przykladem Bratniego Iranu i udzieli „okupowanym Palestynczykom” jak najdalej idacej pomocy. Juz widze oczyma wyobrazni, jak panscy mlodzi rodacy oblegaja punkty rekrutacyjne, kazdy wrecz sie pali do wojny ze zlymi syjonistami celem oswobodzenia „Palestynczykow”.

  „Czy za osadnictwo izraelskie na terenach okupowanych nie nalezy sie rekompensata?

  Oczywiscie ze sie nalezy, tysiac piecset kwadrylionow dolarow. I jeszcze jeden kwadrylion, malutki. Zachecam zatem Pana i panskich rodakow, zeby sie wreszcie zabrac do praktycznych dzialan i wydusic kase ze zlych i niedobrych syjonistow, jak dranie nie chca dac po dobroci. Juz widze oczyma wyobrazn… patrz wyzej.

  „Nie badzmy selektywni”

  A nie badzcie selektywni. Albo badzcie selektywni. Albo costam.

  Pan serio sadzi, ze to komukolwiek kolo zupy lata?

 56. @Wielokropek

  „Albo moze odpowiedziec bardzo sugestywnie jak to zrobil pewien ataman w liscie do tureckiego sultana. ”

  Goraco zachecam.

  Pamietam jak panski piekny kraj wygladal, jak sie na amerykanskie sankcje zalapal. Odziez z darow, wyroby czekoladopodobne dla kobiet w ciazy, talony na buty, cukier na kartki. Mydlo i proszek na kartki. „Nage haki”.

  Co najmniej dwa kraje – Iran i Wenezuela – podozaja droga, ktora Pan sugeruje. Z mojego punktu widzenia – miodzio, Chetnie popatrze.

 57. @Wiesiek59

  „Wspaniale jest kupować broń z Izraela”

  A ktos ci kaze kupowac? Transakcje handlowe sa z natury rzeczy dobrowolne. Chcesz – kupujesz, Nie chcesz – nie kupujesz.

  Nie pasi? To nie kupuj.

  Pociski ppanc „Spike”, te co to zadniem waszych specow zle i niedobre, bo „smuza” no i wiarolomni Zydzi „udostepnili kody zrodlowe” „Rosjanom” – kupuje caly swiat, od Australii poprzez Finlandie, Hiszpanie, Czechy, Niemcy, Italie, Litwe, Holandie – az po Singapur i Peru. Lista krajow, ktore kupily . to wrecz atlas geograficzny. Twoj kraj tez kupil. Nie pasi? To nie kupuj.

  No i nie korzystaj z Internetu, bo na zabezpieczenia antyhakerskie (firewall) to wraże syjonisty mają w twoim kraju monopol. Znaczy firma Checkpoint Software. Nie wspominam juz, ze w routerach albo procesory sieciowe EZChip albo cale podzespoly Mellanox. Nie lepiej to funcjonowac w oparciu o wylacznie wlasne rozwiazania i czekac 20 lat na telefon, jak to ongis bywalo?

 58. @wiesiek59 7 sierpnia o godz. 19:25
  Wspaniale jest kupować broń z Izraela, USA, Pytanie brzmi. Co w zamian?

  Pytasz się co Polska dostaje w zamian za swoje pieniądze?

  Jakieś KONKRETNE KORZYSCI? Jesteś w stanie wymienić choć jedną? Bo ja jakoś nie dostrzegam.

  Oczywiście, że jestem. Lepszą broń od tej, którą na razie posiada.
  Jeżeli nie chcesz komu innemu dawać swoich pieniędzy to zawsze masz wybór:

  1/ Skonstruuj, wyprodukuj, przetestuj i wprowadź do służby lepszą, twoją własną.

  2/ Alternatywnie, przekonaj swoich współrodaków aby nie pokładali nadziei na bezpieczne życie w zbrojeniach tylko oparli te nadzieje na innych niz zbrojenia fundamentach.

  O ile wiem to nie robisz nic ani w jednym ani w drugim kierunku. Pieprzysz tylko na blogach. Jołczenie jest najłatwiejsze.

  zapalać świeczki w Chanuki, paradować w jarmułkach.
  Organizować wyjazdowe sesje Knesetu, na Wawelu, dotować żydowskie instytucje kulturalne, miejsca pamięci, muzea, wspierać kulturę żydowską, przyznawać renty ocalonym z holocaustu.
  100 euro, ale zawsze……..

  Nie podoba ci się to wszystko to zagłosuj i wybierz sobie takie władze, które nie będą tego wszystkiego robiły. To przecież takie proste. Przypominam tylko, że nie podtrzymując dobrych stosunków z Izraelem i ogólnie z żydowską diasporą, sam się odcinasz od bardzo inteligentnych ludzi, także od ludzi, którzy jako grupa osiągnęli fantastyczny sukces w wielu dziedzinach.
  To jest wybór.

 59. Wcale nie uważam, że problematyka rekompensat jest nie do ogarnięcia, jeśli tylko mówimy o rekompensatach za mienie utracone przez obywateli i ich spadkobierców, oraz osoby prawne i inne, oraz ich sukcesorów, będących podmiotami prawa polskiego, jako właściciele przed 1939r. Takich sposobów naprawienia krzywd jest wiele. Wystarczy tylko nad tym pomyśleć. Okoliczność, że o tym w ogóle nie pomyślano właśnie źle świadczy o Polsce i jej elitach, a także społeczeństwie. Nawet w koncepcji emisji obligacji jest wiele możliwości, bo przecież pytanie jest kto będzie płacił odsetki od kapitału i kto przyjmie owe obligacje do wykupu. Niekoniecznie musi to być polski NBP. Niemcy szukali zaspokojenia roszczeń poprzez porozumienie z przedsiębiorcami, a więc było to porozumienie publiczno prywatne. Żydzi jako rewolucjoniści, którzy przynieśli swoimi działaniami zgubę sobie i innym narodom oraz klasom, jako osoby prywatne, instytucje oraz państwo powinni być częścią takiego porozumienia i niestety przyjąć do wiadomości, że z ich pieniędzy też trzeba zapłacić za skradzione przez nich mienie i grabież m. in. kościoła katolickiego. Kościół katolicki z pewnością nie zostawi Żydów, bolejących nad wypłatami odszkodowań samym sobie i będzie im niósł pocieszenie poprzez liczne misje katolickie nawracające Żydów na wiarę chrześcijańską na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i USA. Ksiądz Rydzyk zaś tu i ówdzie będzie inwestował w źródła geotermalne i pobierał od tego stosowne opłaty za ekologiczne ogrzewanie. Tak więc Izrael może mieć nie tylko odsoloną wodę z morza, ale i święconą wodę ogrzewaną od katolickich misji w Izraelu i USA, doprawdy za niewielkie pieniądze. Wszyscy mogą na rekompensatach zarobić. Potrzebne jednak jest porozumienie elit, jak w przypadku zwrotu mienia kościołom i związkom wyznaniowym w Polsce. Co prawda dzięki temu porozumieniu udało się kościołowi katolickiemu sfinansować opozycję i utorować prawicy drogę do władzy, ale przecież z wzmocnionego strumienia wpływów do polskiego budżetu korzystają wszyscy!

 60. Chociaż nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, to jeżeli ktoś ma jakieś zadawnione sprawy majątkowe (nie przywiązuję tutaj wagi do pochodzenia tej osoby, bo nie staram się patrzeć na problem w kategoriach – jak to ujmę – rasowych/ etnicznych) do wyrównania, może dochodzić swoich praw nawet teraz przed sądem. Jeśli chodzi o tzw. „mienie bezspadkowe” to widać tutaj sporo manipulacji we wspomnianym liście amerykańskich senatorów (z tego co zauważyłem, mowa jest tam o osobach mających prawo do spadku, a nie zostało ono spełnione). Odwołuje się pan (i pan Gebert ) do ewentualnej woli spadkobierców i moralności. Rodzi się w tych kwestiach kilka zasadniczych problemów: w okresie niemieckiej okupacji prawo (jakkolwiek to zabrzmi w przypadku III Rzeszy) i władzę stanowili Niemcy; po ’45 Polska została – podkreślam za zgodą Stanów Zjednoczonych , które teraz wtrącają się w polskie sprawy majątkowe- oddana Stalinowi, który wprowadził swoje rządy i prawo, któremu podlegały osoby o różnych pochodzeniu. Stwarzanie sytuacji, że Żydom przysługują teraz jakieś fory jeśli chodzi o „restytucję” mienia ( i to jeszcze bezspadkowego) na zasadzie przynależności etnicznej sprawia wrażenie , że są ofiary lepszego i gorszego sortu ( dlaczego mienie bezspadkowe nieżydów nie miałoby przysługiwać jakimś osobom nie mającym co prawda praw dziedziczenia, ale legitymizującym się odpowiednim w takiej sprawie pochodzeniem etnicznym?). Jako swego rodzaju” pałkę ” do musztrowania podają panowie przykłady zabijania Żydów przez Polaków, co ma stanowić argument za”moralną” restytucją. Tutaj z kolei jest problem kolejny : czy pan uważa , że istnieje (prawnie) takie coś jak odpowiedzialność zbiorowa? A może lepiej : etniczna ? Wchodzimy w tej sytuacji na bardzo grząski grunt i to w odniesieniu do przeszłości jak i teraźniejszości.Idąc tym tokiem (żeby zdobyć argumenty moralne) rozpoczniemy kolejny front walki: wyszukiwanie, kto jak się zachowywał podczas okupacji (problem kolaboracji dotyczy nie tylko Polaków, ale i Żydów ) i przenoszenie winy na całe społeczności, a nawet na następne pokolenia celem ugruntowania swoich roszczeń. Będzie to (już jest) otwarciem przysłowiowej puszki Pandory, a poczuciu wzajemnych krzywd nie będzie już końca. Obarczanie obecnej Polski, żeby odpowiadała finansowo i to jeszcze jakimś organizacjom w USA za :okres okupacji i komunizmu , który został wprowadzony za zgodą tychże Stanów Zjednoczonych (zdrada teherańska), które teraz szantażem grożą Polsce i same podważają prawo, które zostało wprowadzone po ’45 r. jest po prostu niesprawiedliwe i to uczucie towarzyszy zapewne wielu Polakom (nie nazwałbym tego „troglodyckim antysemityzmem”). Przywołał pan tutaj Izrael, ryzykowny temat, zważywszy że Palestyńczycy żyjący jako uchodźcy w sąsiednich państwach mogliby z panem na temat utraty bliskich, majątku i ziemi porozmawiać. I na koniec pańska parafraza, że ” Żydom te pieniądze się po prostu należą”. Mogę tylko pogratulować dobór pazernej na pieniądze byłej premier jako „mentorki” w roszczeniach. Brzmi to nad wyraz wymownie.

 61. W ostatnim czasie mnożą się, nie tylko u Pana, komentarze z kałuży i szamba, redagowane najwyraźniej przez kk (klerycy i kulsony). Szkoda.
  Poza tym, odziedziczona z czasów PRL-u tendencja relatywizowania (wyraźna dla mnie w najnowszym Pana blogu) zbliża się do bankructwa: nie pochwalam, ale rozumię; nie rozumię ale pochwalam; nie pochwalam i nie rozumię itd.
  „…Tak oślina wpośród jadła z głodu padła…”

 62. Czy ci spośród Polaków, którzy wyemigrowali z Polski po II WŚ też będą partycypować w kosztach rekompensat jakie Polska (w gotówce lub naturze ) ma dać nie tyle spadkobiercom pomordowanych lecz organizacjom żydowskim?
  Kto ma zrekompensować Polakom straty majątków na kresach wschodnich – Rosja, bo zajęła czy powinny dołączyć się USA, Francja i CB bo to w końcu ich wspólna decyzja?
  Komu – tylko do budżetu państwa czy tylko lub także organizacjom polonijnym ?
  Dlaczego teraz podnosi się się ten temat – było przecież na to prawie 3/4 wieku!
  Czyżby czekano na to, by wymarli bezpośredni świadkowie mogący dać świadectwo prawdzie?

 63. Oddajemy z przytupem pałace, kamienice i inne włości hrabiom, szlachetkom i książątkom, nie wspominając sukienkowych, to czemu nie oddać kamienic sklepikarzom, kamienicznikom, fabrykantom i baronom ? W czym problem ? Jak wszyscy, to wszyscy: Xawery, Jan, Maria, Stanisław, Josek, Szmul, Hesia – wszyscy są równi, no nie ?

 64. Tak dla uzupełnienia mojego tekstu, tym co zamiast widzieć sprawę jako ona była i wymyślają jakieś straty materialne typu meble i złoto, to nie maja zupełnie wyobrażenie jak wyglądała okupacja Polski przez Niemcy i ZSRR i jakie z tego tytułu straty poniosło polskie społeczeństwo polskie. Znamiennym przykładem jest tutaj Warszawa, gdzie w wielu dzielnicach nie ostał się kamień na kamieniu. a ludzie do tych ruin powracali z niczym, lecz często szczęśliwi ze żyją. Moja mama po powrocie z ewakuacji w 1945 roku zastała dom w gruzach do piwnic, z rozebranymi budynkami gospodarczymi, bez wozów i żadnego inwentarza i nasion do obsiewu pola. A było to gospodarstwo na Śląsku gdzie dla wielu na Śląsku podobno nie było żadnej wojny. Nie ostały się nawet pamiątki rodzinne , zdjęcia i ważne dokumenty, a jakiś chyba Żyd wymyśla jakieś historie bogacenia się Polaków kosztem Żydów, chyba nie zdając sobie sprawę co pisze. Przecież w okresie wojny pieniądze straciły swoją wartość i normalną sprawą było, że sprzedaż jakichkolwiek żywności nie była za darmo, a przecież większość ludzi byłą biedna i ledwie wiązała koniec z końcem.
  Było również tak , że nawet rozmowa z Żydem i podanie mu kubka wody było karane śmiercią. Wiele osób w mojej miejscowości nawet w okresie PRL nie ujawniło, że w okresie okupacji niemieckiej w swoim gospodarstwie przechowywali Żydów a którzy zostali uratowani, lecz nigdy nie okazali dowodów wdzięczności. Nie ma sprawiedliwości i uczciwości na tym świecie.

 65. edan
  8 sierpnia o godz. 2:30

  ” parafraza, że ” Żydom te pieniądze się po prostu należą”. ” pozwoliła wreszcie zrozumieć „dlaczego właśnie Żydzi”, co sprawiło, że właśnie ich ( a właściwie pewnej ich części, bo są wśród nich wspaniali ludzie) mało kto i mało gdzie na przestrzeni dziejów lubił.

 66. Antysemici panoszący się po ulicach i społecznościowych mediach, w sejmie, w senacie, w rządzie i w IPN, kibole i naziole to wychowankowie i protegowani antysemickiego kościoła i rodziców, którzy wpoili im oprócz religijnych bajek także i antysemityzm czyli totalnie wyprali ich móżdżki.
  Kościół nauczył polactwo antysemityzmu bo kler i polactwo tak zazdrości Żydom mądrości, bogactwa i wytrwałości w dążeniach.
  Najwięcej znanych ludzi na świecie, naukowców, uczonych, artystów, najlepszych w każdej dziedzinie nauki i sztuki, laureatów najbardziej prestiżowych nagród to Zydzi.

  Wszystkie państwa cywilizowane i bogate swoją cywilizację i bogactwo zawdzięczają mądrym Zydom.
  Ta zazdrość i świadomość, że wolactwo nigdy nie doścignie Zydów w mądrości – zżera ich i dlatego taką pianę antysemickiej wścieklizny toczą wszędzie gdzie się da.
  Nie zdają sobie sprawy z tego, że gdyby nie przyczynili się do wymordowania milionów Zydów, a tak zwani „komuniści”, (w istocie kryptokatoliccy antysemici) rządzący Polską po drugiej wojnie światowej nie wyrzucili w 1968 roku pozostałych przy życiu Zydów z Polski dziś Polska nie była by Wolską, ale krajem należącym do najbogatszych na świecie.

  Jedyny wyjątek w mojej pozytywnej ocenie Zydów stanowią religijni, ortodoksyjni, otumanieni swoją religią ludzie dla których już sam Holokaust powinien być przecież wystarczającym dowodem na nieistnienie żadnego boga.

 67. Lelek; na panskie „argumenty” sa tylko panskie argumenty. Nikt inny tego swoim zwyczjnym rozumem nie pojmie.
  Pisz do mnie na Berdyczow!

 68. @kaesjot

  „mało kto i mało gdzie na przestrzeni dziejów lubił.”

  Jakby tu delikatnie odpowiedziec…

  „Jak masz Uzi w szafie a Merkawe w jednostce, to ci zwisa smetnym kalafiorem, czy cie lubia, czy cie nie lubia”
  (stare przyslowie rurytanskie)

  „Nie chcesz do gazu= Kolekcjonuj megatony”
  (Jeszcze starsze przyslowie rurytanskie)

 69. Nowy powód do oskarżenia o antysemityzm: nie pozwolili się Żydom okraść.
  Nawet szkoda się odnosić do tego nienawistnego bełkotu.
  Zastanawiam się tylko, czemu Hartman to wszystko pisze ?
  Moim zdaniem są dwie możliwości:

  1. Oszalał i nie widzi, ze pisanie aż tak bezczelnych i obraźliwych bzdur
  raczej nikogo przyjaźnie do Żydów nie nastroi i nie skłoni do machnięcia ręką i zapłacenia nienależnych pieniędzy dla świętego spokoju.

  2. Jego pobratymcy uznali, że światowa opinia już jest urobiona,
  wpływy w USA osiągnęły maksymalny poziom więc czas na ostateczny atak. Odrzucili wszelkie pozory i obudzili swoich śpiochów w Polsce, wszystkich Hartmanów, Engelkingów, Grabowskich itp.

 70. @Kazimierz K

  „a jakiś chyba Żyd wymyśla jakieś historie bogacenia się Polaków kosztem Żydów,”

  To rzeczywiscie oburzajace.

  Obawiam sie, ze panscy rodacy, ktorzy zalapali sie na nasze „pozydowskie” mieszkanie, meble, graty i wszystko to, co zostalo – chyba sie tak specjalnie nie wzbogacili. Coz to w koncu za bogactwo – mieszkanie na warszawskim Mokotowie. Moze milion dwiecie, moze nawet i tego nie.

  Podejrzewam, ze wylamywali nogi od stolu i kuli sciany, szukajac zakitranego zlota. Bo moj bl p Ojciec puscil dla zartu plotke (na zasadzie „tylko nie mow nikomu”), ze w mieszkaniu zostaja schowane _piniondze_. A tu jajo – im bardziej sciany skute, im bardziej podloga zerwana, tym bardziej tam zadnych _piniendzy_ nie ma.

  Darcie ryja na nutke „Zydy wynocha” i „Polska dla Polakow” pamietam jak dzis, tylko nikt jeszcze nie roztkliwial sie nad plastelinczykami, bo ich jeszcze nie wynaleziono. To wynalazek ciutke pozniejszy, wtedy to darcie ryja bylo tylko na temat „agresorow”.

  No i wuj, Szanowny Panie Kazimierzu. Piecdziesiat lat minelo jak jeden dzien…

 71. @Niezapominajka

  „Wszystkie państwa cywilizowane i bogate swoją cywilizację i bogactwo zawdzięczają mądrym Zydom.”

  ???

  Sorli, ale to jest bez sensu. Totalna przesada i przegiecie w druga strone. Zalecam umiar.

 72. @Niezapominajka.
  8 sierpnia o godz. 18:47
  „Wszystkie państwa cywilizowane i bogate swoją cywilizację i bogactwo zawdzięczają mądrym Zydom.
  …………………………………
  @kaesjot
  8 sierpnia o godz. 17:18
  ” co sprawiło, że właśnie ich ( a właściwie pewnej ich części, bo są wśród nich wspaniali ludzie) mało kto i mało gdzie na przestrzeni dziejów lubił.”
  ………………………………..
  No to dlaczego, skoro jest tak dobrze, w przypadku pierwszego cytatu, i jest tak źle, w przypadku drugiego???

  Ja swoje zdanie napiszę po Waszej odpowiedzi, jeśli takowej udzielicie.
  Tylko bez ściemy!
  Nikt nie rodzi się tym, co potem z niego zrobią.
  https://www.youtube.com/watch?v=cpbbuaIA3Ds

 73. Kochani Żydzi, zostawcie Polskę w spokoju. To jest jedyna rada, której powinniście wysłuchać i zrealizować. Polska ma prawo rządzić się sama , sama wybierać swój Parlament i sama decydować o swojej przyszłości.
  Dopiero po uchwaleniu ustawy nr 447, okazało się, że ta cała, oczekiwana transformacja to była ściema, kierowana zdalnie, wykonywana rękoma bojowników o prawo i sprawiedliwość pod batutą ponad narodowych organizacji żydowskich. Te organizacje przejmą ekonomiczną i polityczną władzę nad III Rzeczpospolitą.
  Kompradorzy z PiS okazali się oddanymi współpracownikami tego planu. Czy tak to miało być, przekonamy się w najbliższym czasie?
  Naród ogłupiony propagandą PiS i przekupiony programami 500 plus i 500 na krowę , czyli pięniędzmi branymi z kredytów, prawdopodobnie poprze w nadchodzących wyborach PiS. Jeżeli tak się stanie, to wyborcy potwierdzą swój brak zdolności do decydowania o swoim losie. Animatorem tego skandalu jest zwykły poseł , bez prawa jazdy, nienawidzący sąsiadów Polski, ale posiadającego poparcie lobby, które okaże się kolejnym rozbiorcą Polski.

 74. Zdaję sobie sprawę, że moje wypowiedzi nie są zgodne z pana poglądami,lecz doceniam ,że są dopuszczane do publikacji. Niestety pan kolega Passant ma inne zdanie na temat co to jest wolność słowa.

 75. @ edan
  Otóż w prawie międzynarodowym istnieje coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa- np odszkodowania wojenne.
  Z punktu widzenia prawa i moralności nie zaprzeczysz chyba, że tym Żydom, którym Polacy zrabowali majątek po wojnie albo zmusili ich do wyjazdu i pozostawienia majątków jakaś rekompensata się należy ?

 76. @stardust

  liczby akurat nie są ‚żałosne’.

  Skąd te 50×10^9?

  No skąd?…

 77. „… bo nikt nie chce żadnej specustawy dla Żydów!”

  Panie Hartman: w wielu krajach – w Polsce tez – tzw. Holocaustleugnung albo Auschwitz-Lüge jest karalne.

  A tak na marginesie co Pan jest 3/4 a moze 17/14?

  In einer Sitzung des israelischen Kabinetts behauptete kürzlich der israelische Bildungsminister Rafi Peretz die Häufigkeit der Mischehen unter amerikanischen Juden seien „… wie ein zweiter Holocaust…“. Zudem meinte er, dass die Juden durch Mischehen in den letzten 70 Jahren 6 Millionen Angehörige verloren hätten. Kontext der Äußerungen war die Vorstellung des jährlichen Berichts des Jewish People Policy Institute zur weltweiten Situation des jüdischen Volkes.

 78. Niezapominajka.
  8 sierpnia o godz. 18:47
  „już sam Holokaust powinien być przecież wystarczającym dowodem na nieistnienie żadnego boga”.

  Holocaust podkopał wiarę wielu ludzi. Zarówno Żydzi, jak i nie-Żydzi pytają: Jeżeli istnieje Bóg, to dlaczego do tego dopuścił?

  W „Wykładni zasad judaizmu konserwatywnego”, wydanej przez konserwatywną wspólnotę żydowską w USA, napisano: „Istnienie zła było zawsze najpoważniejszą przeszkodą dla wiary. Za życia naszego pokolenia, wobec ogromu okropności Oświęcimia i Hirosimy, kwestia ta nabrała nowych, zatrważających wymiarów. Pytanie, dlaczego sprawiedliwy i potężny Bóg dopuścił do unicestwienia tylu niewinnych ludzi, porusza sumienie osób religijnych i przerasta naszą zdolność pojmowania”.

  Dlaczego więc Bóg toleruje zło?
  Częściowej odpowiedzi udziela wspomniana publikacja żydowska: „Stwarzając ludzi z wolną wolą, Bóg z konieczności ograniczył swe przyszłe pole działania. Gdyby człowiek postawiony między dobrem a złem nie miał faktycznej możliwości powzięcia błędnej decyzji, całe pojęcie swobody wyboru nie miałoby sensu. Chociaż nasze decyzje mogą nam przysporzyć zgryzot, to jednak obdarzenie rodzaju ludzkiego wolną wolą można uznać za wyraz miłości Bożej, pozwala nam to bowiem zachowywać prawość i rozwijać się duchowo”.

  Taki pogląd jest zgodny z tym, co mówi ST. Ludzkość od samego początku miała swobodę wyboru: Adam i Ewa skorzystali z niej wypowiadając posłuszeństwo Bogu , a Kain — popełniając morderstwo na swym bracie Ablu. Również starożytnym Izraelitom Bóg dał możność dokonania wyboru: „Patrz, przedkładam ci dziś życie i dobro oraz śmierć i zło (…) a ty obieraj życie, żebyś pozostał przy życiu, ty i twoje potomstwo”.

  Jednakże w żydowskim punkcie widzenia pominięto istotny czynnik. To samo stworzenie, które niegdyś podniosło bunt przeciwko Bogu, a później zadało cierpienia wiernemu Hiobowi, w dalszym ciągu działa. Deprawuje umysły ludzkie swoimi myślami, których rezultatem stały się między innymi obozy koncentracyjne, tortury i masowe morderstwa. Księga Hioba wyraźnie utożsamia tę postać ze zbuntowanym aniołem — Szatanem, czyli Przeciwnikiem .

  Cały świat wciąż podlega wpływowi Szatana i korzysta z jego ofert, wskutek czego szerzy się przemoc oraz lekceważący stosunek do życia i wartości moralnych. Zamysłom Szatana służą ideologie polityczne, rozłamy religijne, pogoń za przyjemnościami, ubóstwianie ludzi, itd.

  Dlaczego Bóg tak długo na to pozwala ?
  Z powodu ważnych kwestii moralnych, jakie wyłoniły się po buncie w Edenie, u zarania dziejów ludzkości. Ich rozstrzygnięcie wymagało czasu. Obecnie dobiega on końca. W bliskiej przyszłości zajdą ogromne zmiany, które przyniosą znękanej ludzkości, upragnioną ulgę.

  Przyszłość, którą Bóg przewidział dla ziemi i jej mieszkańców, zatrze w naszej pamięci bolesne obrazy minionych przeżyć: „Minione wydarzenia nie będą już przychodziły na myśl ani nie będzie się ich wspominać w sercu”, mówi Pismo.

  Kiedy Bóg rozciągnie swą władzę nad całą ziemią, ludzie zapomną o wszelkich cierpieniach, jakich doznali. Wszystkie koszmarne wspomnienia zbledną wówczas pod natłokiem radosnych przeżyć, bo Biblia obiecuje, że Bóg „otrze z oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło”(Objawienie 21:4).

  Czy jest jednak jakaś nadzieja dla milionów ludzi, którzy zginęli podczas Holocaustu ?
  Prawie 2000 lat temu nadzieję taką przedłożył Jezus z Nazaretu, mówiąc: „Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi czas, gdy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos i wyjdą”. Wypowiedź ta zapowiadała, że umarli będą zachowani w pamięci Bożej do czasu, gdy zostaną wskrzeszeni do ponownego życia na ziemi.

  Trafna jest w tym wypadku uwaga z „Wykładni zasad”, cytowanej na wstępie: „Wizja olam haba [przyszłego świata] wzbudza w nas nadzieję, że nie zostaniemy na zawsze w grobie, nie pójdziemy w zapomnienie”.
  Jakie to ma znaczenie dla milionów Żydów, Słowian i innych ofiar Holocaustu? Otóż Bóg pamięta o nich i wskrzesi ich z martwych.

 79. @Mad Marx:
  <>
  Odszkodowania wojenne to forma zobowiązania p a ń s t w a sprawcy wobec krajów zaatakowanych za złamanie pokoju i prowadzenie wojny niezgodnie z przyjętymi konwencjami (np. cały szereg konwencji haskich i genewskich). Nie wiem jak Polska w tej kwestii miałaby występować w temacie niniejszego blogu (?). Wiem, że teraz jest moda na pisanie historii na nowo ( to są tzw. „nowe szkoły” czegoś tam i owego), ale póki co we wrześniu ’39 r., Polska nie zaatakowała nazistów (teraz funkcjonuje takie określenie) i Związku Radzieckiego.

  <>
  Odnośnie drugiej części to jest na nią odpowiedź w moim pierwszym wpisie, w pierwszym zaczynającym zdaniu i swojego stanowiska nie zmieniam. Sformułowanie „ tym Żydom, którym Polacy zrabowali majątek po wojnie” jest dość pretensjonalne, bo kto komu co rabował? Polacy Żydom? Komuniści Polakom? A kim byli ci komuniści ? I Polacy, ale też i Żydzi. Czy tylko Żydzi stracili majątki za komuny ? Z tego co wiem nie tylko oni. Jeżeli się nie mylę po ‘ 45 r. weszło w życie szereg dekretów autorstwa utwierdzającej się nowej „władzy ludowej”, regulujących kwestie własnościowe (reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, Dekret Bieruta), więc bazujmy na faktach, bo takie „literackie” sformułowania niczego nie wnoszą. A co do moralności to nie ma jej, gdy robi się fory tylko dla wybranych

 80. Mad Marx prawo międzynarodowe reguluje stosunki między państwami. Nie bardzo też rozumiem o co chodzi w zdaniu, że Polacy ograbili i wyrzucili Żydów, skoro po pierwsze ustawy uwłaszczeniowe zostały wydane przez państwo niesuwerenne, zgodnie z ideologią komunistyczną. Po drugie w państwie tym Żydzi mieli uprzywilejowaną pozycję, także w zakresie korzystania z przejętego majątku. Po czwarte Żydzi, którzy wyjechali z reguły nie byli obywatelami polskimi, bo byli to Żydzi z innych krajów lub tacy, co wcześniej przyjeli obywatelstwo sowieckie. W ogóle pisanie, że Polacy coś zrobili to myślenie skrajnie narodowe i mesjanistyczne za którym stoi faszyzm. Po piąte Polska niczego nie musi robić w tej sprawie, bo jest to podatek, który de facto jest nie do zapłacenia i nałożenie go na ludność jest w ogóle z wielu względów, także społecznych nie do zaakceptowania. Na końcu warto poczytać, aby zrozumieć, że Ben Gurion uważał, że wyjechał z Rosji, a większość Żydów uciekła od Sowietów. Faktycznie nie ma podstaw do pisania, że Polacy kogoś ograbili i wyrzucili. Zwłaszcza gdy się weźmie pod uwagę ogromny wyzysk ekonomiczny. W PRL Polacy pracowali za 10 USD. A w III RP ich średnie zarobki były z reguły niższe niż średnia krajowa, a bliższe płacy minimalnej. Wynika stąd, że to Polacy przez lata byli ograbiani i pozbawieni podmiotowości prawnej w rezultacie czego wyjechało ich z Polski o wiele więcej niż Żydów. Tak więc to Polakom z kraju i za granicy należą się reparacje wojenne, jako ofiaron hitleryzmu, komunizmu i post komunizmu, oraz kaczyzmu.

 81. Panie LELEK 3333 miewam że jest pan gościem wybranego narodu oraz Bratem w Wierze nie płacz pan nad dziadygami którzy kręcili polskie dolary schowani za Ruskich bo to im najlepiej odpowiadało gdzie by się tak szybko wzbigacili i jeszcze dla zabawy kogoś zabili mam 60 i nie jedno przeżyłem znam żarty o braciach w wierze za czasów Gierka gdzie ludziska żyli dostatnie i mieli wszystko za darmo tylko nie posłuszni chodzili po ulicach i zbierali kipy z papierosów co tyczy się kip to ilu … zmieści się ich w małym Fiacie ??? No czterech i pełny ashymbecher .. jak pan widzisz nawet w tedy był antysemityzm gdy produkowali i sprzedawali małe Fiaciki . Co tyczy się mirszkania w Polsce jako spokojnego miejsca priponuję tylko Warszawę i to w dzielnicy z konsularnym imunitetem bo im miejsze miasteczko tym bardziej zjedli by pana żywcem jak Dipa w Piratach karaibskich i to bez soli z powodu chęci odszkodowań dla Braci w Wierze za podłe życie w Pięknym kraju nad Wisłą

 82. Żądanie wypłat odszkodowań od Polaków to jakiś kosmos…!!! Gdyby nie napaść Niemców na Polskę, i Żydzi , i Polaciy i, inne nacje zachowałyby swoje majątki. Po wszelkie odszkodowania Żydzi powinni zgłaszać się do Niemców, ewentualnie do Rosjan, którzy podpisali układ Ribbentrop-Mołotow i również siali spustoszenie na polskich ziemiach. Jesli ktoś ma braki z historii, to natychmiast powinien je nadrobić. W pierwszej kolejności proponuję przypomnieć sobie początki bolszewizmu, bo ta wiedza pozwoli zrozumieć co obecnie dzieje się w Polsce i Europie.
  https://madrapolska.blogspot.com/2019/08/czerwona-zaraza-bolszewicka-rewolucja.html

 83. Mad Marx 11:51
  „Z punktu widzenia prawa i moralności nie zaprzeczysz chyba, że tym Żydom, którym Polacy zrabowali majątek po wojnie albo zmusili ich do wyjazdu i pozostawienia majątków jakaś rekompensata się należy ?”
  Ale kto ma dać Żydom rekompensatę, Polacy co zostali napadnięci i w okresie wojny pozbawieni własnej administracji. Polacy mają dać rekompensatę , bo z wojny wyszli okaleczeni i obrabowani?
  Dlaczego senatorowie USA nie piszą listy w sprawie rekompensaty dla napadniętych i obrabowanych z ziemi Indian?

 84. A kto niby mógł otrzymać za darmo mieszkanie na Mokotowie zaraz po wojnie, jak nie wysoko postawiony komunista, będący na służbie u Sowietów nierzadko z dużym doświadczeniem i osiągnięciami w mordowaniu i grabieniu Polaków. Tak więc majątek pożydowski najpewniej nie znalazł się w nie polskich rękach i teraz należy szukać tego, co po nim zostało nie w zasobie komunalnym, lecz w bogatej rodzinie, która wyemigrował z Polski i dobrze sobie żyje z zrabowanego Polakom majątku.

 85. W sytuacji, gdy Polska została zupełnie wyeksploatowana z majątku w czasie wojny Polacy mieli moralne prawo do korzystania z mienia pożydowskiego, a Żydom owszem się należy, ale nie od Polski, lecz od państw i narodów, które wytransferowały z Polski majątek.

 86. Względnie należy żądać mienia postkomunistów, którzy się wzbogacił na transformacji. Kto ma serce po lewej stronie sam przede wszystkim powinien sięgnąć do swojego majątku i przelać go w całości na fundusz reprywatyzacyjny dla wszystkich ograbionych przez komunię. Tyczy się to też Bagsika i Gąsiorowskiego.

 87. Errata ograbionych przez komunę.

 88. https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/najbogatsza-rodzina-swiata-walmart-rodzina-walton-ranking-najbogatszych-rodzin-swiata/sxd2e97
  190,5 miliardów dolarów – na tyle szacowany jest majątek Waltonów, właścicieli sieci handlowej Walmart. To, według Bloomberga, daje im pierwsze miejsce na liście najbogatszych rodzin świata. I jak podkreśla agencja, w ciągu roku od publikacji poprzedniej edycji rankingu ich bogactwo rosło w niesamowitym tempie: 70 tys. dolarów na minutę, 4 mln dol. na godzinę, czyli ok. 100 mln dol. dziennie. Łącznie od czerwca 2018 r. wzbogacili się o ponad 39 miliardów dolarów.
  ………………………….
  Może ci mogliby uszczknąć coś dla żydowskich uroszczeń. Mają z czego. Ich II WŚ nie dosięgła. Stany nie widzą, czym tak naprawdę jest wojna, zarobiły na niej krocie.

 89. „Nam, Żydom, te pieniądze się po prostu należą!”
  Panie profesorze, ten tytuł , ironiczny i prowokujący do dyskusji, zawiera w sobie ważne pytania o status żydowskich organizacji na całym świecie po powstaniu państwa Izrael.
  Utworzenie tego państwa odebrało organizacjom żydowskim, rozsianym w wielu krajach, możliwość reprezentowania Żydów żyjących w Izraelu, bo samo państwo Izrael dobrze te interesy reprezentuje.
  Polska nie powinna prowadzić rozmów z żadnymi organizacjami żydowskimi istniejącym poza państwem Izrael. Tak naprawdę, to nie wiadomo kogo reprezentują te organizacje, które w wielu państwach na świecie mogą być postrzegane jako organizacje rasistowskie, narzucające tym państwom bronienia interesów organizacji żydowskich, kosztem interesów innych mniejszości utożsamiających się tylko z własnym państwem, które aktualnie zamieszkują.
  Ten problem dokładnie widać w przypadku spreparowania ustawy nr 447 , której istnienie zagraża dobrym stosunkom POLSKO-AMERYKAŃSKIM.
  Ustawa ta została podrzucona, jak kukułcze jajo, senatorom amerykańskim przez organizacje żydowskie w Ameryce, chociaż ta ustawa nie reprezentuje interesów narodu amerykańskiego, a tylko interesy organizacji żydowskich.
  Jeżeli zbliżające się wybory wygra PiS , który w całości głosował przeciwko ustawie o ochronie własności Rzeczpospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego, to losy Polaków zostaną pozostawione w łapach polityków skorumpowanych własną karierą, mających gdzieś interesy Polaków.
  Polskie elity polityczne do złudzenia przypominają te przedrozbiorowe, a kraje ościenne manipulują tą zgrają przypadkowych karierowiczów.

 90. No cóż, skoro należy zwrócić własność żydowską, to tak samo należy w 100% zwrócić własność kościołom, obszarnikom itd – i to nie w postaci jakiegoś procenta, ale też 100%, a w przypadku braku spadkobierców, jakimś związkom arystokratów. W taki wypadku oczywiście pan lewicowiec Hartman doprowadzi do sytuacji, w której cała własność przejdzie na ręce potomków przedwojennych bogaczy, a przedwojenna biedota będzie znowu biedotą. Nie piszę tutaj o moralności czy prawie, ale o prostych realiach, rzeczywistych skutkach polityki popieranej przez pana Hartmana: zwiększy to nierówność oraz zepchnie w dół drabiny społecznej miliony Polaków.

  Dość jasno to pokazuje, że p. Hartman lewicową wrażliwość posiada bardzo wybiórczą. Prędzej bym się takiej argumentacji spodziewał po jakimś klonie Korwina, niż po człowieku, który teoretycznie powinien stawać po stronie biedoty.

 91. bergbaumsztajn
  7 sierpnia o godz. 13:00

  … wsadź sobie w rzyć kołek pornografie… polski…

 92. szopen
  15 sierpnia o godz. 13:21

  …kościłowi można zwrócić uwagę by się nie pieprzył na potęgę z kim popadnie…

 93. A co z długiem Żydów, którzy pożyczyli od Polski 2, 5 miliona w 1764 roku i nie oddali do dzisiaj tego długu i jest cisza gdzie Potocki napisał do ambasady w Warszawie gdzie podpisali i odpowiedzi nie mamy do dzisiejszego dnia. Powyższa suma obejmuje jedynie zarejestrowane długi zaciągnięte przez kahały żydowskie u duchowieństwa i arystokracji. W sumie tej nie zostały ujęte długi zaciągnięte u bogatej szlachty, których wielkość Prof. F. Koneczny ocenił na około jednego miliona złotych. Po dodaniu tego około jednego miliona złotych do uprzednich dwóch i pół miliona złotych i po przeprowadzeniu rachunków jak powyżej dla trzech i pół miliona złotych z roku 1764 domniemywana suma obecnego żydowskiego długu względem Polski i Polaków wynosi 25 bilionów USD. Policzmy ilość ton złota , jaką można kupić za sumę 25 bilionów USD przy cenie 1320 USD za uncję: Niech Żydzi najpierw to uregulują z Polską i niech nierżną idiotów, że my jesteśmy im coś winni. Najpierw niech się z tego wytłumaczą a dopiero zaczną nas Polaków oczerniać a że Ameryka broni Żydów, bo zostali przekupieni przez Żydów i nikt tego nie zmieni, że Amerykanie są skorumpowani razem z Trampem i to jawnie widać, że zięć Trampa to Żyd gdzie córeczkę zrobili prezesem centralnego banku światowego prezesem to, za co żeby amerykanie bronili Żydów, bo Arabowie już dano by czołgami przejechali w z dłuż i wszerz ich państwo Izrael i by nie istniało a Holokaust to dobry interes Żydów i całego ich kongresu Żydowskiego i przez to doją od wszystkich państw, że im coś są winni Tak jak Holenderskie koleje biorą odpowiedzialność za udział w Holokauście. Wypłacą odszkodowania i co jeszcze Żydzi wymyślą żeby tym darmozjadom płacić a może, że jakieś państwo miało piekarnie i produkowało chleb i nie dali Żydom a oni w męczarniach umierali to te państwo musi Żydom zapłacić miliardy odszkodowania i co jeszcze wymyślisz ty Żydowski darmozjadzie. Patrząc, co robicie to jeszcze chcecie zmienić historie, że druga wojna światowa to wina Polaków to oni rozpętali a nie Niemcy a Hitler to pobożny człowiek chciał bronić Żydów, bo jego matka była żydówką tak najlepiej Kongres Żydów Amerykańskich zatwierdzi, jak że wojna się skończyła w 1945 roku a Izrael powstał w 1948 roku i ma prawa wszystko zmieniać to nie winem, co za idioci dali się sprzedać za kawałek papieru i stracić honor, że garstka Żydów trzącha całym światem i mózgach pranie. Bo czuje się jak by to była wielka sekta Żydów robiąc ze wszystkich bałwanów. A Ameryka chciała usłyszeć to, co o nich myślę to powiem tylko jedno a kim ty jesteś tak naprawdę wziąć naprawdę Trampa to jest nikim, bo nawet nie wie, jakiej jest naprawdę narodowości powiem jedno to mieszaniec tak jak kundel jest psem a jakiej rasy niewiadomo tak i Amerykanin też nie wie tylko ci w rezerwatach w Ameryce wiedzą, kim są a resztę to mieszańce. A teraz pozwólcie żeby waszym państwom w Europie i nie tylko Żydzi wam na łeb nasrali i za to żebyście im zapłacili. Myślałem, że tylko w Polsce są głąby, ale jak czytam politykę to Żyd każdego potrafi osrać dla własnej korzyści i jak by miał zyskać to dziesięciu Żydów poświęci dla własnego zysku. Jak ktoś nie zna Żyda to niech się cofnie o parę set lat przed naszą erą i poczyta to będzie wiedział, że dla dobra siebie zabije brata a zgoni na niewinnego człowieka jak będą z tego zyski? Żydom jedno można przyznać, że są dobrymi psychologami i potrafią przewidzieć na przyszłość i są cierpliwi pomału a do celu tak jak powiedział Żyd JAKUB BERMAN TAJNE PRZEMÓWIENIE. A teraz żegnam was a Polska to już jest Żydowska tylko wy o tym jeszcze nie wiecie. Żeby wygrać to musiał byś zrozumieć Żyda i jego mentalność, jaki jest. A Niemiec z czasem sam się przekona na sobie, jaki jest Żyd on tego nie zapomniał, co wy im zrobiliście a w układy wejdzie w każde, aby wygrać to nie znaczy, że przegrał.

 94. Ustawa 447 jest efektem deklaracji terezińskiej, która została podpisana w roku 2009 przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niestety teraz musimy ponosić tego konsekwencje – powiedział w poniedziałek na antenie RMF FM Patryk, Jaki – wiceminister sprawiedliwości. Panie, Jaki Polska nic nie podpisała, za kim pan jest Panie, Jaki. To niech pan wejdzie na stronę Logik. https://www.ekspedyt.org/2018/05/23/czy-polska-podpisala-deklaracje-terezinska-to-nie-ma-znaczenia/?cn-reloaded=1
  Władysław Bartoszewski nic nie podpisał jest to na doku męcie u góry widać i żaden inny przedstawiciel państwa na tej konferencji nie podpisał. Czy Polska zwróci organizacjom żydowskim mienie bezspadkowe? Spadek to przypada rodzinie jak mają dokument spadkowy i żyją a nie jak nie ma to idzie na skarb państwa i nie ma tak, że to będzie Francus, Anglik czy inne państwo to ma prawo, że to należy do danego państwa. To wy Żydzi w każdym państwie Europy i nie tylko to powinni wam oddać, bo to mienie Żydowskie. To powiedz Żydzie czy jest takie państwo na tym świecie, co was zapraszało do kraju, aby wy byście byli, jaki problem z wami mają Francuzi i do jakich czynów muszą się posunąć żeby wy Żydzi ze strach uciekali z danego państwa, bo wy jesteście jak te szczury niemożna was się w żaden sposób pozbyć i do tego kameleony, bo nosicie nazwiska danego państwa a jesteście Żydami. Żeby wy Żydzi różnili się, czym boć kolorem skóry czy oczami to byście nigdzie nie zagrzali miejsca. Czemu nie powiecie żółtka czy murzynom, że wy Żydzi jesteście Japończykami lub Afrykańczykami, bo jak by byście mieli taką możność to w tych państwach było by was jak mrówek to wy byście krzyczeli ze wyspy czy ziemie do was należą tacy wy jesteście Medami i dziwie się, że każdy ma chęć was zabijać? A powiem krótko Arab będzie chodził w turbanie, Szkot w spódnicy i to oni mogą się pokazać w każdym państwie i im nikt krzywdy nie robi a wy Żydzi założycie jarmułkę na łbie to nie przejdziecie parę metrów. Jeden Żyd odważył się w Berlinie to ledwo przeżył o mało go by nie zabili żeby się nad idiota ludzie nie ulitowali. To masz przykład jak was Żydów narody uwielbiają a żeby narody wiedzieli, że ty to Żyd to trupy codziennie leżały na ulicach całej europy taki jesteś człowiek lubiany. Ale jeszcze się doigrasz tak, że będą do was strzelać jak do kaczek, bo na to zasługujecie. Arabów nazywają, że są terrorystami, ale ze swoją dupą wszędzie się zmieszczą a wy Żydzi z waszą gębo nigdzie nie możecie znaleźć miejsca i nawet nie powiesz ja jestem Żydem, bo ze strach byś się pod ziemie zakopał taką masz opinie ze Żyda wpuścić do danego państwa to tak jak byś wpuścił lisa do kurnika taka jest prawda. Jak się nie zmienicie to wam życzę, co najgorsze na tej ziemi żeby was spotkało a Holokaust to żeby dla was było tylko przedszkolem?

 95. a ja powiem analogicznie do tego co niemcy nam(Polakom) powiedzieli nam kiedy chcieliśmy odszkodowanie za wojnę. III RP nie zabrała nikomu kamienic jeśli coś to PRL do nich proszę się zgłaszać po odszkodowania.

 96. A co z długiem Żydów, którzy pożyczyli od Polski 2, 5 miliona w 1764 roku i nie oddali do dzisiaj tego długu i jest cisza gdzie Potocki napisał do ambasady w Warszawie gdzie podpisali i odpowiedzi nie mamy do dzisiejszego dnia. Powyższa suma obejmuje jedynie zarejestrowane długi zaciągnięte przez kahały żydowskie u duchowieństwa i arystokracji. W sumie tej nie zostały ujęte długi zaciągnięte u bogatej szlachty, których wielkość Prof. F. Koneczny ocenił na około jednego miliona złotych. Po dodaniu tego około jednego miliona złotych do uprzednich dwóch i pół miliona złotych i po przeprowadzeniu rachunków jak powyżej dla trzech i pół miliona złotych z roku 1764 domniemywana suma obecnego żydowskiego długu względem Polski i Polaków wynosi 25 bilionów USD. Policzmy ilość ton złota , jaką można kupić za sumę 25 bilionów USD przy cenie 1320 USD za uncję: Niech Żydzi najpierw to uregulują z Polską i niech nie rżną idiotów, że my jesteśmy im coś winni. Najpierw niech się z tego wytłumaczą a dopiero zaczną nas Polaków oczerniać. To jak wam się te pieniądze należą to odliczcie sobie od 25 biliardów co jesteście Polsce winni a resztę oddajcie dług Polsce i wtedy będziemy rozliczeni z Żydami.

 97. I nam polakom też należą się pieniądze które jesteście Polsce winni od roku 1764 co Żyd pożyczył a winien jest 17 900 miliardów dolarów. I wyjedź z Polski ziemi bo my Polacy nie siedzimy w Izraelu i nie nosimy Żydowskich nazwisk tak jak Żyd w Polsce zachowuje się jak kameleon. Wy pomioty Żydowskie i tak już mamy z jednym Żydem problem gdzie przekupił idiotó
  w Polskich a jest nim kurdupel żydowski.

 98. Sami macie nam spacić 600 bln. dol. reparacji!

css.php